Länk till startsidan

Kommunstyrelsen – aktuella beslut i mars 2021

Inget siste april i Stadsparken, ny taxa för bygglov och konstnärlig utsmyckning av Lund. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på sitt sammanträde i mars 2021.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår, finns tillgängliga på webben

Förbud mot att vistas i Stadsparken under siste april 2021

Varje år blir Stadsparken i Lund centrum för en stor fest, där studenterna samlas och firar siste april. Vanligtvis samlas omkring 30 000 personer för festen som saknar arrangör. Det är därmed ingen som söker tillstånd och polisen har därför inga rättsliga medel att förhindra firandet. I den rådande situationen med smittspridning behöver åtgärder vidtas för att avstyra siste aprilfirandet i Stadsparken i syfte att minska risken för smitta.

I den nya så kallade pandemilagen, som handlar om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, får regeringen – eller den kommun som regeringen bestämmer – besluta om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

Därför har kommunstyrelsen nu beslutat att ge kommunkontoret i uppdrag att hos regeringen begära att Lunds kommun får använda lagen för att kunna stänga Stadsparken den siste april. Om regeringen ger kommunen rätt att göra detta föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att det råder förbud för allmänheten mot att vistas i Stadsparken i Lund mellan klockan 06.00 den 30 april 2021 och klockan 06.00 den 1 maj 2021.

Kommunstyrelsen beslutade också att ge kommunkontoret i uppdrag att, i samverkan med berörda förvaltningar, säkerställa att Stadsparkscaféet och dess verksamhet inte drabbas negativt av vistelseförbudet.

Delegation till kommunstyrelsens arbetsutskott för yttrande kring Program Stambanan gällande lokaliseringsutredningen

Just nu pågår det tredje samrådet som Trafikverket håller i gällande lokaliseringsutredningen av ny stambana mellan Hässleholm och Lund. Trafikverket har tagit fram en interaktiv karta med olika alternativ för var den nya stambanan kan sträcka sig i landskapet. Samrådet avslutas den 16 mars och Lunds kommun ska lämna ett yttrande.

Tidsplanen för yttrandet är väldigt kort och Lunds kommun har därför ansökt om förlängd tid för att lämna sitt yttrande till den 7 april då kommunstyrelsen har sitt möte. Men det har inte Trafikverket gått med på. Därför har Lunds kommun tagit fram en process som enbart medför en veckas förlängning, vilket vi bedömer att Trafikverket kommer att acceptera. Detta innebär att yttrandet kommer att behöva lämnas innan nästa ordinarie sammanträde hålls i kommunstyrelsen. Därför har kommunstyrelsen beslutat att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, att avge yttrandet.

Lunds framtida avloppsrening – ny utredning presenterad

Lunds kommun renar i dag större delen av sitt avloppsvatten på Källby reningsverk vid Höje å. Sedan 2016 pågår det ett utredningsarbete gällande den framtida avloppsreningen i Skåne. Kommunalförbundet VA Syd, som Lunds kommun tillsammans med Burlöv, Eslöv, Lomma och Malmö är en medlemskommun i, har i uppdrag att säkra hanteringen av medlemskommunernas vatten och avlopp. Flera av dagens avloppsreningsverk är gamla och kräver stora investeringar i framtiden. Under utredningsarbetet har olika scenarier varit aktuella. Det handlar om att uppgradera avloppsreningsverket i Källby, eller att ingå i en regional lösning som innebär att Lunds kommuns avloppsvatten överförs och renas på ett utbyggt Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.

Vilken lösning som ska väljas för avloppsvattenreningen är ett viktigt beslut för Lunds kommun. För ett välavvägt beslut krävs ett brett och allsidigt beslutsunderlag. När frågan behandlades i kommunfullmäktige beslutade fullmäktige genom en så kallad minoritetåterremiss att återremittera frågan till kommunstyrelsen för att utreda frågan vidare. Utredningen skulle bland annat titta på ekonomiska konsekvenserna för Lundaborna, analysera moderna kretsloppsteknikers effekt och ta fram en sårbarhetsanalys av de båda alternativen.

Utredningen är nu klar och presenterad för kommunstyrelsen, som beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att Lunds kommun även fortsättningsvis ska ha som avsikt att ansluta sin allmänna avloppsanläggning till Nya Sjölunda. Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige beslutar att Lunds kommun förbinder sig att stå för sin del av utredningskostnaden och att befolkningsprognosen för Lunds kommun fastställs till 140 000 personer år 2030 samt 175 000 personer år 2050.

Vidare har kommunstyrelsen beslutat att hemställa att VA Syd säkerställer att Källby avloppsreningsverk fortsätter att vara i drift fram till att en ny lösning tas i bruk, och att VA Syds förbundsstyrelse i samråd med medlemskommunerna utarbetar förslag till projektplan innehållande organisation, ansvar, roller, tidsplan och kostnader, samt principer för hur budgetavvikelser ska hanteras i projektet.

Kommunstyrelsen har också beslutat att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att utse en förhandlingsdelegation som tillvaratar Lundabornas intressen för det fortsatta arbetet fram till ett eventuellt beslut om genomförandeavtal. Detta planeras till januari 2022.

Kommunstyrelsen har också beslutat att Källby-alternativet finns kvar tills kostnader och kostnadsfördelning klarlagts, och att det skarpa beslutet 2022 kan bli ett annat om förutsättningarna ändras avsevärt. Det är slutgiltigt kommunfullmäktige som fattar beslut i frågan om inriktningen för Lunds framtida avloppsvattenrening.

Ny taxa för bygglov

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att Lund får nya taxor för bygglovsärenden. Syftet med den justerade taxan är att den ska spegla vad det kostar att handlägga en viss typ av bygglov, och inte minst göra det enklare för den som söker bygglov att veta vad det kommer att kosta.

Den nuvarande taxan för bygglov är från 2012 och till stor del baserad på bruttoarea, alltså ett i princip linjärt samband mellan storlek och pris. Det har också krävts en hel del beräkningar när avgiften ska sättas. I förslaget till ny taxa, som kommunstyrelsen nu beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att anta, utgår man i stället från förväntad tidsåtgång för att handlägga ett ärende av en viss typ.

Den nya taxan innebär att en del typer av bygglov kommer att kosta mer än i dag, då de tar längre tid att handlägga än vad taxan tidigare har gett täckning för. På samma sätt kommer andra typer av bygglov att kosta mindre, då de tar kortare tid. Ärenden med stor yta kommer generellt att kosta mindre än i dag, eftersom storleken inte speglar tidsåtgången särskilt väl. Det omvända gäller för ärenden med liten yta. I förslaget finns även avgifter för nybyggnadskarta, utstakning, lägeskontroll och strandskyddsdispens som ofta söks i samband med bygglov. Preliminärt börjar den nya taxan att gälla under våren.

Förstärkning av resurser för bygglovshantering 2021

Antalet ansökningar om bygglov har ökat väsentligt under coronapandemin. Under 2020 kom det in cirka 30 procent fler bygglovsärden, vilket har inneburit längre handläggningstider än önskat. För att förstärka bygglovshanteringen har kommunstyrelsen nu beslutat att bevilja 650 000 kronor till byggnadsnämnden ur de reserverade medlen för coronaåtgärder. Förstärkningen bedöms kunna hjälpa till att driva på arbetet ytterligare för att hantera det höga ärendeflödet, minska handläggningstiden samt komma till rätta med nuvarande ärendeskuld.

Idétävling för Torngården i Stångby – förslag ska undersökas

Stångby är en av de orter i Lund som har den snabbaste befolkningstillväxten. Från år 2000 har invånarantalet tredubblats och de kommande åren beräknas antalet stiga till runt 5 000 personer. Lunds kommun anser att det är viktigt att det utvecklas mötesplatser, verksamheter och aktiviteter i Stångby som är till nytta för Stångbyborna. Därför beslutade kommunstyrelsen att utlysa en idétävling våren 2020 om hur den centralt placerade Torngården ska kunna användas i framtiden. Torngården uppfördes 1934 och har sedan dess varit prästgård, kommunhus och församlingsgård. Fram till 2016 har byggnaden inhyst fritidshem och biliotek.

Under idétävlingen kom det in fyra tävlingsbidrag. Kommunstyrelsen har nu beslutat att ge kommunkontoret i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen undersöka om det går att genomföra ett av tävlingsbidragen, som kallas ”After work activity”. Tävlingsbidraget föreslår en verksamhet med musik, biorum, dans, snickeriverkstad, replokal med inspelningsstudio, måleriverkstad med mera. Verksamheten beskrivs gynna både Stångbybor och vuxna med olika funktionsvariationer. Undersökningen ska även beakta om bidraget kan kombineras med inspel från samtliga inkomna tävlingsbidrag.

Konstnärlig utsmyckning av Lund – stöd till Lund art

Kommunstyrelsen har beslutat att satsa på konstnärlig utsmyckning av stadsrummet i Lund. Konst, design, arkitektur och kulturarv fyller en viktig roll i det offentliga rummet. Detta har inte minst blivit tydligt under pågående pandemi, då fler rör sig och umgås utomhus och upptäcker nya platser. Kommunstyrelsen har beslutat att bevilja 650 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden för att i samråd med berörda nämnder genomföra utsmyckning av tre platser i stadskärnan.

Enligt förslaget kan det handla om till exempel en muralmålning på vid Altonaparkeringen och utsmyckning av passagen under Lund C. Ytterligare en plats ska komplettera dessa. Utsmyckningen kommer att bestå av tillfälligt uppförda konstverk. Tanken är att de kan väcka intresse för platserna där de uppförs och göra dem mer intressanta och upplevelserika. Utsmyckningar kan även förhindra klotter och skadegörelse, vilket också bidrar till en bättre miljö. Till skillnad från annan offentlig konst, där bevarandeperspektivet är mycket längre, kan den här typen av utsmyckningar anta ett mer kommenterande perspektiv och i större utsträckning anknyta till tiden de uppförs. Därför kan ett av verken mycket väl tänkas kommentera den pågående pandemin och dess påverkan på just stadsrummet.

Kostnaden för utsmyckningen kommer att tas från kommunstyrelsens reserverade medel för coronaåtgärder.

Bildandet av servicebolag inom Lund Citysamverkan

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att Citysamverkan ideell förening bildar ett helägt servicebolag.

Lund Citysamverkan är en ideell förening som bildades 2003 och har som syfte att verka för utveckling och marknadsföring av Lunds stadskärna. Föreningen verkar för en levande och trevlig miljö för boende och besökare att vistas i. Lunds kommun är en av tre medlemmar i föreningen, tillsammans med Handelsföreningen Lund och fastighetsföreningen Lund City.

En av sakerna som Lund Citysamverkan hanterar är ett presentkort som kan användas i alla anslutna citybutiker. På grund av skärpt lagstiftning mot bland annat penningtvätt anser Citysamverkan ideell förening att det numera inte är möjligt för en ideell förening att teckna avtal med svenska leverantörer av kortinlösen, som krävs för ett presentkort. För att hantera presentkortsfrågan och för att utveckla arbetet i Lund Citysamverkan föreslås att Lund Citysamverkan ideell förening bildar ett av föreningen helägt aktiebolag, genom vilket den aktiva verksamheten kan bedrivas. Genom bildandet av ett helägt servicebolag till Lund Citysamverkan ideell förening blir presentkortsfrågan löst. Därmed säkras presentkortets framtid och även intäkterna till centrumhandeln. Bildandet av bolaget förväntas också gagna utvecklingen av Lunds centrum.

Yttrande över granskning av politisk styrning, uppföljning och samordning

Kommunrevisionen har granskat den politiska styrningen och uppföljningen hos kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och skolnämnden och byggnadsnämnden. Kommunrevisionens uppdrag är att bedöma om Lunds kommuns verksamheter sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt godtagbart sätt.

Granskningen av den politiska styrningen visar att nämnderna är aktiva i beslutsprocesserna och att uppföljningen av verksamheten kan bedömas vara tillräcklig. Men granskningen visar också på en del områden som kan förbättras. Det gäller till exempel informationsflöde, samordning och dialog mellan nämnder och förvaltningar. Kommunrevisionen ger flera rekommendationer för hur arbetet kan förbättras. Bland annat rekommenderas att samordningen från kommunstyrelsen utvecklas mot nämnderna för att bättre kunna styra mot målen som kommunfullmäktige satt upp.

Kommunstyrelsen har nu beslutat om ett yttrande som beskriver hur arbetet med de här frågorna ser ut. Ett stort arbete pågår redan inom kommunen. Mycket arbete har gjorts för att skapa tydlighet, helhet och förståelse för hur styrningen i kommunen ser ut. Bland annat kommer arbetet med kommunens kvalitetsrapport att utvecklas under 2021 för att stärka uppföljningen av målarbetet. Även arbetet med att införliva andra styrande dokument i den kommungemensamma planerings- och uppföljningsprocessen kommer att stärkas under 2021, i linje med det revisionen föreslår.

Temporär delegation till kommundirektör för inköp av smittskyddsmaterial

Den pågående coronapandemin ställer större krav på att personal i såväl hemvård som sjukvård använder skyddsmaterial i kontakten med smittade patienter för att förhindra smittspridning. Efterfrågan på skyddsmaterial är hög i hela världen, vilket innebär att priserna höjts och konkurrensen om tillgängligt material ökat. Det finns därför stora behov av att samordna kommuners och regionens arbete och insatsbehov inom främst sjukvården inför en befarad förvärrad utveckling. Länsstyrelsen och de 33 skånska kommunerna skapade under våren 2020 en gemensam grupp för Skåne, med uppdrag att säkerställa en god tillgång till skyddsmaterial för kommunerna. Uppdraget för gruppen är att säkerställa att både den egna kommunen har god tillgång till skyddsmaterial, och att bistå övriga skånska kommuner i gemensam tillgång till skyddsmaterial. Arbetet fokuseras på de nio produktgrupper som definieras som skyddsutrustning: andningsskydd, munskydd, visir, plastförkläden (med och utan lång ärm), handskar, skyddsglasögon, handsprit och ytsprit.

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2020 att under 2020 tillfälligt bemyndiga kommundirektören att, efter samråd med vård- och omsorgsdirektör, inköpa större volymer smittskyddsmaterial upp till 20 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har nu beslutat att förlänga den temporära delegationen, så att kommundirektören efter samråd med vård- och omsorgsdirektör kan köpa in större volymer smittskyddsmaterial upp till 20 miljoner kronor under hela 2021.

Uppdaterad:

Dela sidan: