Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Socialnämnden – aktuella beslut februari 2021

Socialnämndens årsanalys och bostads- och lokalförsörjningsplanen är ett par av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 17 februari. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Socialnämndens årsanalys för 2020

Socialförvaltningens verksamhet präglades under 2020 av pandemin och de anpassningar som gjordes utifrån den. Inflödet är fortsatt högt; antalet aktualiseringar har ökat med 7 procent jämfört med 2019. Ökningen för de senaste fem åren ligger på 59 procent. Antalet utredningar som inleddes under 2020 ökade med 15 procent jämfört med året innan. Det ökade inflödet innebär en hög arbetsbelastning inom de flesta delarna av socialförvaltningen.

Lågkonjunkturen har medfört en kraftig ökning av antalet hushåll med försörjningsstöd. Ökningen motsvarar 179 hushåll i genomsnitt per månad vilket är en ökning med cirka 17 procent. För att möta denna utveckling har en e-tjänst för ny- och återansökan införts där robotteknik används för att minska administrationen och skapa mer tid för att ge stöd till den enskilde Lundabon. En förstärkning av de arbetsmarknadsinsatser som nämnden ansvarar för har påbörjats samt en stor satsning på de Lundabor som står längst ifrån arbetsmarknaden i ett projekt som finansieras av Finsam i Lund samt Europeiska socialfonden.

Socialnämndens kommunbidrag är 628,6 mnkr och årets underskott är -4,6 mnkr, vilket motsvarar 1,3 % av kommunbidraget. Budgeten täcker inte nämndens kostnader för försörjningsstöd (-27,4 mnkr). I årets resultat ingår effektiviseringar och kostnadsminskningar på 23 mnkr. Nämnden har betydligt lägre kostnader än förväntat och en bra kvalitet enligt jämförelsetal. Socialnämnden beslutade att anta årsanalysen för 2020.

Bostads- och lokalförsörjningsplan

Bostadsbristen är ett stort problem i Lunds kommun och slår hårt mot de mer utsatta grupperna i samhället. Socialförvaltningen bedriver ett medvetet och omfattande arbete med att kartlägga, inventera och hitta lösningar för dessa grupper. Det finns ett ökande behov av lämpliga boendeformer för bland annat personer med psykosociala problem, psykiska funktionsnedsättningar eller missbruksproblematik.

För att kunna möta framtida behov av bostäder och lokaler tas en bostads- och lokalförsörjningsplan fram. Planen beskriver de behov av bostäder som grundar sig på socialnämndens lagstadgade skyldigheter i form av biståndsbedömningar. Dessutom beskriver planen de utvecklingsområden där socialtjänsten behöver arbeta med förebyggande insatser som förhindrar eller motverkar uppkomsten av sociala problem. Planen omfattar åren 2021 till och med 2024 och revideras varje år. Socialnämnden beslutade att anta planen. En oenig nämnd beslutade även anta ett tillägg för att säkerställa att våldsutsatta kan erbjudas en lägenhet inom sex månader när de bryter upp från en relation. Planen lämnas nu lämnas vidare till servicenämnden som en beställning av de bostäder som behövs.

Det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.

Kommande möten och ledamöter i socialnämnden.

Uppdaterad:

Dela sidan: