Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i februari 2021

Årsanalys 2020, praktiknära forskning och uppföljningsverktyg för elevernas studiegång är några av de ärenden som togs upp i utbildningsnämnden 17 februari. Nämnden fick även en redovisning av resultatbaserad ersättning för kommunal vuxenutbildning.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.
Här hittar du alla handlingar

Utbildningsnämnden godkänner årsanalysen 2020

Utbildningsnämndens årsanalys redogör för väsentliga händelser under året, ekonomisk hushållning, personal och miljö samt redovisning av verksamheternas resultat och utvecklingsarbete.

Invigningen av Lunds första lärcentrum Kompassen på Komvux, upphandlingen av ett digitalt system för arbetet med anmälan av diskriminering och kränkande behandling är ett par av de väsentliga händelser som tas upp i årsanalysen.

Coronoapandemin har under året präglat förvaltningens verksamheter. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation har verksamheterna ställt om ett flertal gånger mellan distans- och närundervisning. På grund av pandemin valde utbildningsförvaltningen att ersätta gymnasiemässan och skolornas öppet hus med filmer och digitala träffar.

Utbildningsförvaltningens antal anställda har ökat. Detta beror till stor del på utökningen med ytterligare en gymnasieskola, Hedda Anderssongymnasiet. I likhet med tidigare år så ligger utbildningsförvaltningens sjukfrånvaro relativt lågt totalt sett. Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 8,4 mnkr i förhållande till årets budget.

Utredning om praktiknära forskning

Utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda hur tjänster för praktiknära forskning kan utformas. Syftet är att ytterligare stärka den vetenskapliga grunden samt att ge forskarutbildade medarbetare inom förvaltningen möjlighet att göra forskningsstudier. Enligt skollagen ska utbildningen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Utbildningsförvaltningen har över tid genomfört olika insatser för att stärka den vetenskapliga grunden i skolan. Utredningen ska presenteras för utbildningsnämnden vid sammanträdet i juni.

Resultatbaserad ersättning för kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare

På uppdrag av utbildningsnämnden har utbildningsförvaltningen utrett en resultatbaserad ersättning för kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare. Syftet är en ersättningsmodell som i högre utsträckning styr utbildningen mot att förbereda och slussa vidare eleverna för arbete eller högre studier.

Teoretiskt sett bör det finnas möjligheter till en modell med resultatbaserad ersättning. Svårigheterna för att är att utforma en sådan modell beror på att vuxenutbildning i sig är flexibel och att den utgår från elevernas behov av utbildning. Utredningen presenterar ett scenario som kan utgöra en grund för en utformning av en ersättningsmodell.

Utbildningsnämnden beslutade att godkänna genomförd utredning och att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på utformning av resultatbaserad ersättning till Komvux och SFI samt att uppdraget redovisas för utbildningsnämnden i november.

Uppföljningsverktyg för elevernas studiegång från grundskola till gymnasium

På uppdrag av utbildningsnämnden har utbildningsförvaltningen undersökt hur ett sammanhållet uppföljningsverktyg för elevernas studiegång över olika stadier och skolformer skulle kunna utformas. Syftet med verktyget är att Lunds kommun ska kunna ta ett ännu bättre samlat ansvar för eleverna genom hela utbildningskedjan. De faktorer som är intressanta att följa är vilken skola man gått på, betyg, resultat på nationella prov, närvaro, extra anpassningar och åtgärdsprogram. Den svårighet som har konstaterats är de juridiska möjligheterna att föra över uppgifter mellan två förvaltningar.

Utbildningsnämnden beslutade att godkänna genomförd utredning och att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att slutgiltigt fastställa vilka data ett sammanhållet uppföljningsverktyg ska innehålla, hur uppföljningsverktyget ska utformas samt vilka funktioner som ska ha behörighet till uppföljningsverktyget. Uppdraget ska redovisas för utbildningsnämnden i april.

Här finns fler handlingar från utbildningsnämndens möte

Kommande möten och ledamöter i utbildningsnämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: