Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunfullmäktige-aktuella beslut i februari 2021

Lunds framtida avloppsrening och val av styrelseledamöter i Lunds Rådhus AB var två av ärendena på kommunfullmäktiges sammanträde i februari.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Lunds framtida avloppsrening ska utredas vidare

Lunds kommun renar idag större delen av sitt avloppsvatten på Källby reningsverk vid Höje å. Sedan 2016 pågår det ett utredningsarbete gällande den framtida avloppsreningen i Skåne. Kommunalförbundet VA SYD, som Lunds kommun tillsammans med Burlöv, Eslöv, Lomma och Malmö är en medlemskommun i, har i uppdrag att säkra hanteringen av medlemskommunernas vatten och avlopp. Flera av dagens avloppsreningsverk är gamla och kräver stora investeringar i framtiden. Under utredningsarbetet har olika scenarier varit aktuella. Det handlar om att uppgradera avloppsreningsverket i Källby eller att ingå i en regional lösning som innebär att Lunds kommuns avloppsvatten överförs och renas på ett utbyggt Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.

Beslutet om vilken lösning för avloppsreningen Lunds kommun är ett viktigt beslut för Lunds kommun som kräver ett brett och allsidigt beslutsunderlag för ett välavvägt beslut. När frågan behandlades i kommunfullmäktige beslutade fullmäktige genom en så kallad minoritetåterremiss att återremittera frågan till kommunstyrelsen för att utreda frågan vidare. Bland annat ska de ekonomiska konsekvenserna för lundaborna av att leda Lunds avloppsvatten till Nya Sjölunda eller ett uppgraderat Källby reningsverk utredas ytterligare. Vidare ska en analys av vad moderna kretsloppstekniker kan innebära för hur mycket avloppsvatten ett reningsverk ska kunna behandla tas fram och en sårbarhetsanalys av de båda alternativen ska utarbetas.

Val till styrelse i Lunds Rådhus AB

Kommunfullmäktige har nu beslutat utse styrelsemedlemmar till Lunds Rådhus AB. Bolaget bildades i samband med kommunfullmäktige i december 2019 och även då utsågs styrelseledamöter. Men beslutet överklagades på grund av att det inte framgått av ärendelistan i tillkännagivandet att det skulle utses ledamöter vid sammanträdet. Förvaltningsrätten som prövat överklagandet har beslutat att upphäva det val som gjordes i december 2019. Därför har nu kommunfullmäktige genomfört valet på nytt och valt Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Anders Almgren (S), Karin Svensson Smith (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C), Hedvig Åkesson (KD) och Helena Falk (V) till styrelseledamöter i Lunds Rådhus AB. Kommunfullmäktige har och beslutat att välja Philip Sandberg (L) till ordförande och Anders Almgren (S) till vice ordförande i Lunds Rådhus AB.

Uppdaterad:

Dela sidan: