Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Barn- och skolnämnden – aktuella beslut i februari 2021

Årsanalys för 2020, verksamhetsplan för 2021, utredning om en samlad måltidsorganisation samt uppföljning av arbetet mot kränkande behandling. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 16 februari.

Beslutsunderlag i alla ärenden från sammanträdet finns att ta del av här.

Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat. Här följer kort information om ett urval av ärendena från nämndens sammanträde:

Årsanalys för 2020

Barn- och skolnämnden ska varje år sammanställa en årsanalys där bland annat det ekonomiska resultatet, måluppfyllelse och händelser av väsentlig betydelse ska redovisas.

I den årsanalys för 2020 som godkändes av nämnden, konstateras att nämnden redovisar ett positivt resultat för året om 41,0 mnkr. Det innebär en budgetavvikelse om +1,5% jämfört med kommunfullmäktiges beslutade ram om 2 738,6 mnkr.

Nämnden hade för 2020 fyra utvecklingsmål med tillhörande indikatorer. Utvecklingsmålen om att Lunds kommuns grundskolor resultatmässigt ska nå upp till vad som statistiskt kan förväntas samt att stressen ska minska för eleverna i grundskolan uppnås inte för året. Däremot bedöms målet som rör resultat för elever i behov av särskilt stöd som uppnått. Utvecklingsmålet om att barn- och skolnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö bedöms som delvis uppnått. Två av de centrala indikatorerna för detta utvecklingsmål har påverkats starkt av pandemin, där sjukfrånvaron ökat samtidigt som personalomsättningen minskat.

Årets händelser av väsentlig betydelse beskriver bland annat arbetet med anledning av rådande pandemi. Det konstateras bland annat också att samtliga elevresultat i årskurs 9 har förbättrats jämfört med läsåret 18/19.

Verksamhetsplan för 2021

Barn- och skolnämnden ska årligen fastställa en verksamhetsplan med internbudget för sina verksamheter. Nämndens verksamhetsplan och budget beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges beslutade ekonomi- och verksamhetsplan. Internbudgeten fastställdes genom beslut i nämnden i januari.

I verksamhetsplanen, som nu fastställts av nämnden, redogörs bland annat för hur nämnden bidrar till kommunfullmäktiges fokusområden samt för nämndens utvecklingsmål och därtill kopplade indikatorer. Efter beslut i nämnden i januari har verksamhetsplanen kompletterats med två nya utvecklingsmål som rör minskade barngrupper i förskolan och minskade klasstorlekar i grundskolan.

Remiss: Utredning avseende samlad måltidsorganisation

Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat en utredning om framtida måltidsorganisation på remiss till barn- och skolnämnden och övriga berörda nämnder. I utredningen föreslås ett samlat huvudmannaskap för kommunens måltidsverksamhet.

I det yttrande som nämnden beslutade överlämna till kommunstyrelsen, framgår sammanfattningsvis att det utifrån underlaget inte är möjligt att göra en fullständig verksamhetsmässig eller ekonomisk konsekvensbeskrivning. De ekonomiska konsekvenserna av de olika förslagen bedöms sannolikt bli små. Däremot bedöms de verksamhetsmässiga konsekvenserna kunna bli större. I yttrandet förespråkas därför att en konsekvensanalys föregår ett beslut om måltidsorganisation, utifrån att det skulle stärka förutsättningarna för att i ett tidigt skede ringa in viktiga perspektiv, skapa förståelse för syfte och sammantaget utgöra god grund för framtida implementeringsarbete, oberoende slutgiltigt beslut.

Uppföljning av arbetet mot kränkande behandling – fördjupning och tillbakablick

Barn- och skolnämnden ska enligt sin årsplanering ta del av uppföljning av arbetet med kränkande behandling två gånger om året.

Redovisningen för höstterminen 2020 visar resultatet av barn- och skolförvaltningens uppföljning av anmälningar till huvudmannen med tillhörande återrapportering, personalärenden, samt tillsynsärenden och klagomål. Redovisningen innehåller statistik kring dessa ärenden och ger en samlad bild av vad förvaltningen ser på övergripande nivå. På sammanträdet presenterades också en fördjupning inom det åtgärdande och förebyggande arbetet på ett antal för- och grundskolor.

Mer om barn- och skolnämnden

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, beslutsunderlag och protokoll till barn- och skolnämndens möten samt sammanträdestider för året, finns tillgängliga här.

Kontaktuppgifter till politiker i barn- och skolnämnden hittar du här.

Uppdaterad:

Dela sidan: