Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Servicenämnden – aktuella beslut i februari 2021

Servicenämnden behandlade vid sitt sammanträde den 10 februari bland annat upphandling av ny ridhusanläggning i Lunds kommun, nämndens årsredovisning samt att anta en ny informationsredovisning för nämndens verksamheter.

Lunds nya ridanläggning

Lunds kommun planerar för att omlokalisera nuvarande ridanläggning för att skapa bättre förutsättningar utifrån dagens krav på anläggningar, samt för att få en bättre placering än det nuvarande ridhuset. Tänkt placering är inom Ladugårdsmarken 5:8, norr om Norra Fäladen. Brukare är Lunds Civila Ryttarförening, LCR.

Servicenämnden beslutade att Lundafastigheter får i uppdrag att handla upp entreprenader för byggnader, el och mark, i omfattning som motsvarar gällande investeringsbeslut.

Årsanalys 2020

I enlighet med i kommunallagen och lagen om kommunal redovisning har servicenämnden gjort en årsanalys med redogörelse av verksamhetens utfall, finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. Nämndens utvecklingsmål har delvis uppfyllts under året, vilket till viss del kan förklaras med förändrade förutsättningar på grund av den pågående covid-19-pandemin.

Årets resultat per 2020-12-31 var 43,1 miljoner kronor och innebar en negativ budgetavvikelse om 19,2 miljoner.

Försäljning av fastigheten Gatehusen 5

2017 tecknade kommunen, genom servicenämnden, ett markanvisningsavtal avseende en fastighet på Östratornsvägen. Den planerade användningen av fastigheten av fastigheten, förskola, krävde ändring av gällande detaljplan. Denna vann laga kraft först i augusti förra året och därmed blev det också möjligt att gå vidare med överlåtelsen.

I enlighet med markanvisningsavtalet har serviceförvaltningen tagit fram ett avtalsförslag för överlåtelsen, som i aktuellt penningvärde motsvarar 4,4 miljoner kronor. Nämnden beslöt att överlåta till kommunstyrelsen att fatta beslut om att godkänna överlåtelsen samt att kommunstyrelsen sedan överlåter hanteringen av köpebrev och andra handlingar till serviceförvaltningen.

Informationsredovisning för servicenämnden

Nämndens informationsredovisning redovisar vilka handlingar som finns eller uppkommer i servicenämndens verksamheter, vilka gallringsregler som gäller, samt information om var sekretess och känsliga eller skyddsvärda personuppgifter kan förekomma.

Nämnden beslöt att anta förslaget till ny informationsredovisning för servicenämnden samt förslaget till ny gallringsplan för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun, finns tillgängliga på webben

Här hittar du alla handlingar för servicenämnden

Kontaktuppgifter till samtliga ledamöter och ersättare i servicenämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: