Länk till startsidan

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i februari 2021

Under torsdagen hanterade byggnadsnämnden årsanalysen för 2020, man beslutade om att det är dags för samråd för en detaljplan i Genarp och behandlade även flera bygglov.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Positivt resultat för byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat på 1,8 miljoner kronor. En byggsanktionsavgift på 2,3 miljoner kronor påverkar resultatet i hög utsträckning. Årsanalysen som byggnadsnämnden godkände talade annars om att året 2020 har präglats av pandemin och de stora osäkerheter i konjunkturen som den medfört. Antalet bygglovsärenden ökade med 30 %. Framförallt har det varit småärenden från privatpersoner som har ökat.

24 detaljplaner har antagits och 29 detaljplaner har fått laga kraft vilket är fler än någonsin. Antagna detaljplaner har skapat förutsättningar för 1165 nya bostäder, drygt 26 000 kvadratmeter verksamhetslokaler och över 100 000 kvadratmeter kontor, idrott och kommersiella lokaler.

175 nya bostäder i Genarp

Det förslag till detaljplan som nu är redo för samråd gör det möjligt att bygga ett flertal villor. De nya bostadskvarteren kommer också ha radhus, parhus och mindre flerbostadshus i som högst tre våningar. Planområdet ligger i den nordvästra delen av Genarp och gränsar mot Kyrkovägen i norr och villor i öster. Samrådstiden börjar 1 mars och då har Genarpsbor och andra intresserade möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Bygglov till stadshallen

Byggnadsnämnden gav bygglov så att Stadshallen i Lund kan renoveras och byggas till. Bland annat kommer två gångbroar att byggas och i bottenvåningen kommer Stadshallen att kompletteras med en restaurang och ett café.

I bygglovsansökan finns åtgärder som innebär att man vill avvika från gällande stadsplan och från krav på tillgänglighet. Byggnadsnämnden menade dock att avvikelserna är motiverade med hänsyn till den byggnadens karaktär och förutsättningar. Det man vill göra innebär även förbättringar på sätt att de utvändiga ändringarna syftar till att återställa dörrar till originalutseende.

Innan man kan börja bygga krävs att stadsbyggnadskontoret senare även godkänner till exempel ändringar i planlösning och bärande konstruktion.

Padelhall tillåts i Södra Lund

En fastighetsägare som sökt bygglov för att göra om en lagerbyggnad till padelhall fick positivt besked av nämnden. Detaljplanen för tomten vid Ruben Rausings väg tillåter inte detta, men då finns det möjlighet att ansöka om ett tidsbegränsat lov. Nämnden menar att en padelhall skulle passa bra på platsen. Man tycker också, i motsats till stadsbyggnadskontoret som har berett ärendet, att den sökande har kunnat redogöra för på vilket sätt det man vill göra är temporärt.

Här finns fler handlingar från byggnadsnämndens möte

Uppdaterad:

Dela sidan: