Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunstyrelsen – aktuella beslut i februari 2021

Miljonstöd till nationerna, Lunds framtida avloppsrening och granskning av ekonomiska processer. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på sitt sammanträde den 3 februari.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår, finns tillgängliga här

Verksamhetsplan med internbudget 2021 för kommunstyrelsen

Nu vet vi hur kommunstyrelsens pengar ska fördelas och användas under 2021. Kommunstyrelsen har beslutat om verksamhetsplan och internbudget för kommunstyrelsen för 2021. Den nämndspecifika budgeten har tagits fram efter att kommunfullmäktige i november och december förra året fattade beslut om EVP (ekonomi- och verksamhetsplan) 2021–2023 med budget för 2021. Budgeten har arbetats fram av kommunkontoret och är ett förslag till fördelning utifrån ramen som kommunfullmäktige beslutat om. Det betyder helt enkelt att kommunkontoret gjort upp en plan om hur pengarna som finns i kommunstyrelsens budget ska användas under nästa år.

EVP:n innehåller fokusområden och mål, och de hjälper kommunen att arbeta i riktning mot visionen ”Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet”. Fokusområdena är smartare organisation, bra service och hög tillgänglighet, trygg och säker plats, företagsklimat och ledande inom miljö och klimat. Dessa fokusområden ligger till grund för verksamhetsplanen för kommunstyrelsen inför 2021. Det som kommunstyrelsens pengar ska läggas på ska alltså användas för att uppnå målen inom varje fokusområde. Hur detta ska gå till redogörs för i verksamhetsplanen.

Utifrån besluten i kommunfullmäktige om EVP har kommunstyrelsen 314 miljoner kronor i sin budget för 2021. Förutom detta tillkommer medel för satsningar på att, som några exempel, motverka bidragsfusk, uppnå ökad digitalisering, utökat stöd till kvinno- och tjejjourer, internhyresmodell och strategisk landsbygdsutveckling. Dessutom tillkommer 42,5 miljoner kronor för att kunna hantera okända effekter av coronapandemin. Den totala ramen för kommunstyrelsen hamnar på 364,5 miljoner kronor.

Läs mer om våra fokusområden

Så här jobbar vi med ekonomi- och verksamhetsplanen

Lunds framtida avloppsrening

Lunds kommun renar i dag större delen av sitt avloppsvatten på Källby reningsverk vid Höje å. Sedan 2016 pågår det ett utredningsarbete gällande den framtida avloppsreningen i Skåne. Kommunalförbundet VA Syd, som Lunds kommun tillsammans med Burlöv, Eslöv, Lomma och Malmö är en medlemskommun i, har i uppdrag att säkra hanteringen av medlemskommunernas vatten och avlopp. Flera av dagens avloppsreningsverk är gamla och kräver stora investeringar i framtiden. Under utredningsarbetet har olika scenarier varit aktuella. Det handlar om att uppgradera avloppsreningsverket i Källby, eller att ingå i en regional lösning som innebär att Lunds kommuns avloppsvatten överförs och renas på ett utbyggt Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.

Vilken lösning som väljs för avloppsvattenreningen är ett viktigt beslut för Lunds kommun, som kräver ett brett och allsidigt beslutsunderlag för att bli välavvägt. Kommunstyrelsen beslutade därför i november 2020 att ta fram en rapport för att få så bra underlag som möjligt inför beslutet. Rapporten tittar på risker och konsekvenser av de olika alternativen. Utredningen, som nu är färdig, har tagits fram av kommunkontoret och resulterat i en rapport som kommunstyrelsen nu tagit del av.

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att Lunds kommun även fortsättningsvis ska ha som avsikt att ansluta sin allmänna avloppsanläggning till nya Sjölundaverket. Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige beslutar att Lunds kommun förbinder sig att stå för sin del av utredningskostnaden, och att befolkningsprognosen för Lunds kommun fastställs till 140 000 personer år 2030 samt 175 000 personer år 2050.

Vidare har kommunstyrelsen beslutat att hemställa att VA Syd säkerställer att Källby avloppsreningsverk fortsätter att vara i drift fram till att en ny lösning tas i bruk, och att VA Syds förbundsstyrelse i samråd med medlemskommunerna utarbetar förslag till projektplan innehållande organisation, ansvar, roller, tidsplan och kostnader, samt principer för hur budgetavvikelser ska hanteras i projektet.

Kommunstyrelsen har också beslutat att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att utse en förhandlingsdelegation som tillvaratar Lundabornas intressen för det fortsatta arbetet fram till ett eventuellt beslut om genomförandeavtal. Detta planeras till januari 2022.

Kommunstyrelsen har också beslutat att Källby-alternativet finns kvar tills kostnader och kostnadsfördelning klarlagts, och att det skarpa beslutet 2022 kan bli ett annat om förutsättningarna ändras avsevärt. Det är slutgiltigt kommunfullmäktige som fattar beslut om frågan om inriktningen för Lunds framtida avloppsvattenrening.

Granskning av ekonomiska processer, kommunens utbetalnings- och momsprocess

Kommunstyrelsen har endast delvis ändamålsenliga rutiner avseende utbetalnings- och momshanteringsprocessen. Det visar en granskning som gjorts av Lunds kommuns förtroendevalda revisorer. Vid granskningen har det noterats att det saknas riskanalyser för att identifiera svagheter och brister i de båda processerna.

Revisorerna föreslår bland annat att en riskanalys upprättas för att identifiera svagheter inom utbetalningsprocessen, att den interna kontrollen vid kundutbetalningar stärks, att rutiner och regler vid utbetalningar förtydligas, och att ruinerna för ändamålsenliga kontroller vid löneutbetalningar säkerställs.

Kommunkontoret har sammanställt ett yttrande utifrån revisorernas granskning. I yttrandet redogörs för alla de insatser som görs för att förbättra arbetet, som på många plan redan är igångsatt på kommunkontoret. Bland annat pågår arbetet med riskanalysen, som väntas vara färdig under våren 2021.

Kommunstyrelsens har beslutat att yttra sig över granskningsrapporten i enlighet med kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Yttrande över parkeringsstrategi i Lunds kommun

Parkeringsfrågorna har en viktig roll i hur vi ordnar flöden i samhället och hur vi skapar tillgänglighet. Parkeringsfrågor har en strategisk roll i stadsutvecklings- och hållbarhetsfrågor, och parkeringsstrategin anger inriktningen för kommunens parkeringsplanering. Byggnadsnämnden och Lunds Kommuns Parkerings AB (LKP AB) har tagit fram ett förslag på parkeringsstrategi, vars syfte är att skapa en inriktning för kommunens parkeringsplanering för bil och cykel. Parkeringsstrategin har skickats till kommunstyrelsen för yttrande, som kommunstyrelsen nu beslutat om.

I yttrandet lyfter kommunstyrelsen att strategin på ett bra sätt skapar en inriktning för kommunens parkeringsplanering för bil och cykel. Kommunstyrelsen vill att det ska finnas goda möjligheter att ladda sitt elfordon i parkeringshus och på övrig tomtmark, såsom pendlarparkeringar. Kommunstyrelsen vill också se fler parkeringar för personer med funktionsnedsättning i centrum för att öka tillgängligheten för fler. Laddstolpar behöver finnas vid parkeringar för personer med funktionsnedsättning för att möjliggöra användningen av el- och hybridfordon.

Kommunstyrelsen vill också att antalet cykelparkeringar där det tillåtet att parkera säkert i mer än 24 timmar bör öka där detta är möjligt och lämpligt. Kommunstyrelsen skriver också i yttrandet att utifrån ”Program för styrning” bör den föreslagna parkeringsstrategin i stället benämnas parkeringsplan eller riktlinjer. När detta överordnade dokument är antaget av kommunfullmäktige kan det bli aktuellt med en översyn och revidering av övriga parkeringsrelaterade dokument. I samband med detta kan även benämningarna anpassas enligt antagen struktur.

Interkommunal ersättning 2021

Om elever från Lunds kommun går i skolan i en annan kommun ersätter Lunds kommun den mottagande kommunen med en summa pengar. Det kallas för interkommunala ersättningar, och kommunstyrelsen fattar varje år beslut om hur stor den summan ska vara. De skånska kommunerna har kommit överens om att ersättningarna från och med år 2011 ska beräknas utifrån gemensamma principer, vilka i sin tur utgår ifrån lagstiftningen gällande bidrag på lika villkor. Principerna för den interkommunala ersättningen innebär att i normalfallet tar ett barn/en elev med sig samma ”peng”, oavsett huvudman och oavsett i vilken kommun verksamheten bedrivs. Beräkningen av den interkommunala ersättningen utgår från beräkningen av skolpengen till de enheter som bedriver verksamhet i Lunds kommun. Inget avdrag görs för avgifterna i förskola, eftersom dessa debiteras av hemkommunen. Ersättningarna grundar sig på barn- och skolnämndens internbudget, som beslutades av nämnden i januari 2021.

Eftersom kommunfullmäktige beslutat om en ny internhyresmodell från och med 1 juli 2021 finns två prislistor: en för första halvåret med beräkning av lokalersättning utifrån nuvarande internhyresmodell, och en för andra halvåret med hänsyn tagen till helårseffekt av ny internhyresmodell i Lunds kommun. Syftet med ny internhyresmodell är att modellen i högre omfattning än tidigare ska spegla lokalernas direkta självkostnad. Kommunstyrelsen har nu fastställt de interkommunala ersättningarna för 2021.

Miljonstöd till nationerna

Den pågående coronapandemin slår hårt mot Lunds studentnationers ekonomi. För att stötta nationernas deras verksamhet kommer Lunds universitet och Lunds kommun gemensamt att ge nationerna ett bidrag med sammanlagt 4,8 miljoner kronor. Coronapandemin har påverkat stora delar av vårt samhälle, och för Lunds studentnationer har pandemin bland annat inneburit försämrad ekonomi och förändrad verksamhet för att minska smittspridningen. Samarbetsorganet Kuratorskollegiet, där 12 studentnationer är medlemmar, har inkommit med en förfrågan om ekonomiskt stöd från Lunds kommun och Lunds universitet för att minska effekterna av pandemin. Stödet behövs för att säkra nationernas verksamhet under och efter pandemin, och för att kunna fortsätta vara en bidragande faktor till att göra Lund till en attraktiv studentstad.

Kuratorskollegiet har sökt stöd på 400 000 kronor till var och en av de tolv medlemsnationerna, vilket utgör hälften av beräknat inkomstbortfall under 2021. Summan uppgår till 4 800 000 kronor. Kommunstyrelsen har nu beslutat att bevilja halva den summan, 2,4 miljoner kronor, ur kommunstyrelsens reserverade medel. Lika mycket kommer Lunds universitet att bevilja via ett rektorsbeslut.

Rutiner vigselförrättare och begravningsförrättare

Borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag, som utförs av vigselförrättare utsedda av länsstyrelsen. Vigseln kan vara i Rådhuset eller på annan plats efter överenskommelse med vigselförrättaren. Borgerlig begravning innebär en begravningsceremoni utanför kyrkan eller annat trossamfund, som det står var och en fritt att bestämma hur den utformas. I dag finns fyra stycken borgerliga begravningsförrättare utsedda, och kontakt med dem sker via begravningsbyråerna.

Kommunstyrelsen har nu beslutat om rutiner kring hur vigsel- eller begravningsförrättare utses. Beslutet innebär att det är kommunstyrelsens arbetsutskott som kommer att lämna yttrande till länsstyrelsen gällande förordnande av borgerliga vigselförrättare. Det är även kommunstyrelsens arbetsutskott som kommer att utse borgerliga begravningsförrättare.

Uppdaterad:

Dela sidan: