Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunfullmäktige – aktuella beslut i januari 2021

Naturreservat i Höjeådalen, utvärdering av Lundaförslaget och detaljplan för att möjliggöra utbyggnad av E22. Ja, det var några av ärendena på årets första sammanträde i kommunfullmäktige.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår, finns tillgängliga på webben

Utvärdering Lundaförslag

Förslag om trafik, parker, miljöfrågor och fritidsaktiviteter. Ja, förslagen som kommit in till Lunds kommun inom ramen för det så kallade Lundaförslaget har berört många av kommunens områden. Lundaförslaget infördes i maj 2017 efter att kommunfullmäktige beslutat att ersätta det tidigare medborgarförslaget. Syftet med Lundaförslaget är att möjliggöra för Lundabor att på ett enkelt sätt vara med och påverka. Om förslaget får mer än 100 röster tas förslaget upp i den nämnd som frågan berör. Kommunfullmäktige beslutade också i samband med införandet att Lundaförslaget skulle utvärderas efter två år, vilket nu har gjorts. Utvärderingen visar att trots att Lundaförslaget inte har marknadsförts så har antalet Lundaförslag som lämnats in legat på 12–13 per månad. Bedömningen är att Lundaförslaget har fungerat som en kanal för medborgarna att lämna idéer och förslag på utvecklingen av Lunds kommun. Det är också ett verktyg som gör att kommunens förtroendevalda får kännedom om vilka frågor som är angelägna för kommuninvånarna.

Utvärderingen har också identifierat vissa problem med Lundaförslagets process. Det har i vissa ärenden varit svårt både för medborgaren och kommunen att bedöma om ett Lundaförslag är en synpunkt, en felanmälan eller ett Lundaförslag. Handläggningen har också i vissa fall varit alltför lång. För att komma till rätta med problemen har ett förslag till uppdaterat regelverk för Lundaförslaget tagits fram.

I juni beslutade kommunstyrelsen att också att ge kommunkontoret i uppdrag att säkerställa att Lundaförslag avgörs av den instans i kommunen som har mandat att avgöra frågan. Kommunkontoret har utrett frågan, och gör bedömningen att de skärpningar som har gjorts i Lundaförslagets regelverk/process är tillräckliga för att säkerställa att Lundaförslag avgörs i rätt instans.

Kommunfullmäktige har nu beslutat att godkänna utvärderingen av Lundaförslaget och dessa föreslagna ändringar, samt att göra Lundaförslaget till en permanent kanal för Lunds kommuninvånare att vara med att påverka utvecklingen av Lund.

Naturreservat Höjeådalen inrättas under 2021

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 att ett naturreservat ska inrättas i Höjeådalen. Området ligger sydväst om Lunds stad och utgör en grön korridor längs med Höje å mellan Värpinge och Höjebromölla. Området är ett populärt när-rekreationsområde för boende i Lund samt Värpinge by. Förslaget till naturreservat omfattar i dagsläget cirka 68 hektar. Syftet med naturreservatet är att ett stort och viktigt grönområde säkras och utvecklas för bevarande av biologisk mångfald och som tätortsnära friluftsområde.

Tekniska nämnden har sammanställt en inriktning för arbetet med naturreservatet som kommunfullmäktige nu bestämt att fastställa. Fullmäktige ger också tekniska nämnden i uppdrag att fullfölja inrättandet av naturreservatet under 2021 och att de ska återkomma med investerings- och driftskostnader för naturreservatet vid det slutliga inrättandet.

Beslutad detaljplan möjliggör ombyggnad av E22 vid Lund södra

Kommunfullmäktige har beslutat att anta detaljplanen för Lilla Råby 22:12 m.fl. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga om E22:an vid trafikplats Lund södra. Ombyggnaden ska göras enligt Trafikverkets vägplan. Målet med ombyggnaden är att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten på väg E22.

Planförslaget bedöms vara förenligt med Lunds översiktsplan, då den anger ett markreservat för utbyggnad av trafikplats Lund södra (ÖP 2018). De miljöaspekter som bedömts kunna innebära en betydande påverkan gällande naturmiljö, kulturmiljö, buller och naturresurser i form av jordbruksmark samt vatten inom planområdet har särskilt belysts i en miljökonsekvensbeskrivning, vilken har godkänts av länsstyrelsen.

Arbetet att skapa biosfärområdet Vombsjösänkan tar form

Nationella Biosfärkommittén har beviljat ansökan från Lunds kommun, Sjöbo kommun och Eslövs kommun om att Vombsjösänkan ska få inleda en kandidatur till att bli ett biosfärområde. Vombsjösänkan är ett område som i olika sammanhang lyfts fram som unikt, med starka naturvärden och höga krav på naturvården. Det finns många sällsynta och hotade arter i området.

Kandidaturen är treårig och är tänkt att leda till att den nationella biosfärkommittén nominerar Vombsjösänkan för beslut i Unesco om att bli godkänd som ett internationellt biosfärområde. Normalt tar det två till tre år att förbereda en formell ansökan till Unesco. Ett beslut kan fattas tidigast 2023.

För att förbereda kandidaturen krävs en hel del arbete från Lunds kommun, som involverar flera delar av kommunens verksamhet. Bland annat behöver ett biosfärkontor upprättas till vilka olika kompetenser knyts, som i samarbete med involverade kommuner och aktörer kan planera för exempelvis vilka ställen som ska bli Lunds kommuns portar in i arbetet. Kommunstyrelsen har sedan tidigare ett nära samarbete med Lunds universitet, vars forskning bedöms vara viktig för att Vombsjösänkan kommer i fråga för att bli erkänt som ett globalt föredöme för hållbar utveckling. Kommunstyrelsen har beslutat att arbetet med att skapa biosfärområdet Vombsjösänkan ska koordineras av kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har beslutat att överföra avsatta medel om 645 000 kronor från tekniska nämnden till kommunstyrelsen från 2021.

Uppdaterad:

Dela sidan: