Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i januari 2021

Verksamhetsplan med internbudget och kvalitetsanalys läsåret 2019/20. Det är några av de ärenden som togs upp i utbildningsnämnden 26 januari.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Verksamhetsplan och internbudget för 2021

Utbildningsnämndens verksamhetsplan och budget beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Ekonomi- och verksamhetsplan 2021-2023. Verksamhetsplanen innehåller bland annat internbudget, utvecklingsmål och nämndens uppdrag.

Utbildningsnämndens verksamheter genomför sina åtaganden med hög kvalitet och effektivitet. Aktiviteter som bidrar till nämndens måluppfyllelse ryms inom det systematiska kvalitetsarbetet och handlar om att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande bland annat genom fokus på stimulans, utmaningar och god lärmiljö.

Verksamhetsplanen redogör för tre utvecklingsområden:

  • Fullgöra det nationella kunskapsuppdraget med goda och förbättrade resultat, hög kvalitet och hög effektivitet.
  • Vara en attraktiv arbetsgivare för såväl befintlig som framtida personal.
  • Ansvarsfullt hushålla med resurserna genom att hålla en budget i balans.

Utbildningsnämndens investeringsram för 2021 uppgår totalt till 7,5 mnkr. Utbildningsnämnden beslutade att fastställa verksamhetsplan med internbudget för 2021.

Kvalitetsanalys läsåret 2019/20

Kvalitetsanalysen utgör en dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet i enlighet med skollagen och Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete. Dokumentationen ska ge en samlad bild av verksamhetens kvalitet och resultat, och vara ett underlag för analys och beslut om prioriteringar av utvecklingsinsatser.

Utbildningsförvaltningen hade fortsatt god måluppfyllelse under läsåret 2019/20 och verksamhetsåret 2020 gällande kunskapsresultat samt trygghet och studiero, jämfört med både riksgenomsnittet och jämförbara större städer.

Läsåret 2019/20 var det totalt 95,5 procent av avgångseleverna vid de kommunala gymnasieskolornas nationella program som tog examen, vilket är över riksgenomsnittet. Det var dock en marginell minskning för Lunds kommunala gymnasieskolor jämfört med föregående läsår, minskningen bedöms till viss del bero på vårens fjärr- och distansundervisning på grund av Coronapandemin.

Måluppfyllelsen för eleverna vid introduktionsprogrammen har ökat jämfört med föregående läsår. Antal elever vid Språkintroduktion minskade med totalt 40 procent läsåret 2019/20 jämfört med föregående läsår.

Eleverna vid International School of Lund Katedralskolan (ISLK) samt vid IB-programmet på Katedralskolan hade fortsatt goda resultat läsåret 1920/20 jämfört med världsgenomsnitt och jämförbara IB-skolor.

Måluppfyllelsen för elever med modersmålsundervisning från Modersmålscentrum i Lund är fortsatt god jämfört med andra ämnen och riksgenomsnitt.

Gymnasieskolornas, Modersmålscentrums och ISLK:s kvalitetsanalyser godkändes av Utbildningsnämnden på nämndsammanträdet.

Kommande möten och ledamöter i utbildningsnämnden

Här finns fler handlingar från Utbildningsnämndens möte

Uppdaterad:

Dela sidan: