Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Servicenämnden – aktuella beslut i januari 2021

Servicenämnden behandlade vid sitt sammanträde den 20 januari verksamhetsplan och internbudget samt ett antal mindre ärenden.

Verksamhetsplan med internbudget 2021

Nämndens verksamhetsplan och internbudget beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument ”Ekonomi- och verksamhetsplan 2021–2023”. Verksamhetsplanen och internbudget ska ge en helhetsbild över vilka förutsättningar förvaltningen har och utifrån den bakgrunden beskriva nämndens utvecklingsmål samt vilka ekonomiska resurser som krävs för att genomföra dessa.

Servicenämnden beslutade att nämndens utvecklingsmål för 2021 ska vara ”Skapa hållbara värden för kommunen” och ”Effektivare förvaltning”, samt att fördelningen av de ekonomiska resurserna säkerställer att nämndens uppdrag kan utföras och att uppfylla nämndens utvecklingsmål.

Utredning huvudmannaskap för måltidsorganisation i Lunds kommun

Lunds kommun har utrett förutsättningarna för att samla all måltidsverksamhet under samma huvudman, i stället för att som nu vara uppdelad på flera nämnder.

Genom en samlad organisation får alla barn och ungdomar samma förutsättningar att skapa hälsosamma levnadsvanor samt erbjuds en likvärdig och kvalitetssäkrad måltidsupplevelse. Genom en samlad måltidsorganisation kan Lunds kommun som helhet få ett samlat grepp över måltidskostnader och andra nyckeltal. Ett samlat huvudmannaskap kommer att medföra en enhetligare måltidsleverans samt över tid en mer strukturell och kostnadseffektiv organisation. Med ett samlat huvudmannaskap kommer det att uppstå möjligheter att finna vägar genom så kallade stordriftsfördelar till ökad kvalitet genom sänkta kostnader. Ett sådant område är exempelvis samlade beställningar av livsmedel. Dessutom ges den politiska styrningen större genomslagskraft vid ett samlat huvudmannaskap än om ansvaret delas upp på flera politiska nämnder.

Utredningen i sig tar inte ställning till hur en eventuell ny organisation ska se ut, utan har i stället gett berörda nämnder i uppdrag att, senast den 29 januari, yttra sig om hur verksamheten skulle påverkas i en samlad organisation (A), en delad organisation (B) eller vara kvar i nuvarande organisation (C).

Servicenämnden framför i sitt svar bland annat:

Med utgångspunkt från servicenämndens uppdrag och att måltiderna i Lunds kommun ska vara kvalitetsmedvetna, likvärdiga och resurseffektiva, har servicenämnden de förutsättningar och den kapacitet som krävs för att driva en samlad måltidsorganisation. Det finns en stor samlad erfarenhet kring service och måltidskompetens med förutsättningar att agera både transparent, likvärdigt och kostnadseffektivt.

Servicenämnden beslutade därför att föreslå att kommunstyrelsen fattar beslut om en samlad måltidsorganisation för Lunds kommun i enlighet med förslag A som framläggs i utredningen, samt att föreslå att kommunstyrelsen fattar beslut att måltidsorganisationen ligger samlad under servicenämndens ansvar.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun, finns tillgängliga på webben

Här hittar du alla handlingar för servicenämnden

Kontaktuppgifter till samtliga ledamöter och ersättare i servicenämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: