Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tekniska nämnden – aktuella beslut i januari 2021

Den 20 januari beslutade tekniska nämnden bland annat om verksamhetsplan med budget för 2021 och att handla upp en entreprenad i Stångby. Nämnden behandlade även en granskning av det avslutade spårvägsprojektet.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår, finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här hittar du alla handlingar

Verksamhetsplan med internbudget

Tekniska nämnden tog beslut om verksamhetsplan med internbudget 2021. Verksamhetsplanen innehåller tekniska nämndens utvecklingsmål, indikatorer samt fördelning av drift- och investeringsanslag.

Nämnden beslutade bland annat att utreda förutsättningar och kostnader för hissar på den planerade stationen på Klostergården och att arbeta för fler cykelvägar. Nämndens överskott på grund av den överklagade och avbrutna färdtjänstupphandlingen används för att köpa till busstrafik till Stångby på prov under 2021, därefter inleds förhandlingar med Skånetrafiken om fortsatt trafik. Nämndens effektivisering om 2,5% för 2021 fördelas inom de olika verksamheterna och innebär bland annat att tekniska förvaltningen får mindre resurser för akuta parkskötselåtgärder, lagning av asfalt samt för andra underhållsåtgärder på gator och gång- och cykelvägar.

Igångsättningstillstånd för Stångby stadsdelspark och byggator Stångby Väster II

Tekniska nämnden gav klartecken för upphandling av en entreprenad som ska bygga stadsdelspark i Stångby och byggator i Stångby Väster II. Upphandlingen beräknas vara klar i april 2021 och därefter kan bygget börja.

Den stora stadsdelsparken kommer bland annat att erbjuda grönytor, gång- och cykelvägar, ridvägar, lekplats och planer för streetbasket och beachvolley. Parken får även en viktig uppgift för dagvattenhantering med dammar och våtmark. Entreprenaden omfattar även anläggning av gator med belysning som en förberedelse inför bostadsbyggandet inom Stångby Väster II. I samband med utbyggnaden kommer VA SYD att utföra omfattande ledningsarbeten.

Yttrande över Kommunrevisionens granskning av införandet av spårväg, del 5

Tekniska nämnden har yttrat sig över den senaste delen i granskningen av införandet av spårväg. Granskningen görs av revisionsbyrån EY på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun och denna del summerar även de fyra som gjorts tidigare.

Syftet med granskningen är att samla lärdomar inför framtida liknande projekt och att se hur styrning, kontroll och uppföljning kan förbättras. Revisionsbyrån konstaterar bland annat att styrning och kontroll har förbättrats under projekts gång men att nämnden behöver tydligare mandat och mer kunskap för att följa och styra komplexa projekt över tid. Flera förändringar har gjorts i samband med tidigare granskningar och tekniska förvaltningen lämnar nu förslag på ytterligare åtgärder i sitt yttrande.

Här finns fler handlingar från tekniska nämndens möte

Kommande möten och ledamöter i tekniska nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: