Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Socialnämnden – aktuella beslut januari 2021

Verksamhetsplan och budget för 2021, satsning på arbetsmarknadsinsatser och en ny överenskommelse med Riksförbundet för social och mental hälsa är några av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 20 januari. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Verksamhetsplan och budget för 2021

Socialnämndens beslutade att anta verksamhetsplan och budget för 2021. Socialnämndens budget har förstärkts för att göra en satsning på arbetsmarknadsinsatser möjlig som ska hålla nere ökningen av försörjningsstödet samt för att införa två socialsekreterartjänster som placeras på polishuset.

Socialförvaltningen arbetar sedan ett par år tillbaka med att bygga framtidens socialtjänst, utifrån rådande budgetförutsättningar. Detta har inneburit förändringar i förvaltningens organisation, en större omorganisation inom socialpsykiatrin samt ett förändringsarbete för att kunna ge ett effektivare stöd i boende till personer med missbruks- och beroendeproblematik.

Under år 2020 genomfördes även en mängd kostnadsminskningar inom verksamheten. Arbetet med att möjliggöra en kostnadseffektiv och socialtjänst med hög kvalitet kommer fortsätta under år 2021.

Nämnden har tagit fram fyra nya utvecklingsmål som fokuserar på stärkt självständighet och självbestämmande för personer med missbruk- och beroendeproblematik, att personer med försörjningsstöd ska stärkas till självförsörjning genom socialförvaltningens insatser, att trygga, skydda och stödja barn i Lund för att stärka deras levnadsförhållanden samt ett Lund fritt från våld och förtryck genom samverkan och hög kvalitet i socialtjänstens insatser. De nya målen kommer att innebära en mängd aktiviteter i förvaltningen.

Satsning på arbetsmarknadsinsatser

För att möta en tuff situation på arbetsmarknaden krävs att kommunen erbjuder ett flertal olika insatser, stöd och vägledning till arbete och studier som möter lundabornas behov. Satsningen beslutades vid onsdagens möte i socialnämnden.

Målet är att under 2021 kunna erbjuda minst 200 anställningar med stöd inom kommunens förvaltningar. Det är en fördubbling jämfört med tidigare år. För att nå målet krävs att alla förvaltningar och bolag bidrar och gör det möjligt att hitta arbetsplatser, både i form av praktikplatser och anställningar med stöd. Förvaltningen kommer även att arbeta med tidiga, tidsbegränsade arbetsmarknadsinsatser som kan leda till självförsörjning utifrån varje medborgares förutsättningar.

En annan viktig åtgärd blir att utveckla samarbetet mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen samt med Arbetsförmedlingen. Att arbeta för att utveckla fler arbetsintegrerade sociala företag är ytterligare ett viktigt verktyg. Sociala företag saknas helt i Lund idag och målsättningen är att etablera en kommunal stödstruktur för dessa under 2020.

Ny överenskommelse med RSMH som omfattar samordning av brukarinflytande

Att minska psykisk ohälsa samt möjliggöra individers återhämtning är en samhällsutmaning där det finns ett gemensamt samverkansbehov mellan socialförvaltningen och det ideella arbete som utförs av Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH).

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn. RSMH kompletterar och förstärker Lunds kommuns insatser inom detta område. Socialnämnden beslutade att anta överenskommelsen för åren 2021-2023, som följer samma upplägg som tidigare IOP.

Ett nytt område som ingår i överenskommelsen är att RSMH ska bidra med brukarinflytandesamordning (BISAM) inom förvaltningens boendeenheter. Brukarinflytandesamordnare är en metod som rekommenderas enligt nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Brukarinflytandesamordnaren ska arbeta för ökat brukarinflytande inom socialpsykiatrins boenden samt sysselsättningsverksamheten. Samordnaren ska ta tillvara brukarnas intressen och hjälpa dem att föra fram sina åsikter och önskemål om förbättringar på enheterna.

Det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.

Kommande möten och ledamöter i socialnämnden.

Uppdaterad:

Dela sidan: