Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Barn- och skolnämnden – aktuella beslut i januari 2021

Verksamhetsplan och internbudget, kvalitetsrapport för läsåret 2019/2020, underlag för den strategiska lokalförsörjningsplanen samt en motion om barngruppers storlek i förskolan. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 19 januari.

Beslutsunderlag i alla ärenden från sammanträdet finns att ta del av här

Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat.

Här följer kort information om ett urval av ärendena från nämndens sammanträde:

Verksamhetsplan och internbudget för 2021

Barn- och skolnämnden ska årligen fastställa en verksamhetsplan med internbudget för sina verksamheter. Nämndens verksamhetsplan och budget beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Ekonomi- och verksamhetsplan 2021–2023.

Hur vi jobbar med ekonomi- och verksamhetsplanen

I förslaget till verksamhetsplan redogörs bland annat för utvecklingsmål för nämnden och därtill kopplade indikatorer. Den budgetram som barn- och skolnämnden har att fördela i sin internbudget har av kommunfullmäktige fastställts till 2 727 mnkr.

Barn- och skolnämnden beslutade att fastställa förslag till internbudget. Övriga delar av verksamhetsplanen återremitterades till förvaltningen, med uppdrag att arbeta fram nya utvecklingsmål om att minska barngrupperna i förskolan och klasstorlekarna i grundskolan.

Kvalitetsrapport för läsåret 2019/2020

Barn- och skolnämnden ska årligen ta del av en redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Barn- och skolförvaltningen har i kvalitetsrapporten för läsåret 2019/2020 sammanställt resultat och analys för förskolan, grundskolan och grundsärskolan, och utifrån detta identifierat förvaltningsövergripande utvecklingsområden inom det systematiska kvalitetsarbetet.

Barn- och skolnämnden beslutade godkänna kvalitetsrapporten med en mindre justering. Nämnden beslutade också att uppmana rektorerna att på grund av beslut om nationella prov för våren 2021 arbeta med erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande för betygssättningens objektivitet.

Underlag för den strategiska lokalförsörjningsplanen

Lunds kommun har påbörjat ett arbete med en kommunövergripande strategisk lokalförsörjningsplan. Den gemensamma planen ska samlat redovisa kommunens lokalbehov för kommande 10-årsperiod.

Barn- och skolnämnden beslutade överlämna underlag till den strategiska lokalförsörjningsplanen, inklusive en uppdaterad viljeinriktning för lokalplaneringen, till kommunkontoret enligt förslag. Underlaget grundar sig på senast antagen lokalplan för barn- och skolnämnden.

Motion: Följ forskningen – inför ett tak på barngruppernas storlek i förskolan!

Helena Falk (V), Jesper Sahlén (V) och Mats Olsson (V) har lämnat in en motion som rör barngruppernas storlek i förskolan. I motionen föreslås ett tak för gruppernas storlek samt att gruppernas storlek ska följas upp och redovisas årligen.

Barn- och skolförvaltningen har skrivit ett yttrande över motionen. I yttrandet konstateras sammanfattningsvis att kvalitet i förskolan måste förstås och följas upp utifrån flera olika perspektiv, som exempelvis barngruppernas storlek och sammansättning, personaltäthet, personalens kompetens och lokalernas ändamålsenlighet. Barn- och skolförvaltningen bedömer att det riskerar att bli begränsande för professionen i verksamheten att införa ett generellt tak för barngruppers storlek i de kommunala verksamheterna.

Barn- och skolnämnden beslutade att lämna yttrande över motionen enligt förvaltningens förslag.

Mer om barn- och skolnämnden

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, beslutsunderlag och protokoll till barn- och skolnämndens möten samt sammanträdestider för året, finns tillgängliga här

Kontaktuppgifter till politiker i barn- och skolnämnden hittar du här

Uppdaterad:

Dela sidan: