Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunstyrelsen – aktuella beslut i januari 2021

Förstärkta insatser mot våld i nära relationer, beslut om inriktning för Observatoriet och arbetet med biosfärområde i Vombsjösänkan tar form. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på sitt sammanträde i januari 2021.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår, finns tillgängliga här

Arbetet att skapa biosfärsområdet Vombsjösänkan tar form

Nationella Biosfärkommittén har beviljat ansökan från Lunds kommun, Sjöbo kommun och Eslövs kommun om att Vombsjösänkan ska få inleda en kandidatur till att bli ett biosfärområde. Vombsjösänkan är ett område som i olika sammanhang lyfts fram som unikt, med starka naturvärden och höga krav på naturvården. Det finns många sällsynta och hotade arter i området.

Kandidaturen är treårig och är tänkt att leda till att den nationella biosfärkommittén nominerar Vombsjösänkan för beslut i Unesco om att bli godkänd som ett internationellt biosfärsområde. Normalt tar det två till tre år att förbereda en formell ansökan till Unesco och tidigast 2023 kan ett beslut fattas.

För att förbereda kandidaturen krävs en hel del arbete från Lunds kommun och involverar flera delar av kommunens verksamhet. Bland annat behöver ett biosfärkontor upprättas till vilket olika kompetenser knyts, som verkar i samarbete med involverade kommuner och aktörer. Kommunstyrelsen har sedan tidigare ett nära samarbete med Lunds universitet, vars forskning bedöms vara viktig för att Vombsjösänkan kommer i fråga för att bli erkänt som ett globalt föredöme för hållbar utveckling. Kommunstyrelsen har nu beslutat att arbetet med att skapa biosfärområdet Vombsjösänkan ska koordineras av kommunstyrelsen och beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att överföra avsatta medel om 645 000 kronor från tekniska nämnden till kommunstyrelsen från 2021.

Försäljning av tomt på Brunnshög för byggande av hållbara hyresrätter

Kommunstyrelsen har beslutat att sälja fastigheten Lund Gryningen 1 på Brunnshög till företaget Tornet Bostadsproduktion AB för 15 miljoner kronor. Inför försäljningen genomfördes en anbudstävling gällande bostadshus med hyresrättslägenheter. Ett fast pris, hållbarhetsprestanda, innovation och arkitektval var kriterier i urvalet och en jury valde ut Tornet Bostadsproduktion utifrån kriterierna. När byggprojektet är klart kommer det att innebära cirka 50 stycken nya hyreslägenheter på Brunnshög och en lokal för service eller föreningar. Intäkten från markförsäljningen bidrar till kostnaderna för utbyggnad och färdigställande av allmän platsmark inom hela exploateringsområdet.

Läs mer om Brunnshög

Ytterligare steg mot användning av Observatoriet

Våren 2018 arrangerade Lunds kommun på uppdrag av kommunstyrelsen en idétävling om vad det gamla observatoriet i Stadsparken skulle kunna användas till. En mängd idéer kom in till kommunen, som via en utsedd jury valde ut tre förslag. Dessa jobbade sedan en arbetsgrupp vidare med.

2019 återremitterade kommunstyrelsen ärendet till kommunkontoret för att utreda om eventuellt Statens fastighetsverk skulle kunna ta över byggnaden. Statens fastighetsverk svarade dock att det för tillfället inte finns intresse att förvärva endast observationsbyggnaden. För att stycka av och sälja fastigheten krävs bland annat en ändring av nuvarande detaljplan.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att fastställa konceptet ”Pedagogisk upplevelsemiljö och kafé” som inriktning för utvecklingen av Observatoriet. Detta var ett av förslagen som kom fram i idétävlingen. Kommunstyrelsen har också beslutat att ge kommunkontoret i uppdrag att, som inriktning på den pedagogiska verksamheten, särskilt utreda möjligheten till pollinatorium och/eller innovationsmuseum om innovationer från Lund, samt undersöka möjligheterna för extern medfinansiering för dessa förslag.

Eftersom Observatoriet är en gammal byggnad med stora renoveringsbehov krävs fördjupad utredning kring nödvändiga åtgärder för att möjliggöra verksamhet där. Kommunstyrelsen har därför beslutat att beställa en sådan utredning från servicenämnden till en kostnad av 500 000 kronor. Med detta är också idétävlingen officiellt avslutad.

Fortsatt stöd på samma nivå till BoPoolen

BoPoolen är en förmedling av andrahandsbostäder i Lund. BoPoolen drivs av LUS, Lunds universitets studentkårer, och har i uppdrag att utan annonskostnad förmedla boenden och andrahandskontrakt till studenter vid Lunds universitet. Utvärderingar har visat att BoPoolen förmedlar cirka 3 000 bostäder om året. Lunds kommun har genom ekonomiska bidrag stöttat BoPoolens verksamhet under flera år, senast med 250 000 kronor för 2020. Inför 2021 har BoPoolen äskat om ett höjt bidrag till 275 000 kronor. De 25 000 extra kronorna är tänkta att användas för att finansiera en sommarmedarbetare. Men då kommunstyrelsen har minskad ram för de kommande åren beslutade kommunstyrelsen att bidraget ska vara 250 000 kronor även under 2021.

BoPoolen – en verksamhet som drivs av LUS

Förstärkta insatser mot våld i nära relationer

Coronapandemin innebär stora utmaningar för samhället och drabbar ofta redan utsatta grupper extra hårt. Kommunstyrelsen har nu beslutat, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, att föra över 1 miljon kronor för förstärkning av arbetet mot våld i nära relationer från kommunstyrelsen till socialnämnden för åren 2021 och 2022.

Lunds kommun har en omfattande verksamhet för att stödja våldsutsatta kvinnor och barn, bland annat inom ramen för Kriscentrum och Barnahus. Sedan 2017 har även socialnämnden ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Kvinnojouren Lund. Det är en ideell förening som arbetar med att ge stöd åt våldsutsatta med våldsförebyggande insatser och med förändringsarbete, för att nå ett jämställt samhälle fritt från våld. Kvinnojouren har tre fokusområden: hedersvåld, sexuellt våld och våld mot hbtqi-personer. Syftet med partnerskapet är att ge Kvinnojouren Lund förutsättningar att utveckla den del av verksamheten som inriktas på att ge våldsutsatta och deras barn stöd och hjälp, och att arbeta förebyggande mot våld i nära relationer. Kvinnojourens verksamhet är ett tydligt komplement till socialnämndens ansvar. Kommunstyrelsen har nu beslutat att uppmana socialnämnden att förstärka samarbetet inom IOP med Kvinnojouren, och samtidigt vidta andra insatser för att stärka arbetet mot våld i nära relationer

Kommunstyrelsen har också beslutat att Lunds kommun i kommande remisser och yttranden ska driva frågan om att höja straffen för grov kvinnofridskränkning, att öka användningen av elektronisk fotboja och att den skyddade zonen vid kontaktförbud utökas så att gärningsmän i grova fall inte ska få vara i samma kommun som offret, alltså ett kommunalt vistelseförbud.

Kvinnojouren Lund

Stöd till Tjejjouren under pandemin

Tjejjouren i Lund har funnits sedan 2001 och stödjer tjejer och transpersoner i Lund, Skåne och hela Sverige om de behöver hjälp att förbättra sin situation. Tjejjouren vänder sig till unga tjejer, transpersoner, eller unga som inte vill definiera sig eller är sökande i sin identitet, främst mellan 10 och 25 år.

Pandemin har påverkat Tjejjourens arbete på flera sätt. Bland annat har de stängt sina mötesplatser och sin verksamhet i skolan. Tjejjouren har under pandemin fått ta emot ett minskat antal stödsamtal under 2020, och gör bedömningen att detta beror på att de inte kunnat vara fysiskt närvarande i sina mötesplatser som förr. Kommunstyrelsen beviljade under hösten 2020 Tjejjouren ett extra bidrag på 20 000 kronor, för att användas till ett förändrat arbetssätt för att nå målgruppen nu när de vanliga mötesplatserna inte är tillgängliga. Kommunstyrelsen har nu beslutat att bevilja 20 000 kronor i stöd även under 2021, samt att kultur- och fritidsnämnden fortsätter dialogen med föreningen kring ett eventuellt idéburet offentligt partnerskapför gällande en mötesplats för unga hbtqi-personer i Lund.

Tjejjouren i Lund

Nej till ökad budgetram för coronabidrag till Kulturen

Många kulturinstutioner har påverkats av den pågående coronapandemin. En av de instutionerna är Kulturen i Lund, som förra året vände sig till Lunds kommun med en önskan om stöd för att minska intäktsbortfallet på grund av pandemin.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade då att bevilja stöd till Kulturen med 1,5 miljoner kronor. Kultur- och fritidsnämnden har därefter vänt sig till kommunstyrelsen med en begäran om en tillfälligt utökad ram, det vill säga öka sin budget, för pengarna som beviljats till Kulturen. Det här har nu kommunstyrelsen beslutat att avslå.

Intern kontroll 2021

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den interna kontrollen och när de kommungemensamma kontrollaktiviteterna är beslutade så beslutar nämnder och styrelser om de nämndspecifika kontrollområdena.

Kommunstyrelsen har nu beslutat om handlingsplan för kommungemensamma kontrollaktiviteter 2021. I år kommer följande områden att vara kommungemensamma kontrollaktiviteter:

  • Framtagande av styrdokument samt säkerställande efterlevnad av beslutade styrdokument.
  • Arbetsmiljö – tydlighet i uppdrag och uppgiftsfördelning för chefsledet om vad som ingår i arbetsmiljöansvaret.
  • Information om samt efterlevnad av beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Uppdaterad:

Dela sidan: