Länk till startsidan

Vård- och omsorgsnämnden – aktuella beslut i december 2020

Vård- och omsorgsförvaltningens arbete med covid-19, mat för äldre inom ordinärt boende och verksamhetsplan samt internbudget för 2021. Det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden behandlade på sitt sammanträde den 16 december. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga här

Det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Vård- och omsorgsförvaltningens arbete med covid-19

Vård- och omsorgsförvaltningen informerade nämnden om bland annat arbetet med covid-19. Det är fortsatt ansträngt läge inom vissa vård- och omsorgsverksamheter, men beredskapen är dock god. Smittläget på särskilda boenden för äldre är högre än inom hemtjänst och LSS, där det fortsatt är en låg smittspridning. Antalet smittade inom särskilda boenden redovisas och uppdateras veckovis här på lund.se, men siffrorna är en ögonblicksbild och kan snabbt förändras.

Mat för äldre inom ordinärt boende

Vård- och omsorgsförvaltningen har gjort bedömningen att det successivt bör arbetas för att förbättra måltidssituationen för äldre i ordinärt boende. Målet ska vara att vård och omsorgs målgrupp i möjligaste mån ska kunna nyttja samma tjänster som alla andra kommuninvånare, då det ökar den enskildes självständighet och möjlighet att påverka sin livssituation.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till ny inriktning avseende måltider för äldre i ordinärt boende. Målsättningen är att nämndens nya inriktning ska vara implementerad hösten 2022. Arbetet ska följas upp vid två tillfällen under 2021.

Verksamhetsplan och internbudget 2021

Verksamhetsplanen omfattar vård- och omsorgsnämndens basuppdrag, utveckling av basuppdrag, utvecklingsmål och indikatorer för uppföljning av verksamhetsutveckling över tid.

Internbudgeten redovisar och beskriver fördelningen av kommunbidraget på 2 176 miljoner kronor per verksamhet och fördelningen av investeringsramen på 14 miljoner kronor till olika ändamål.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att fastställa förvaltningens förslag på verksamhetsplan och internbudget för 2021.

Samtliga sammanträdeshandlingar från tidigare sammanträden kan du läsa här

Uppdaterad: