Länk till startsidan

Barn- och skolnämnden – aktuella beslut december 2020

Uppföljning av arbetet med skolpliktsbevakning, avgifter för förskola och fritidshem, planprogram för Genarps centrum samt utredningar om minskade barngrupper och klasstorlekar. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 15 december. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla Barn- och skolnämndens handlingar.

Här följer kort information om ett urval av ärendena från nämndens sammanträde:

Redovisning av arbetet med skolpliktsbevakning

Barn- och skolnämnden ska enligt sin årsplanering få del av en uppföljning av arbetet med skolpliktsbevakningen två gånger om året. Barn- och skolförvaltningen har följt upp arbetet under föregående läsår.

I rapporten konstateras sammanfattningsvis att behovet av central skolpliktsbevakning är stort. Det finns en rörlighet till och från Lunds kommun och uppföljningen visar bland annat att skolplikten faller på grund av att eleven varaktigt vistas utomlands i 25 % av de ärendena. Rutinen för skolpliktsbevakning utvecklas löpande och samarbetet med skolenheter förbättras.

Barn- och skolnämnden beslutade att godkänna redovisningen.

Avgifter för förskola och fritidshem 2021

I Lunds kommun tillämpas maxtaxa gällande avgifter för förskola och fritidshem. Avgiftsnivåerna fastställs årligen av barn- och skolnämnden med Skolverkets beräkningar som underlag. Barn- och skolförvaltningens förslag till reviderade avgifter medför att högsta avgift för ett hushåll som betalar maxtaxa ökar med 32 kr/månad, vilket motsvarar en ökning på 2,16 % jämfört med innevarande år.

Barn- och skolnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Remiss: Planprogram för Genarps centrum

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av byggnadsnämnden upprättat ett planprogram för Genarps centrum som nu är föremål för samråd. Planprogrammet anger förutsättningar för förtätning och förädling för Genarps centrum med fler bostäder och verksamheter. Bland annat innehåller planförslaget 120 nya bostäder.

Barn- och skolförvaltningen har skrivit ett yttrande över planhandlingarna. I yttrandet konstateras att trafiksäkerheten i centrum förbättras och att det är viktigt att planera in säkra gång- och cykelstråk samt att befolkningsökningen i åldrarna 1-15 år ryms i befintliga och planerade skolor i området.

Barn- och skolnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Uppdrag att utreda minskade barngrupper i förskolan och minskade klasstorlekar i grundskolan

Barn- och skolnämnden beslutade ge förvaltningen i uppdrag att ta fram åtgärder med kostnadsberäkning i syfte att minska barngruppernas storlek i förskolan samt att minska klasstorlekarna i grundskolan.

För vidare läsning

Här finns fler handlingar från Barn- och skolnämndens möte.

Läs mer om Barn- och skolnämnden.

Uppdaterad: