Länk till startsidan

Socialnämnden – aktuella beslut december 2020

Kartläggning av hemlösheten, feriepraktik 2021, ny överenskommelse med Fontänhuset och tillståndsavgifter är några av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 9 december. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Kartläggning av hemlösheten i Lund

Varje år genomför socialförvaltningen en kartläggning av hemlösheten i Lund. Den 1 oktober 2020 var 179 vuxna och barn, 76 män, 46 kvinnor och 57 barn hemlösa i Lunds kommun, vilket är 17 färre än föregående år. Största minskningen har skett i gruppen barn där siffran föregående år var 99, en minskning med 42 barn i hemlöshet sedan förra kartläggningen. Antalet nyanlända, antingen via anhöriginvandring eller eget boende (EBO–lagen), som rapporterats in i årets kartläggning är 23 män, 12 kvinnor och 38 barn.

Socialnämnden fattade i november 2017 beslut om handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet 2018-2022. Handlingsplanen omfattar 14 insatsområden och ska revideras årligen. Socialnämnden beslutade att anta uppföljningen av arbetet 2020 enligt handlingsplanen samt förslag på revidering av planen för år 2021.

Upplägg för feriepraktik 2021

Socialförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att komma med ett förslag på ett upplägg för feriepraktiken under 2021, som utgår från den praktik som tidigare genomförts i Lund samt det pilotprojekt med subventionerade feriearbeten som testades under sommaren 2020.

I förslaget som presenterades för socialnämnden ingick både kommunala platser och subventionerade platser inom näringsliv och ideell sektor. Det presenterades även beräknade kostnader för en utökad verksamhet med ett större antal praktikplatser totalt.

Tre alternativ lades fram med feriepraktik utifrån befintlig budget samt två alternativ med totalt sett fler platser och som kräver utökade ekonomiska ramar.

I ärendet beskrivs också den samverkan mellan kommunens förvaltningar som krävs för ett göra det möjligt att på ett framgångsrikt sätt erbjuda bra kommunala praktikplatser till våra Lundaungdomar. Socialnämnden beslutade att genomföra feriepraktiken enligt befintlig budget, samt att översända ärendet till kommunstyrelsen vad gäller en utökad budget för att kunna erbjuda fler ungdomar feriepraktik eller subventionerat feriearbete under sommaren 2021.

Ny överenskommelse med Fontänhuset

Att minska psykisk ohälsa samt möjliggöra individers återhämtning är en samhällsutmaning där det finns ett gemensamt samverkansbehov mellan socialförvaltningen och det ideella arbete som utförs av Lunds Fontänhus.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn som syftar till att uppnå ett gemensamt allmännyttigt mål. Lunds Fontänhus kompletterar och förstärker Lunds kommuns insatser inom detta område. Socialnämnden beslutade att anta överenskommelsen för åren 2021-2023, som följer samma upplägg som tidigare IOP. Lunds Fontänhus ska erbjuda stödinsatser och social gemenskap och aktiviteter för målgruppen som exempelvis ett socialt program med läger, kultur, utflykter, födelsedagsfirande och olika studiecirklar och grupper.

Tillståndsavgifter efterskänks

För att lindra konsekvenserna av Covid-19 för Lunds restauranger och serveringar, beslutade socialnämnden att föreslå kommunfullmäktige att tillsynsavgifter för stadigvarande serveringstillstånd under 2020 sätts till 0 kr samt därmed bevilja socialnämnden tilläggsanslag om 1780 tkr för 2020. Nämnden beslutade även att ansökningar om tillfälliga ändringar av serveringstillstånd som rör anpassningar till följd av Covid-19 kan göras avgiftsfria till och med den 30 juni 2021 samt att till och med den 30 juni 2021 delegera till tillståndshandläggare att besluta om nedsättning av avgifter i ansökningar om Covidanpassande ändringar av serveringstillstånd.

Det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.

Kommande möten och ledamöter i socialnämnden.

Uppdaterad: