Länk till startsidan

Tekniska nämnden – aktuella beslut i december 2020

Den 9 december beslutade tekniska nämnden bland annat om att lämna vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige flera förslag om åtgärder för att minska konsekvenserna av pandemin. Nämnden beslutade även om upphandling av en entreprenör för skogs- och naturvård, start för samråd kring en kombinerad gång- och cykelväg/ridstig, samt om att begära planläggning för en ny bussgata.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår, finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här hittar du alla handlingar

Åtgärder inom kommunens tredje åtgärdspaket under pandemin

Tekniska nämnden medverkar i ett tredje åtgärdspaket från Lunds kommun med anledning av coronapandemin. Utifrån nämndens ansvarsområde föreslås följande åtgärder tas upp av kommunfullmäktige i december för att besluta om de ekonomiska förutsättningarna:

  • Tillfälliga snabbparkeringar i centrum. Förslaget innebär ett antal avgiftsfria zoner i stadskärnan dit man enkelt kan ta sig med bil för att göra korta besök.
  • Ingen avgift för markupplåtelse för uteserveringar, foodtrucks eller torghandel fram till och med juni 2021. Avgiftsfri markupplåtelse för varuexponering föreslås gälla för hela 2021.
  • Förstärkt vår- och sommarprogram 2021 med aktiviteter och inbjudande miljöer i parker och på torg.
  • Satsningar i naturområden för att fördela besökare på fler områden, inklusive mer resurser för underhåll och skötsel utifrån det ökande antalet besökare.

Läs mer om åtgärdspaketet

Upphandling för skogsskötsel, naturvård och friluftslivsåtgärder

Tekniska förvaltningen förvaltar cirka 1 250 hektar naturmark inom kommunen. Omkring hälften av ytan är skogsmark varav merparten finns vid Skrylle och söder om Genarp (Risen). Tekniska nämnden beslutade att förlänga den ettåriga internupphandling som tidigare gjorts med servicenämnden, vilket innebär att markentreprenad fortsätter att ansvara för skogsskötsel, naturvård och friluftslivsåtgärder i aktuella områden.

Start för samråd: Kombinerad gång- och cykelväg och ridstig

Tekniska nämnden har tidigare beslutat att anlägga en kombinerad gång- och cykelväg och ridstig mellan Norra Fäladen och Stångby. Enligt väglagen ska ett samråd genomföras vilket betyder att berörda fastighetsägare, andra intressenter och allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter innan processen går vidare. Nämnden beslutade att samrådshandlingarna kan skickas ut och att synpunkter kan lämnas under perioden 15 december till 15 januari. Hela processen beräknas vara klar våren 2022 och först därefter kan bygget genomföras.

Begärd planläggning för ny bussgata

I förslaget till ett nytt stadsbusslinjenät 2023 föreslås stadsbusslinje 4 och 5 få en delvis ny sträckning till Gunnesbo och Nova. Ändringarna som föreslås ger en enklare linjedragning med kortare gångavstånd och bättre tillgänglighet för resande från Kobjer, Traktorvägen, Nova och kommande Västerbro. Förändringen förutsätter en ny bussgata mellan Plogfåran och Boställsvägen. Planläggning är ett nödvändigt första steg eftersom bussgatan föreslås placeras parallellt med ett befintligt gång- och cykelstråk i vad som i dag är planlagt som allmän parkmark. Tekniska nämnden beslutade att skicka begäran om planändring till kommunens byggnadsnämnd.

Här finns fler handlingar från tekniska nämndens möte

Kommande möten och ledamöter i tekniska nämnden

Uppdaterad: