Länk till startsidan

Kommunstyrelsen – aktuella beslut i december 2020

Ny modell för internhyra, personalbonus och en planerad EU-dag i Lund. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på sitt sammanträde i december 2020.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår, finns tillgängliga här

Förslag på ny internhyresmodell

Enkelt att förstå, transparent och förutsägbart. Så ser huvudprinciperna ut i den nya internhyresmodellen för Lunds kommun. Kommunstyrelsen har nu beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att anta internhyresmodellen.

Internhyresmodellen handlar om hur kostnaderna för kommunens lokaler ska fördelas. Det rör lokaler för till exempel skolor, förskolor, äldreboenden och fritidsgårdar. Det har länge funnits önskemål om att revidera och uppdatera den nuvarande internhyresmodellen så att den bättre svarar mot dagens krav och önskemål. En ny modell har därför tagits fram och förslaget har varit på remiss hos övriga nämnder och styrelser i kommunen.

Målet med den nya föreslagna internhyresmodellen är bland annat att den ska ge hyror som speglar lokalernas direkta självkostnad, alltså de faktiska kostnaderna för varje enskild lokal. Den ska också vara en transparent modell, där det är tydligt vilka kostnader som ingår i internhyran och hur lokalkostnaderna kan påverkas. Syftet med den nya modellen är att ge bättre förutsättningar för aktiv fastighetsägande, bland annat genom att göra det lättare att jämföra lokalkostnader mot andra kommuner, samt möjliggöra styrningen med incitament för att använda lokalerna mer effektivt. På sikt innebär detta att Lunds kommun får bättre kontroll över lokalkostnader och får förutsättningar för en förbättrad styrning, vilket skapar förutsättningar för att sänka lokalkostnader och frigöra resurser till kommunens huvudverksamheter.

En ny internhyresmodell kommer också att påverka internhyrorna och de anslag som nämnderna får för att täcka lokalkostnader. Det är ett internt nollsummespel då verksamheterna får sänkta lokalkostnader, men får samtidigt också motsvarande sänkning av den ekonomiska ramen. De nya internhyrorna kommer även att påverka underlagen för de ersättningar som utgår mellan kommunen och andra kommuner, och mellan kommunen och fristående förskolor och skolor.

Det slutgiltiga beslutet om internhyresmodellen kommer att fattas av kommunfullmäktige. Då kommer även frågan tas upp om utökad budgetram för barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden med anledning av förändrade statsbidrag om 85 miljoner kronor 2021 och 42,5 miljoner kronor 2022 enligt regeringens budgetproposition från september 2020. En utökad budget för barn- och skolnämnden kommer att påverka skolpengen och även öka skolpengen till fristående aktörer.

Kommunstyrelsen beslutade även att ge kommunkontoret i uppdrag att utreda olika alternativ till temporära omställningsstöd för fristående skolor i samband med införande av ny internhyresmodell. Kommunstyrelsen beslutade också att modellen ska utvärderas under år 2022.

Om kommunfullmäktige beslutar att anta den nya internhyresmodellen så träder den enligt förslaget i kraft den 1 juli 2021.

Lokala åtgärder med anledning av coronapandemin

Effekterna av coronapandemin slår hårt mot många företag och föreningar i Lunds näringsliv. För att stötta, både på kort och lång sikt, har nu kommunstyrelsen beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att besluta en rad åtgärder riktade till kommunens näringsidkare inom besöksnäring, handel, hotell- och restaurangnäring, elitidrott, kultur- och kreativa näringar och eventbranschen.

Insatserna bygger på inriktningarna:

 • Tryggt, säkert och attraktivt – ökad tillgänglighet till handel
 • Stöd till verksamheter som starkt begränsas för att minska smittspridningen
 • Utvecklingsinsatser som stärker branscher vid en återgång till normalläge

Åtgärderna kommer att beslutas i flera olika delar av kommunens organisation – vissa på tjänstemannanivå, andra i nämnder, i kommunstyrelse och i kommunfullmäktige. Beslutsperioden är från den 23 november till den 17 december.

Här kan du läsa mer om åtgärderna

Personalbonus för enastående arbete under pandemin

Lunds kommuns medarbetare kommer att ges en personalbonus i form av ett digitalt presentkort på 1 000 kronor, som kan användas i det lokala näringslivet i Lunds kommun. Personalbonusen ges som ett tack för hårt arbete under coronapandemin. Det har kommunstyrelsen nu beslutat att föreslå för kommunfullmäktige.

Alla företag som har ett arbetsställe i Lunds kommun kan ansöka om att bli leverantör av personalbonusen. På så sätt blir bonusen också ett stöd till det lokala näringslivet som drabbats hårt av coronapandemin. Presentkorten kommer att vara giltiga mellan den 18 december 2020 till den 30 juni om kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet.

Lunds kommun stannar i fritt sök

I juni 2019 beslutade kommunstyrelsen att ge kommunkontoret i uppdrag att utreda samverkansavtalet och fritt sök utifrån ett antal motioner och skrivelser. Den omfattande utredningen visar bland annat att:

 • Fritt sök ger Lundaungdomarna frihet att välja utbildning.
 • 10 procent av elever från Lund går i andra kommuner, främst i Malmö.
 • Elever med ett högt meritvärde i årskurs 9 upplever större valfrihet och är mer nöjda med sitt gymnasieval.
 • En kommun kan inte begränsa mottagandet till kommunens gymnasieskolor till kommunens egna ungdomar
 • Lund är beroende av andra kommuner både när det gäller utbyggnad och hur samverkan utformas.

Utredningen föreslår också att Skånes kommuner bör öka sin samverkan kring nödvändig utbyggnad av gymnasieskolan. En ökad regional planering kring gymnasieutbudet ger förutsättningar för en långsiktig lösning för att möta efterfrågan.

Under kommunstyrelsens sammanträde beslutades att uppmana Skånes kommuner att planera för ett samlat gymnasieutbud för att möta efterfrågan och att överlämna utredningen till utbildningsnämnden som ett underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet. Kommunstyrelsen beslutade också att i samband med uppmaningen anföra en tydlig förväntan från Lunds kommuns sida om att skyndsamt inleda ett samlat utvecklingsarbete av gymnasiesamverkan utifrån följande punkter:

 • Att förbättra transparensen, tydligheten och långsiktigheten avseende fördelningen av kostnader och ansvar för gymnasieskolan i hela Skåne.
 • Att få på plats delregionala samarbeten avseende planeringen och styrningen av gymnasieskolan med utgångspunkt i gymnasieorterna samt de till gymnasieorterna närliggande kommunerna och fristående gymnasieskolorna.
 • Att undersöka hur man kan möjliggöra en rimlig tillgång till gymnasieutbudet i hemkommunen för ungdomar hemmahörande i gymnasiekommunen.
 • Att undersöka och initiera ett systematiskt arbete för att tillsammans med Skolinspektionen arbeta för att motverka betygsinflation och säkerställa en likvärdig betygssättning i Skånes grundskolor.

Lunds kommun stannar därmed kvar i samverkansavtalet och fritt sök.

Ingen fortsatt finansiering av Leader Lundaland

Leader Lundaland handlar om ekonomisk utveckling på landsbygden. Det är en metod och ett sätt att organisera landsbygdsutveckling, som bygger på ett partnerskap mellan offentlig, privat och ideell sektor. Lunds kommun ingår i Leader Lundaland tillsammans med kommunerna Lomma, Kävlinge, Staffanstorp och delar av Eslöv. Kostnaden för medfinansieringen för Lunds kommun beräknas till cirka 980 000 kronor per år. Syftet med Leader Lundaland för Lunds kommun är landsbygdsutveckling i form av tillväxt och levnadsförhållanden, och stöd till ideella krafter.

En uppföljningsrapport har visat att detta kan uppnås på andra sätt än via Leader Lundaland, och som bland annat innebär mindre administration, ökad flexibilitet, starkare koppling till Lunds förtroendevalda, och sannolikt även mer goodwill till kommunen. Kommunstyrelsen har nu beslutat att Lunds kommun ska avstå från att fortsätta finansiera Leader Lundaland. I stället får kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på hur de pengar som använts till Leader Lundaland fortsättningsvis kan användas för landsbygdsutveckling.

Taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamheter

Kultur- och fritidsnämnden gör varje år en översyn av kultur- och fritidsnämndens taxor och avgifter. Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att taxorna ökar i enlighet med den procentuella skillnaden i prisbasbelopp mellan 2019 och 2020, vilken är 1,72 %. Ökningen görs på detta vis för att dels följa prisutvecklingen i samhället och dels skapa ett system som kräver mindre handpåläggning.

I förslaget till nya taxor ingår även andra förändringar i taxesättningen för hela eller delar av lokalerna eller taxorna på följande anläggningar: Fågelhallen, idrottshallen, Bollhuset, Källbybadets aktivitetsyta, friidrott utomhus, bowlinghallen, ishallen, Högevall, friluftsbaden, Källby camping, idrottsarrangemang, samlingslokaler för fritid och skola, Kulturskolan, Folkparken, Stenkrossen och stadsteatern. Förslaget innebär att kostnaden för ett säsongskort på ett friluftsbad för en familj blir 1 150 kronor, och att kostnaden för ett säsongskort på alla fem friluftsbaden för en familj blir 1 350 kronor.

I ärendet har en barnchecklista tagits fram för att analysera hur de höjda taxorna påverkar barn. Det konstateras att de lägsta avgifterna under 30 kronor inte kommer att höjas, men att höjningen av de andra taxorna kan påverka barn. De taxor som bedöms påverka barn i störst utsträckning är taxorna för motionssimning på Högevall och säsongskorten på friluftsbaden. De taxor som bedöms få störst positiv påverkan på barn är taxan för Fågelhallen och införandet av en abonnemangstaxa för barn och ungdomar på bowlinghallen. Högre taxor innebär också högre intäkter, som i sin tur används för den verksamhet som förvaltningen bedriver, vilket gynnar barn.

Smart och hållbar utveckling i fokus när Lund arrangerar EU-dag

Kommunstyrelsen har gett kommunkontoret i uppdrag att arrangera en EU-dag i Lund tillsammans med Lunds universitet och Mobile Heights. Det är EU-kommissionens representation i Sverige som föreslagit att Lunds kommun, tillsammans med kommissionen och de andra aktörerna, arrangerar en större konferens om EU på lokal nivå. Bakgrunden är de flertal satsningar som organisationerna gör kring EU och europeiskt samarbete, till exempel ansökan om Europa Direkt-kontor till Lund, där beslut väntas under våren 2021. Det saknas i dag också ett större EU-forum i södra Sverige och speciellt i storstadsområdet Malmö-Lund.

EU-dagen kommer att arrangeras under 2021. Syftet är att lyfta kunskapen om EU på lokal och regional nivå, och samtidigt främja nätverkande och kunskapsutbyte mellan företag, kommun, region, akademin och EU-institutioner. Kommunstyrelsen har beslutat att avsätta 250 000 kronor för arrangemanget.

300 000 kronor i årligt driftsbidrag för verksamheten som bedrivs av Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center

Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center bedriver verksamhet vid fornlämningen Uppåkra. Verksamheten har bland annat fokus på barnpedagogik genom skolprojekt och skolvisningar, som ger såväl barn och unga som vuxna en värdefull bild av historiska händelser och levnadssätt. Lunds kommun är en av huvudmännen i stiftelsen tillsammans med Region Skåne och Staffanstorps kommun.

Stiftelsen har ansökt om 300 000 kronor i bidrag för 2021 från Lunds kommun. Kommunstyrelsen har nu beslutat att bevilja Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Centrum 300 000 kronor i verksamhetsbidrag 2021, under förutsättning att övriga huvudmän ger verksamhetsbidrag.

Fördelning av förändrade statsbidrag 2021 och 2022

I regeringens höstproposition 2020 fördelades pengar till kommunerna i så kallade generella statsbidrag. För Lunds kommun handlar det om 85 miljoner kronor för 2021 och 42,5 miljoner kronor för 2022. Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att dessa pengar ska användas för att utöka driftramen för kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsen har också beslutat föreslå för kommunfullmäktige hur pengarna ska fördelas mellan de respektive nämnderna.

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommunstyrelsens ram förstärks med 47 miljoner kronor 2021 och 4,5 miljoner kronor för 2022, att utbildningsnämndens ram förstärks med 4 miljoner 2021 och 2022, vård- och omsorgsnämnden med 2 miljoner 2021 och 2021, socialnämnden med 24 miljoner kronor 2021 och 17,5 miljoner 2022 samt 1,5 miljoner kronor 2021 och 2022 för kultur- och fritidsnämnden.

Utöver förstärkningen av ramarna har kommunstyrelsens beslutat föreslå för kommunfullmäktige att avsätta 6,5 miljoner kronor från de generella statsbidragen till finansiering av förändrad internhyresmodell 2021 samt 13 miljoner kronor under 2022.

Uppdaterad: