Länk till startsidan

Kommunfullmäktige – aktuella beslut i november 2020

Nya fokusområden, oförändrad skattesats och slopade effektiviseringskrav på barn- och skolnämnden. Det var några av besluten som togs på Lunds kommuns första digitala kommunfullmäktige. Men trots två dagars sammanträde blev kommunfullmäktige inte klara med debatten om ekonomi- och verksamhetsplanen för 2021–2023 med budget för 2021. Beslut om hela budgeten kommer därför att fattas på decembermötet.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

När kommunfullmäktige debatterade ekonomi- och verksamhetsplanen (EVP) och budgeten för nästa år var det ett halvår senare än vanligt, eftersom det planerade sammanträdet i juni fick skjutas fram på grund av pandemin. Mötet hölls också helt digitalt med ledamöterna uppkopplade via nätet, vilket var första gången i Lunds historia som ett fullmäktigesammanträde hölls digitalt.

I budgeten och planen, som var fokus för mötet, bestäms hur Lundabornas skattepengar ska användas genom att besluta om samtliga nämnders ekonomiska ramar för drift och investeringar för kommande år. Drifts- och investeringsramarna för kommunfullmäktige, kommunrevisionen, kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, tekniska nämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och barn- och skolnämnden behandlades under mötet. Kommunfullmäktige beslutade under mötet att effektiviseringskraven på barn- och skolnämnden tas bort och blir lägre än tidigare år för vård- och omsorgsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade även att skattesatsen ska vara oförändrad under nästa år och kommunalskatten fastställdes till 21,24 kronor.

Skatten i Lund

Fokusområden och mål

Under sammanträdets första dag beslutade fullmäktige om fokusområden och mål, som är en del av planen. Dessa beskriver vad kommunen ska fokusera på, vilka mål verksamheterna ska bidra till att uppnå de närmaste åren, och vilka resurser som finns för att bedriva det kommunala arbetet. I botten ligger Lunds kommuns vision ”Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet”, och fokusområdena ska ta kommunen närmare visionen.

Kommunfullmäktige beslutade om följande nya fokusområden och mål:

Fokusområde 1: Lundaborna i fokus

  • Alla Lundabor ska ha mesta möjliga inflytande över sina liv
  • I Lunds kommun skapas kvalitet som gör skillnad
  • Lunds kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, särskilt för barn och unga

Fokusområde 2: Smartare Lund

  • I Lund ska vi vara ledande inom innovation och skapande
  • Lunds kommun ska vara ledande inom miljö och klimat
  • Lunds kommun ska vara ett attraktivt och funktionellt besöksmål

Fokusområde 3: Organisationen Lund

  • Lunds kommun ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare
  • Vi vill uppmuntra nytänkande och en stark innovationskultur i organisationen

Fokusområde 4: Ekonomi

  • Lunds kommun ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi

Mer om våra fokusområden

Vad händer nu?

Då debatten drog ut på tiden och inte hela EVP:n hanns med kommer budgetmötet att fortsätta under nästa sammanträde i kommunfullmäktige den 17 december. Då kommer övriga nämnders budgetar att beslutas. Under det sammanträdet kommer även ytterligare två ärenden att tas upp som kan påverka nämndernas ramar. Det handlar om tillägg och förändringar i EVP 2021–2023 med anledning av förändrade statsbidrag om 85 miljoner kronor 2021 och 42,5 miljoner kronor 2022 enligt regeringens budgetproposition från september 2020. Dessutom kommer frågan om en förändrad internhyresmodell att tas upp då.

Ledamöter och kommande möten i kommunfullmäktige

Se kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand

Uppdaterad: