Länk till startsidan

Byggnadsnämnden – aktuella beslut november 2020

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden om samråd för fördjupningen av översiktsplanen för Veberöd och för två detaljplaner som möjliggör fler bostäder i centrala Lund. Man gav också bland annat klartecken till fortsatt stadsutveckling på Ideonområdet men avslog planbegäran om att undersöka möjligheten för livsmedelsbutik på området vid Nova Lund.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Beslut om skönhetsråd sköts framåt

Byggnadsnämnden beslutade att återemittera ärendet om formerna för Lunds skönhetsråd. Det som en majoritet av byggnadsnämnden främst hade synpunkter på var vilka som ska ingå i rådet där man vill se en bredare representation av personer som inte är politiker eller tjänstepersoner. Stadsbyggnadskontoret kommer nu att ta fram ett nytt förslag som byggnadsnämnden får behandla vid ett senare tillfälle.

Ideon och Medicon Village fortsätter sin utveckling

I nordvästra Lund fortsätter staden att utvecklas med allt mer blandat innehåll och arbetsplatser kombineras med nya bostäder. På Ideon innebär det också att parkering i större utsträckning samlas i p-hus, istället för att ligga utspridd. Mellan Scheelevägen och Ideongatan vill nu Wihlborgs bygga ut ett befintligt parkeringshus med ytterligare två våningar. För att detta ska vara möjligt beslutade byggnadsnämnden att en ny detaljplan ska tas fram för fastigheten. Samråd när berörda har möjlighet att lämna synpunkter planeras till 2021.

Även på Medicon Village område planeras för flerbostadshus och en ny gata inne i området. Byggnadsnämnden bestämde på sitt möte att den gatan ska heta Nytänkargatan, med motiveringen att områdets både tidigare och nuvarande verksamhet står för innovation och nytänkade.

Långsiktig plan för Veberöd

Ett nytt förslag av fördjupningen av översiktsplanen för Veberöd ska ut på samråd. Handlingen visar hur vi kan utveckla centrum, bevara grönområden och bygga 1200 nya bostäder innan 2040. Förslaget innebär att Veberöd främst kompletteras med flerbostadshus och radhus nära busshållplatser inom tätortsgränsen.

Det är knappt ett år sedan byggnadsnämnden beslutade att återremittera ett samrådsförslag för Veberöds utveckling. I samband med återremissen gav nämnden bland annat instruktionen att det nya förslaget skulle ha bebyggelse längs gamla järnvägssträckningen. Det nya förslaget innebär att möjligheten till tågtrafik genom Veberöd byggs bort och istället föreslås upprustade och bättre placerade busshållplatser. Det diskuterades länge om även detta förslag skulle återremitteras som avslutades med votering. Voteringsresultatet blev 6 mot 5 för att skicka ut på samråd.

Läs mer om samrådsförslaget

Ingen matbutik på Nova Lund

Stadsbyggnadskontoret får inte i uppdrag att se över detaljplanen för Nova Lund. Syftet med en ny plan skulle ha varit att att göra det möjligt med livsmedelsbutik och annan så kallad centrumverksamhet inne i den stora köpcentrumbyggnaden. En majoritet i byggnadsnämnden avslog dock under torsdagen fastighetsägarens planbegäran.

Centrala platser utvecklas till bostadsområden

Nämnden fattade beslut om samråd för två detaljplaner som båda innebär att ett verksamhetsområde i centrala Lund istället kan bli bostadsområde.

Ett stenkast från Stadsparken ligger idag en bensinmack, bilförsäljning och industrilokaler. Den framtagna detaljplanen visar hur knappt 500 bostäder, kafé, cykelvägar och en park kan ersätta detta och bli en välkomnande entré till innerstaden.

Första detaljplanen för Västerbros omvandling möjliggör att västra delen av Öresundsvägen kan flyttas och få en ny koppling till Norra Ringen. Den nya sträckningen är en förutsättning för att Västerbro ska kunna utvecklas till den planerade stadsdelen med bostäder, verksamheter, parker och bra trafiklösningar.

Läs mer om planförslaget vid stadsparken.

Här finns fler handlingar från byggnadsnämndens möte

Uppdaterad: