Länk till startsidan

Tekniska nämnden – aktuella beslut november 2020

Den 18 november beslutade tekniska nämnden bland annat om ett Lundaförslag, en markförsäljning på Brunnshög och ett markanvisningsavtal i Södra Råbylund. Nämnden gav även klartecken för ett förberedande arbete på Linero och för fortsatta samarbetsavtal med tre vattenråd.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår, finns tillgängliga här på webben

Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Lundaförslag – ett fimpfritt Lund

Föreningen Fimpfritt Lund vill se fler fimpomater i Lund och nämnden beslutade att sätta upp fem stycken på strategiska platser i centrala Lund. Tekniska förvaltningen betalar sedan 2017 ett årligt bidrag à 10 000 kr till föreningen för att de ska kunna köpa in fimpdosor och ta fram informationsmaterial. Föreningen kommer att rapportera sina insatser till tekniska förvaltningen en gång om året.

OkiDoki AB köper mark för radhus på Brunnshög

Företaget OkiDoki AB vann en markanvisningstävling om radhustomter på centrala Brunnshög 2017 och tecknar nu ett förslag till köpekontrakt för att bygga radhus med sju lägenheter i bostadsrättsform på fastigheten Lagerkransen 2. Nu väntar en ettårig arrendeperiod inom vilken byggnadsarbetet måste börja innan köpet kan gå igenom.

Markanvisningsavtal med LKF i Södra Råbylund

Tekniska nämnden föreslår till kommunstyrelsen att godkänna ett markanvisningsavtal med LKF i Södra Råbylund, fastigheten Guldåkern 1. LKF planerar att bygga gruppbostäder och särskilt boende utifrån behov inom kommunens vård- och omsorgsförvaltning. Markanvisningsavtalet innebär att LKF får ensamrätt att förhandla om marken med kommunen inför ett framtida köp.

Igångsättningsbesked – Koggen, Linero

LKF ska bygga lägenheter, gruppboende och serviceboende på fastigheterna Koggen 1 och del av Linero 2:1 på Linero. Nämnden tog beslut om att sätta igång ett förberedande arbete, som bland annat innebär att flytta en bullervall och anlägga parkmark.

Samarbetsavtal med tre vattenråd

Tekniska nämnden hanterade flera ärenden som handlar om skapa bättre vattenkvalitet genom samarbete i så kallade vattenråd tillsammans med andra kommuner. Åtgärderna syftar bland annat till att minska övergödning, öka biologisk mångfald och skapa fler rekreationsmöjligheter. Nämnden beslutade att förlänga samarbetsavtalen med:

  • Segeå vattendragsförbund och vattenråd: Lunds kommun i samarbete med Svedala, Burlöv, Malmö, Staffanstorp, Trelleborg och Vellinge.
  • Kävlingeåns vattenråd: här samarbetar Lunds kommun med Lomma, Kävlinge, Eslöv, Höör, Hörby och Sjöbo.
  • Höje å vattenråd: Lunds kommun tillsammans med med Lomma, Lund, Staffanstorp och Svedala.

Läs mer om Vattenråden

Här finns fler möteshandlingar från tekniska nämnden

Kommande möten och ledamöter i tekniska nämnden

Uppdaterad: