Länk till startsidan

Barn- och skolnämnden – aktuella beslut november 2020

Lokalförändringar gällande Tirfings och Backens förskolor, förslag på nytt program för ekologisk hållbar utveckling (LundaEko) samt förslag till reviderat reglemente för nämnden. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 12 november.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår, finns tillgängliga här på webben

Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat.

Här följer kort information om ett urval av ärendena från nämndens sammanträde:

Lokalförändring Tirfings förskola

Enligt barn- och skolnämndens viljeinriktning för lokalplaneringen ska antalet små enheter minskas. Barn- och skolförvaltningen har genomfört en lokalförändringsprocess gällande Tirfings förskola och därefter förslagit att avveckla verksamheten på Tirfings förskola, som bedrivits i paviljonger, och att erbjuda barnen plats på Guldåkerns förskola.

Barn- och skolnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Lokalförändring Backens förskola

Enligt barn- och skolnämndens viljeinriktning för lokalplaneringen ska antalet små enheter minskas. Barn- och skolförvaltningen har genomfört en lokalförändringsprocess gällande Backens förskola och därefter förslagit att avveckla verksamheten på Backens förskola och erbjuda barnen plats på den nyrenoverade Ladugårdsmarkens förskola.

Barn- och skolnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Remiss: Reglemente för barn- och skolnämnden

En översyn av samtliga nämnders och styrelsers reglementen pågår sedan en tid tillbaka. Syftet med det reviderade förslaget är enligt kommunkontoret att tydliggöra kommunfullmäktiges ansvarsfördelning till nämnder och styrelser och därmed skapa en helhet kring Lunds kommuns politiska ansvarsfördelning.

Barn- och skolnämnden yttrade sig i januari 2020 över en tidigare version av förslag till nytt reglemente. Förslaget har därefter arbetats om och skickat ut på ny remiss. Barn- och skolförvaltningen har skrivit ett yttrande där det sammanfattningsvis konstateras att merparten av nämndens tidigare synpunkter har beaktats i det nya förslaget. Nämnden föreslås få ett förtydligat och utökat ansvarsområde.

Barn- och skolnämnden beslutade att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag.

Remiss: Lunds program för ekologisk hållbar utveckling, LundaEko 2021–2030

Ett förslag till nytt program för ekologisk hållbar utveckling, LundaEko, har skickats ut på remiss. Det nya programmet utgår från FN:s 17 globala mål samt de svenska miljökvalitetsmålen och är, tillsammans med Lunds program för social hållbar utveckling, en grundpelare i kommunens hållbarhetsarbete.

Barn- och skolförvaltningen har skrivit ett yttrande över remisshandlingarna där det bland annat framgår att förslaget är i linje med nämndens befintliga miljöuppdrag utifrån läroplanen och att nämnden står bakom förslaget till nämndens ansvar för delmål i programmet. I yttrandet framkommer också ett behov av att förtydliga programmets struktur samt att inkludera ett bredare barn- och ungdomsperspektiv.

Barn- och skolnämnden beslutade att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag med tillägget att ett delmål bör införas om att mängden matsvinn ska halveras till 2024.

Kontaktuppgifter till politiker i barn- och skolnämnden

Uppdaterad: