Länk till startsidan

Vård- och omsorgsnämnden – aktuella beslut i november 2020

Vård- och omsorgsförvaltningens information till nämnden, yttrande i en remiss gällande LSS och beslut angående utdrag ur belastningsregistret för nyanställda. Det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden behandlade på sitt sammanträde den 3 november. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa. Fullständigt protokoll publiceras när det blivit justerat.

Fullständiga protokoll och möteshandlingar finns här

Vård- och omsorgsförvaltningens information till nämnden

Vård- och omsorgsförvaltningens information till nämnden innefattade bland annat det goda resultatet för Lunds kommun i Socialstyrelsens nationella brukarundersökning samt hur förvaltningen arbetar med fallprevention och den aktuella kampanjen för att förebygga fall och bidra till god hälsa.

Mer information om hur du förebygger fallolyckor

Remiss i ärende gällande LSS-utredning

Vård- och omsorgsnämnden har fått betänkandet SOU 2018:88 LSS-utredningen på remiss av kommunkontoret. I betänkandet föreslås bland annat att personlig service och boendestöd ska införas som en ny insats enligt LSS samt att insatsen biträde i form av kontaktperson, om brukaren samtycker, ska kunna ske genom gruppaktivitet.

Uppföljning och beslut om utdrag ur belastningsregistret

Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning av personal inom hemvård, rehabilitering, stöd och service tillämpas sedan ungefär ett år tillbaka. Nämnden har nu gjort en uppföljning av resultatet.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade på sitt sammanträde att från och med 2021-01-01 också införa att utdrag ur belastningsregistret ska göras vid nyanställning för vård- och omsorgsförvaltningens övriga verksamheter, förutom vid nyanställning av administrativ personal.

Uppdaterad: