Länk till startsidan

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i november 2020

Hur arbetar gymnasieskolorna med trygghet och trivsel och hur går de gemensamma projekten som gymnasieskolorna har med Lunds universitet? Detta är några av de ärenden som togs upp i utbildningsnämnden 11 november.

Uppföljning av skolornas arbete med trygghet och trivsel

Utbildningsnämnden får en uppföljning av gymnasieskolornas arbete med trygghet och trivsel två gånger om året. På novembermötet fick utbildningsnämnden en uppföljning med fokus på skolenkäten, arbetet mot diskriminering och kränkande behandling samt trygghet.

Ett av utbildningsnämndens utvecklingsområden är att förbättra arbetet med att säkerställa trygghet och studiero för alla elever, genom ett välfungerande elevhälsoarbete och arbetsmiljöarbete.

Rapporten visar bland annat att gymnasieskolorna har tagit fram planer mot diskriminering och kränkande behandling, elevskyddsombud och elevråd är på olika sätt involverade i arbetet. Det har visat sig att elevernas delaktighet i att ta fram kartläggningar, planer och aktiviteter är en framgångsfaktor. Det framkommer också att en tydlig vuxennärvaro ökar den upplevda tryggheten. Skolornas resultat är på nivå med, eller över riksgenomsnittet. Detta gäller även över tid.

Skolan har ansvar för att systematiskt bedriva ett främjande arbete mot diskriminering och kränkande behandling enligt både Diskrimineringslagen och Skollagen. Skolan har också en skyldighet att ta reda på vilka risker som finns för kränkande behandling och diskriminering, och sätta in åtgärder innan de blir ett problem.

Samarbete med Lunds universitet om lärarutbildningen

Utbildningsförvaltningen har sedan tidigare ett nära samarbete med Lunds universitet. Under nämndsmötet deltog representanter för institutionen för Utbildningsvetenskap för att berätta om den praktiknära forskning som pågår mellan Lunds kommunala gymnasieskolor och Lunds universitet.

Praktiknära skolforskning är ett nationellt projekt och innefattar alla lärarutbildningar i landet. Praktiknära forskning innebär att forskningen bedrivs nära skolan och är ett samarbete mellan lärarprofessionen och lärarutbildningen. På Lunds kommuns gymnasieskolor finns tre projekt igång.

  1. På Hedda Andersssongymnasiet pågår en studie av framväxten av en skolkultur på en nystartad gymnasieskola.
  2. På gymnasieskolan Vipan och Polhemskolan pågår ett samarbete om hur man utvecklar en modell för praktiknära forskning som passar både för skola och forskning.
  3. På Katedralskolan pågår ett arbete om att sätta ord på och synliggöra den tysta kunskapen som lärare besitter.

Här finns fler handlingar från Utbildningsnämndens möte

Kommande möten och ledamöter i utbildningsnämnden

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Uppdaterad: