Länk till startsidan

Socialnämnden – aktuella beslut november 2020

Riktlinje för idéburet offentligt partnerskap, överenskommelse med Kvinnojouren och socialsekreterare hos polisen är ett par av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 11 november. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Uppdaterad riktlinje för idéburet offentligt partnerskap (IOP)

För att stärka förutsättningarna för en strukturerad samverkan mellan Lunds kommun och idéburen sektor antog kommunfullmäktige en överenskommelse som innehåller principer och åtaganden i dessa frågor under 2019. Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn som syftar till att uppnå ett gemensamt allmännyttigt mål. För att socialförvaltningens riktlinjer för samarbete med idéburen sektor ska följa kommunens övergripande, beslutade socialnämnden om två revideringar samt att riktlinjen ska uppdateras nästa gång senast 2023.

Den ena gäller att idéburet offentligt partnerskap genomförs som en del av kommunens överenskommelse med civilsamhället. Den andra ändringen innebär att verksamhet som bidrar till självständighet för personer och närstående med missbruks- och beroendeproblematik läggs till som en ny prioriterad grupp.

Ny överenskommelse med Kvinnojouren

Att förebygga våld i nära relation och ge stöd åt våldsutsatta vuxna och barn är en samhällsutmaning där det finns ett gemensamt samverkansbehov mellan socialförvaltningen och det ideella arbete som utförs av Kvinnojouren Lund. Kvinnojouren i Lund är en religiöst och politiskt obunden ideell förening som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld och som under lång tid har byggt upp en gedigen kunskap och erfarenhet inom området.

Socialnämnden beslutade att anta en ny överenskommelse med Kvinnojouren för åren 2021-2023 som följer samma upplägg som tidigare överenskommelse. Kvinnojouren Lund ska erbjuda stödinsatser och social gemenskap och aktiviteter för målgruppen som exempelvis stöd via telefon, mejl eller chatt, regelbundna träffar för målgruppen, lägerverksamhet, öppen verksamhet. Ett antal prioriterade utvecklingsområden har identifierats för den kommande avtalsperioden.

Socialsekreterare hos polisen

Socialförvaltningen har sedan lång tid tillbaka haft en socialsekreterare placerad på polishuset i Lund. Inledningsvis var detta unikt i landet och flera kommuner tog efter denna modell. Under åren har samarbetet mellan socialförvaltningen och polisen utvecklats och varit framgångsrikt. I samband med att verksamhetsplan och internbudget för 2020 beslutades, gjordes som en av flera åtgärder, en indragning av tjänsten som socialsekreterare på polishuset.

Socialdemokraterna i socialnämnden har vid ett tidigare nämndsmöte lagt fram ett önskemål om en utvärdering avseende konsekvenserna av beslutet om den indragna tjänsten. Den utredning som gjorts visar att förändringen inte har påverkat kvaliteten på arbetet eller den upparbetade goda samverkan med polisen.

Utredningen pekar även på att i framtiden skulle det kunna finnas vinster med att ha två socialsekreterare placerade i polishuset som arbetar för hela socialtjänsten. Då kan flera arbetsuppgifter, som idag utförs av andra inom förvaltningen, läggas på dessa tjänster. Det kan ge samordningsvinster och dessutom skapa en bättre arbetsmiljö för medarbetarna, då det tidvis varit ett ensamt arbete för den socialsekreterare som tidigare var placerad på polishuset. Att undersöka möjligheten till en sådan förändring är något förvaltningen kommer att ta med i kommande arbete med ekonomi och verksamhetsplan. Socialnämnden beslutade i enlighet med utredningens förslag.

Det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.

Kommande möten och ledamöter i socialnämnden.

Uppdaterad: