Länk till startsidan

Servicenämnden – aktuella beslut november 2020

Servicenämnden behandlade vid sitt sammanträde den 11 november frågor som riktpris för Stadshallen, att ta bort den egna miljöpolicyn samt att upphandla nytt avtal avseende betongprodukter.

Riktpris för Stadshallen

Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober att justera investeringsramen för ombyggnationen av Stadshallen till totalt 204 miljoner kronor. För att klara uppställda mål om tidplan och ekonomi måste produktionen, den så kallade Fas 2, avropas senast den 30 november 2020. Detta innebär att avtal tecknas med byggentreprenören utifrån den budget kommunfullmäktige fastställt.

Servicenämnden beslutade att avropa Fas 2 för samverkansentreprenaden ombyggnation av Stadshallen till en riktkostnad om 153 miljoner kronor.

Detaljplan för kvarteret Galten – samråd

Detaljplan för kvarteret Galten har översänts på remiss till serviceförvaltningen från byggnadsnämnden. Syftet med detaljplanen är att förtäta och möjliggöra ny bebyggelse för handel, service, kultur, skola och boende. Planen ska också möjliggöra ett nytt allmänt parkeringsgarage under mark samt en ny attraktiv mötesplats på allmän plats i kvarteret, nya hållplatser för regionbusstrafiken, säkerställa tillräckliga ytor för Vårfruskolan samt bevara den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen som avses bevaras. Förslaget innebär bland annat att Vårfruskolans befintliga friytor minskas och omfördelas till att ligga på ett busstorgstak. Busstorget kan i framtiden omfördelas till torg eller skola.

Nämnden beslutade att besvara remissen enligt förvaltningens förslag med tillägget att utemiljöerna kring Vårfruskolan ska utformas med utgångspunkt i principerna för lekvärdesfaktorer i ”Utemiljö vid skolor i Lunds kommun” (remissversion 2019-06-27).

Läs förvaltningens förslag i möteshandlingarna, punkt 5 på dagordningen (SF tjänsteskrivelse 201020)

Remiss: Lunds program för ekologisk hållbar utveckling, LundaEko 2021–2030

LundaEko 2021–2030 är på remiss för kännedom och synpunkter. Serviceförvaltningen är i remissvaret positiv till programmet i dess helhet och att det utgår ifrån FN:s 17 globala mål samt de svenska miljökvalitetsmålen.

Serviceförvaltningen ser behov av en tydligare beskrivning av hur samarbetet ska genomföras då det finns flera huvudansvariga. Det behövs även förtydligande hur serviceförvaltningen ska kunna göra kostnadsdrivande ambitionshöjningar som kräver resurser av annan nämnd och som skapar målkonflikt med ekonomiska effektiviseringar. Serviceförvaltningen framför även att delmålet om ”mat och måltider” behöver förtydligas med målvärden för indikatorerna, då målet lämnar för mycket tolkningsutrymme.

Nämnden beslutade i enlighet med förvaltningens förslag till beslut med tillägg om ”systematisk planering för att öka antalet träd”.

I samband med detta beslöts även att ”Servicenämnden miljöpolicy 2015” ska upphöra och ersättas av kommunens nya policy för hållbar utveckling, som antogs av kommunfullmäktige i augusti.

Läs förvaltningens förslag i möteshandlingarna, punkt 7 på dagordningen (SF tjänsteskrivelse 201030 samt bilaga)

Upphandling och avtal betongprodukter

Kommunens avtal rörande betongprodukter löper ut och nytt avtal behöver tecknas. Nämnden gav därför klartecken till serviceförvaltningen, genom Markentreprenad, att annonsera om upphandling av nytt avtal inom området.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun, finns tillgängliga på webben

Här hittar du alla handlingar för servicenämnden

Kontaktuppgifter till samtliga ledamöter och ersättare i servicenämnden

Uppdaterad: