Länk till startsidan

Kommunstyrelsen – aktuella beslut i november 2020

Yttrande över kvarteret Galten, utredningsdirektiv om framtida avloppsrening och stöd till MFF-akademin i Södra Sandby. Ja, det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på sitt sammanträde i november 2020.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår, finns tillgängliga här

Stöd till idrottsprofilen MFF-akademin

Kommunstyrelsen har beslutat att tillskjuta 400 000 kronor för satsningen på MFF-akademin på Killebäckskolan i Södra Sandby. MFF-akademin erbjuder talangfulla högstadieungdomar möjligheten att kombinera satsningen på att utvecklas som idrottare med en seriös satsning på skolan. Lokala idrottsprofiler i skolan som finns i Lunds kommun har som mål att möjliggöra för barn att kombinera ett aktivt sportutövande med en hållbar skolsituation.

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2019 att bekosta MFF-akademin med 650 000 kr för 2019. Kostnaden skulle tas med i ekonomi- och verksamhetsplanen, EVP, för 2020–2022. Kommunstyrelsen beslutade även att MFF-akademin är att betrakta som en satsning utöver idrottsprofil, varför medel för denna merkostnad kvarstod hos kommunstyrelsen. Men eftersom beslutet 2019 kom efter budgetberedningen kom inte kostnaden med i EVP:n. Därför har kommunstyrelsen nu beslutat att förutom att tillskjuta ytterligare 400 000 kronor ska kostnaden beaktas i ekonomi- och verksamhetsplanen för 2022–2024.

Utredningsdirektiv för Lunds framtida avloppsrening

Lunds kommun renar i dag större delen av sitt avloppsvatten på Källby reningsverk vid Höje å. Sedan 2016 pågår det ett utredningsarbete gällande den framtida avloppsreningen i Skåne. Kommunalförbundet VA Syd, som Lunds kommun tillsammans med Burlöv, Eslöv, Lomma och Malmö är en medlemskommun i, har i uppdrag att säkra hanteringen av medlemskommunernas vatten och avlopp. Flera av dagens avloppsreningsverk är gamla och kräver stora investeringar i framtiden.

Lunds kommunfullmäktige har 2016 därför sagt ja till att delta i VA Syds utredning om framtidens avloppsrening. VA Syd har nu inkommit med tre olika scenarier för den framtida avloppsreningen. De scenarier som VA Syd tagit fram för framtida lösningar handlar om att uppgradera befintliga anläggningar, eller att ingå i en regional samverkan mellan medlemskommunerna eller med kommuner som i dag inte är medlemmar i VA Syd. Kommunfullmäktige i Lund förväntas fatta beslut om fortsatt inriktning före februari 2021.

Beslut om vilken lösning för avloppsreningen Lunds kommun ska ha i framtiden är strategiskt viktigt och innebär ett stort ekonomiskt åtagande. Det krävs brett och allsidigt beslutsunderlag för ett välavvägt beslut. Lunds kommun behöver därför genomföra utredningar kring risker och konsekvenser av de olika alternativen. För att få så bra underlag som möjligt inför beslutet har kommunstyrelsen nu beslutat om direktiv för utredningen som ska titta på de olika scenarierna.

Uppdraget innebär att göra de olika alternativen jämförbara avseende tillstånd, teknik samt ekonomiska och miljömässiga effekter. Effekterna för naturreservatet och möjligheterna till att utveckla området om reningsverket ligger kvar eller flyttas ska belysas.

De fullständiga direktiven för utredningen är:

 • fördjupning av möjlig utveckling av nuvarande Källbyverk, utformning, investeringsbehov och driftskostnader
 • bedömning av tillståndstid och teknisk livslängd av Källbyverket – framtida investeringar
 • redovisning av nödvändiga åtgärder vid befintligt Källbyverk fram till möjlig avveckling
 • redovisning av konsekvenserna för ekologisk status och flöden av de båda alternativen för recipienten (mottagande vattendrag) Höje å
 • redovisning av konsekvenser för miljön vid ett avvecklat kontra bibehållet Källbyverk för dammarna
 • redovisa förslag till åtgärder för dammarna
 • beskriva konsekvenserna för naturvärden och rekreation vid de båda alternativen
 • vilka begränsningar inrättandet av ett naturreservat kan ha för en fortsatt verksamhet på längre sikt vid Källby avloppsreningsverk
 • avloppsreningsverkets påverkan på naturreservat, skyddsavstånd med mera för båda alternativen
 • redovisning av detaljerad projektplan, uppdaterade kostnadsberäkningar samt kostnad för Lunds kommun och dess VA-abonnenter av Sjölunda-alternativet
 • redovisa de ekonomiska konsekvenserna och kostnadsfördelning för de olika alternativen
 • redovisa driftskonsekvenser för VA Syd (två verk i stället för ett + uppgradering i stället för nytt)
 • redovisa de båda alternativens konsekvenser

Kommunstyrelsen har också beslutat att utredningen ska innehålla en tydlig jämförbarhet vad gäller de totala kostnaderna för de olika alternativen, och att utredningen ska vara klar med ambitionen att den utsatta tidsplanen från VA Syd kan efterlevas. Kommunstyrelsen har också beslutat att finansiera kostnaden för utredningsarbetet om 200 000 kronor 2020 och 500 000 kronor 2021 via kommunstyrelsens reserverade medel.

Inrättande av naturreservat Höjeådalen

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 att ett naturreservat ska inrättas i Höjeådalen. Området ligger sydväst om Lunds stad och utgör en grön korridor längs med Höje å mellan Värpinge och Höjebromölla. Området är ett populärt när-rekreationsområde för boende i Lund samt Värpinge by, och förslaget till naturreservat omfattar i dagsläget cirka 68 hektar. Syftet med naturreservatet är att ett stort och viktigt grönområde säkras och utvecklas för bevarande av biologisk mångfald, samt som tätortsnära friluftsområde.

Tekniska nämnden har sammanställt en inriktning för arbetet med naturreservatet, som kommunstyrelsen nu beslutat att föreslå att kommunfullmäktige fastställer. Kommunstyrelsen har också beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i uppdrag att fullfölja inrättandet av naturreservatet under 2021, och att de ska återkomma med investerings- och driftskostnader för naturreservatet vid det slutliga inrättandet.

Utvärdering Lundaförslag

Förslag om trafik, parker, miljöfrågor och fritidsaktiviteter – ja, förslagen som kommit in till Lunds kommun inom ramen för det så kallade Lundaförslaget har berört många av kommunens områden. Lundaförslaget infördes i maj 2017 efter att kommunfullmäktige beslutat att ersätta det tidigare medborgarförslaget. Syftet med Lundaförslaget är att möjliggöra för Lundabor att på ett enkelt sätt vara med och påverka. Om förslaget får mer än 100 röster tas förslaget upp i den nämnd som frågan berör. Kommunfullmäktige beslutade också i samband med införandet att Lundaförslagets skulle utvärderas efter två år, vilket nu har gjorts. Utvärderingen visar att trots att Lundaförslaget inte har marknadsförts så har antalet Lundaförslag som lämnats in legat på 12–13 per månad. Bedömningen är att Lundaförslaget har fungerat som en kanal för medborgarna att lämna idéer och förslag på utvecklingen av Lunds kommun. Det är också ett verktyg som gör att kommunens förtroendevalda får kännedom om vilka frågor som är angelägna för kommuninvånarna.

Utvärderingen har också identifierat vissa problem med Lundaförslagets process. Det har i vissa ärenden varit svårt både för medborgaren och kommunen att bedöma om ett Lundaförslag är en synpunkt, en felanmälan eller ett Lundaförslag. Handläggningen har också i vissa fall varit alltför lång. För att komma till rätta med problemen har ett förslag till uppdaterat regelverk för Lundaförslaget tagits fram.

I juni beslutade kommunstyrelsen också att ge kommunkontoret i uppdrag att säkerställa att Lundaförslag avgörs av den instans i kommunen som har mandat att avgöra frågan. Kommunkontoret har utrett frågan, och gör bedömningen att de skärpningar som har gjorts i Lundaförslagets regelverk/process är tillräckliga för att säkerställa att Lundaförslag avgörs i rätt instans.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att godkänna utvärderingen av Lundaförslaget och dessa föreslagna ändringar, samt att göra Lundaförslaget till en permanent kanal för Lunds kommuninvånare att vara med och påverka utvecklingen av Lund.

Detaljplan för Lilla Råby 22:12 m.fl. (trafikplats Lund södra)

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Lilla Råby 22:12 m.fl. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga om E22:an vid trafikplats Lund södra. Ombyggnaden ska göras enligt Trafikverkets vägplan, och målet med ombyggnaden är att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten på väg E22.

Planförslaget bedöms vara förenligt med Lunds översiktsplan, då den anger ett markreservat för utbyggnad av trafikplats Lund södra (ÖP 2018). De miljöaspekter som bedömts kunna innebära en betydande påverkan gällande naturmiljö, kulturmiljö, buller och naturresurser i form av jordbruksmark samt vatten inom planområdet har särskilt belysts i en miljökonsekvensbeskrivning, vilken har godkänts av länsstyrelsen. Slutgiltigt beslut om detaljplanen kommer att fattas av kommunfullmäktige.

Yttrande över detaljplan för kvarteret Galten i Lund, Lunds kommun – samråd

Byggnadsnämnden har skickat detaljplanen för kvarteret Galten på samråd. Kommunstyrelsen har nu beslutat om ett yttrande, som ska skickas tillbaka till byggnadsnämnden.

I yttrandet skriver kommunstyrelsen att nämnden ställer sig positiv till att detaljplanen skapar möjligheter för fler bostäder och till ett livligt centrum i Lunds tätort, men att det höga huset blir väldigt dominerande i stadsbilden. I yttrandet framhåller kommunstyrelsen att konsekvenserna för det omgivande kvarteret och Mårtenstorget därför behöver förtydligas. I yttrandet skriver kommunstyrelsen vidare att förtätning av staden är ett verktyg för att skapa fler bostäder och liv i staden. Nya moderna handelsytor stärker det sammanlagda utbudet i centrum. I yttrandet skriver kommunstyrelsen vidare att nämnden kommer att initiera ett arbete med en övergripande strategi för hur stadskärnan ska utvecklas.

I detaljplanen finns uppgifter gällande Vårfruskolans skolgård. I yttrandet skriver kommunstyrelsen att Vårfruskolans skolgård redan i dag är mindre än vad kommunens riktlinjer anger. Den planerade byggnationen kommer att inskränka skolgårdsytan ytterligare. Skolgårdsytorna på taken ska kompensera för detta, men denna fråga bör utredas, bedömas och säkras i samråd med verksamheten. De ekonomiska konsekvenserna av exploateringen för kommunen behöver också förtydligas.

Kommunstyrelsen beslutade också på sammanträdet att husen i kvarteret Galten inte ska vara högre än sex våningar och att skolgården ovanpå busshållplatsens tak utgår. Kommunstyrelsen beslutade också att tillse att förutsättningarna för säker dagvattenhantering undersöks och riskerna för översvämning i angränsande kvarter redovisas. Vidare beslutade kommunstyrelsen även att det ur ett näringslivsperspektiv vore positivt att detaljplanen medger handel som främst kompletterar och förstärker övrig handel i stadskärnan. Därutöver vill kommunstyrelsen framhålla vikten av att den fysiska planeringen bidrar till att minska den otrygghet som i dag förekommer i eller i anslutning till området.

Till sist beslutade kommunstyrelsen att Mårtenstorget fortsatt bör vara den huvudsakliga mötesplatsen för området. För att detta ska vara möjligt måste bilarna flyttas till ett underjordiskt garage i kvarteret Galten.

Yttrande över planprogram för Genarps centrum, Lunds kommun – programsamråd

Under 2016/2017 genomförde Lunds kommun utvecklingsprojektet Fokus Genarp, som syftade till att utveckla Genarp med målsättningen att orten ska vara en attraktiv boendeort som kan växa. Ett resultat av fokusarbetet var bland annat att det skulle tas fram ett planprogram för de centrala delarna av Genarp. Detta har gjorts och byggnadsnämnden har skickat det på samråd under hösten.

Kommunstyrelsen har nu beslutat om ett yttrande till byggnadsnämnden. Kommunstyrelsen framhåller i yttrandet att Genarp har utvecklats i ett relativt lugnt tempo, vilket har gett en karaktär till orten där bykänslan är närvarande. I Genarp saknas det ett tydligt centrum, en plats för invånarna att mötas på och där handel kan ske. Det finns en karaktär i Genarp som bör värnas genom bevarande av småskalighet och försiktig utveckling.

Enligt kommunstyrelsen är förslaget till planprogram ett välavvägt förslag, som på ett bra sätt tagit hänsyn till de idéer, åsikter och förslag som Genarpsborna och arbetsgrupperna lämnade under Fokus Genarp. Förslaget skapar goda möjligheter till en utveckling av centrum och ett ökat bostadsbyggande i Genarp. Befolkningstillväxten till följd av det möjliga bostadsbyggandet ställer krav på planeringen av förskola och grundskola för att skapa god kvalitet i verksamheten. Detta måste uppmärksammas i kommunens fortsatta planering. Kommunstyrelsen beslutade också att i planeringen även beakta trygghetsperspektivet.

Bostäder planeras i anslutning till Fjärilsparken. Fjärilsparken är en central grön rekreationsyta, och kommunstyrelsen framhåller att den behövs för att behålla byns karaktär och gröna värden. Kommunstyrelsen beslutade att inte minska Fjärilsparkens samlade areal, men förnya den centralt placerade parken så att den under året kan utnyttjas för fler syften och begivenheter, inklusive utställning, fest, lek och motion.

Kommunstyrelsen beslutade också om en alternativ lösning för kollektivtrafiken, helst med möjlighet till fler hållplatser i Genarp, till exempel med busstrafik där bussen vänder ute vid Ekevallen.

Lundaförslaget ”Vänskapens hus hänger på en skör tråd – Rädda Vänskapens hus!”

I december 2019 lämnades ett Lundaförslag in under rubriken ”Vänskapens hus hänger på en skör tråd – Rädda Vänskapens hus!”. Genom att lämna ett Lundaförslag kan Lundabor vara med och påverka, och om förslaget får mer än 100 röster tas förslaget upp i den nämnd som frågan berör.

Sedan Lundaförslaget lämnades in har frågan om Vänskapens hus varit föremål för politiskt ställningstagande vid ett flertal tillfällen under 2020. I augusti 2020 beslutade kommunfullmäktige att Vänskapens hus verksamhet ska vara kvar på Bredgatan 19 och 21. En grupp bestående av tjänstepersoner från berörda verksamheter i kommunen och representanter från Vänskapens hus håller för närvarande på att tillsammans arbeta fram förutsättningarna för den fortsatta verksamheten i Vänskapens hus utifrån kommunfullmäktiges beslut.

Mot bakgrund av att kommunfullmäktige har beslutat att Vänskapens hus verksamhet ska vara kvar i fastigheten, att Vänskapens hus ska erbjudas ett nytt kontrakt och stöd till den socialt motiverade verksamheten, har kommunstyrelsen beslutat att anse Lundaförslaget vara besvarat.

Begäran om att få disponera reserverade medel för flyktingbostäder för nyanlända avser 2020

Bosättningslagen som reglerar kommunernas skyldighet att erbjuda bostad åt nyanlända personer och familjer med uppehållstillstånd trädde i kraft i mars 2016. Den 31 maj 2018 beslutade kommunfullmäktige att ny gemensam bostadsorganisation för kommunens sociala behov inrättas inom servicenämnden. Beslutet gäller från och med 1 juli 2018.

För 2020 finns reserverade medel avsatta för flyktingbostäder för nyanlända bland kommunstyrelsens reserverade medel om 10,8 miljoner kronor. Servicenämnden har nu inkommit med en fråga om att få använda dessa pengar för flyktingbostäder, ett så kallat avrop.

Anledningen till att servicenämnden behöver pengarna är för att täcka det underskott som uppstår när hyresintäkterna från enskilda hyresgäster understiger kommunens totala hyreskostnad för bostäderna. Servicenämndens prognos är att detta underskott handlar om totalt 10,8 miljoner kronor för flyktingbostäder för nyanlända. Det överensstämmer med vad som finns reserverat bland kommunstyrelsens reserverade medel. Kommunstyrelsen har därför beslutat att genom kommunstyrelsens reserverade medel överföra 10,8 miljoner kronor till servicenämnden, som ska användas för flyktingbostäder för nyanlända.

Ansökan om verksamhetsbidrag 2021 från Romeleås- och sjölandskapskommittén

Romeleås- och sjölandskapskommittén, RÅSK, har bildats av kommunerna Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Svedala, Trelleborg och Ystad och Region Skåne. Förra året beslutade Svedala och Ystad att gå ur kommittén i slutet av 2020. Då det därmed blir färre deltagande kommuner för att finansiera arbetet har kommittén inkommit med en skrivelse gällande information om förändrat verksamhetsbidrag för 2021.

Till följd av färre medlemmar i kommittén blir fördelningen av 2021 års verksamhetsbidrag högre för kvarvarande medlemmar, detta trots att RÅSK även beslutat om att minska det totala verksamhetsbidraget inför 2021.

Verksamhetsbidraget 2021 uppgår totalt till 500 000 kronor, där Lunds andel uppgår till 29 % eller 145 000 kronor. Detta är en ökad kostnad om 35 000 kronor, som kommunstyrelsen nu beslutat att finansiera via kommunstyrelsens reserverade medel till förfogande 2021.

Uppdaterad: