Länk till startsidan

Kommunfullmäktige – aktuella beslut i korthet oktober 2020

Pengar för att rusta upp stadshallen, delårsrapporten för kommunen och flera antagna detaljplaner var några av ärendena som kommunfullmäktige fattade beslut om på sitt sammanträde i oktober 2020.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här

204 miljoner kronor för ombyggnad av stadshallen

Stadshallen byggdes 1968 vid Stortorget i centrala Lund. Byggnaden har under åren använts för möten och kulturverksamhet. Stadshallen har ett stort behov av renovering, modernisering och uppfräschning och ska därför rustas upp. Kommunstyrelsen har beslutat att inriktningen för utvecklingen av stadshallen ska vara att den ”ska vara del i en levande demokratisk mötesplats i en attraktiv stadskärna med kultur i fokus och vara värdeskapande i Lunds tillväxt”.

Ombyggnaden har sedan tidigare beviljats 155 miljoner kronor i investeringsbudget i enlighet med konceptet ”Från finrum till vardagsrum”. Under arbetets gång har en del ökade kostnader uppkommit. Det handlar bland annat om installationer, brandskydd och teknik.

Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2020 att föreslå för kommunfullmäktige att bevilja servicenämnden utökad investeringsram om 54 miljoner kronor, att driftskostnaderna beaktas i EVP 2021–2023, att merkostnaderna för en gradäng i fullmäktigesalen utgår och att merkostnaderna för installationer särredovisas då de är väldigt omfattande.

När kommunfullmäktige behandlade frågan på sammanträdet i augusti beslutade fullmäktige att genom en så kallad minoritetsåterremiss återremittera ärendet för att utreda vad en mindre renovering, en så kallad en 1/1-renovering, skulle kosta. Detta har nu gjorts. Utredningen visar att de flesta åtgärder som finns beskrivna i konceptet ”Från finrum till vardagsrum” krävs även för en så kallad 1/1-renovering. Åtgärderna behövs för att få huset i skick så att det svarar mot krav som gäller brand, tillgänglighet och arbetsmiljö. I utredningen av vad 1/1-renoveringen skulle kosta har kostnaden för kafé och restaurang tagits bort. Då landar totalsumman för renoveringen på 191 miljoner kronor. Konceptet ”Från finrum till vardagsrum” hamnar på 204 miljoner kronor då kostnaden för en gradänglösning i sessionssalen tagits bort.

Kommunfullmäktige har nu beslutat att bevilja servicenämnden utökad investeringsram om 49 miljoner kronor, totalt 204 miljoner kronor, för ombyggnad av stadshallen inklusive inventarier och att driftskostnaderna beaktas i EVP 2021–2023. Kommunfullmäktige har också beslutat att förslaget till ombyggnad av stadshallen belyses utifrån de synpunkter som redovisats från det kommunala Funktionshinderrådet.

Kommunfullmäktige har också beslutat att ge servicenämnden i uppdrag att, inom ramen för den reviderade budgeten, disponera användningen av de bägge källarplanen på ett sådant sätt att en framtida användning av dessa våningsplan för verksamhet i allt väsentligt i enlighet med det vinnande arkitektförslaget inte omöjliggörs.

Delårsrapport per den 31 augusti för Lunds kommun

Den pågående coronapandemin och de omställningar som behövts har på ett genomgripande sätt påverkat Lunds kommuns verksamheter och ekonomi. Det är också något som är tydligt i den delårsrapport för Lunds kommun fram till den 31 augusti som kommunfullmäktige nu har beslutat att godkänna. I delårsrapporten framgår att det prognostiserade resultatet för 2020 uppgår till 348 miljoner kronor, vilket är 206 miljoner kronor högre än förväntat. Det högre resultatet beror främst på att skatteintäkterna inte har minskat i den befarade omfattningen, samtidigt som kommunen har fått statliga medel för hanteringen av följderna kopplade till covid-19. Resultatet visar att kommunens nämnder, med justering för tillfälliga kostnader till följd av covid-19, klarar av att hålla sig inom de ramar som kommunfullmäktige har beslutat om.

I delårsrapporten finns också uppgifter om hur kommunen når de mål som kommunfullmäktige satt upp för vår verksamhet och redovisning av sjukfrånvaron. Delårsrapporten visar att Lunds kommuns samlade verksamhet håller god kvalitet tros påfrestningarna som pandemin inneburit och fortsatt innebär för verksamheterna. Den totala sjukfrånvaron för perioden är cirka 1 procentenhet högre än året tidigare och uppgick till 7,8 %. Detta bedöms till största del bero på coronapandemin, med nationella direktiv att medarbetare ska stanna hemma även vid minsta förkylningssymptom. Kommunfullmäktige har godkänt delårsrapporten per den 31 augusti.

Antagna detaljplaner

Tre detaljplaner antogs under kommunfullmäktiges sammanträde. En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen, exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även reglera placering, utformning och utförande. Kommunfullmäktige antog under sammanträdet tre stycken detaljplaner. Det rör sig om detaljplan för del av Ladugårdsmarken 4:14, detaljplan för Loke 4 och Klostergården 2:9 m.fl. (Växthuset).

Uppdaterad: