Länk till startsidan

Barn- och skolnämnden – aktuella beslut i oktober 2020

Ställningstagande kring sekretess mellan förskola och skola, detaljplan för kvarteret Galten och en motion om debitering av förskoleavgifter. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 15 oktober. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår, finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar

Ställningstagande om sekretess mellan förskola och skola

Historiskt i Sverige har förskola och grundskola ansetts som olika verksamhetsgrenar ur sekretesshänseende. Därmed har det rått sekretess mellan dessa båda verksamheter, trots att de finns organiserade under en och samma politiska nämnd. Förskolans utveckling de senaste decennierna har inneburit att den successivt organisatoriskt, men även innehållsmässigt, kommit närmare skolan. Förskolan utgör i dag första steget i det svenska utbildningssystemet.

Barn- och skolförvaltningen har föreslagit att förskola ur sekretessynpunkt inte längre ska ses som egen verksamhetsgren i förhållande till övrig skolverksamhet, och att det därmed inte längre ska finnas en sekretessgräns mellan förskola och förskoleklass i kommunal regi.

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Remiss: Detaljplan för kvarteret Galten i Lund

Detaljplanen medger nya bostäder och inom kvarteret som ligger i centrala Lund och berör Vårfruskolans utemiljö. Detaljplanen minskar Vårfruskolans tillgängliga utemiljö i markplan, men kompenserar med möjlighet till användning av takmiljö för delar av elevernas utevistelse.

Barn- och skolförvaltningen har skrivit ett yttrande över planhandlingarna. I yttrandet konstateras sammanfattningsvis att Vårfruskolans utemiljö måste ges utrymme i detaljplanen. Den utemiljö som föreslås på tak är inte fullt ut likvärdig med utemiljö i markplan. Taket måste exempelvis ha förutsättningar för planteringar. För övrig utemiljö måste en hög kvalitet eftersträvas för att kompensera mindre yta per elev.

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag, med tillägg gällande utformningen av skolgården samt utredningar av buller.

Motion om debitering av förskoleavgifter

Lina Olsson (S) har lämnat in en motion som rör systemet för debitering av förskoleavgift. I motionen föreslås kommunfullmäktige uppdra åt barn- och skolnämnden att, i samverkan med kommunstyrelsen, utreda ett system för debitering av förskoleavgiften, där normen är att de vårdnadshavare som inte är folkbokförda på samma adress delar på avgiften.

Barn- och skolförvaltningen har skrivit ett yttrande över motionen. I yttrandet konstateras sammanfattningsvis att det är motiverat att i samverkan med kommunstyrelsen utreda frågan vidare.

Nämnden beslutade att lämna yttrande över motionen i enlighet med vad som framgår av förvaltningens tjänsteskrivelse.

Information i lokalärenden

En återkoppling från nämndens lokaldag i augusti lämnades på sammanträdet. Nämnden fick också information angående Tirfings förskola och Backens förskola, där underlag för beslut om lokalförändringar kommer att presenteras för nämnden inom kort.

Ledamöter i barn- och skolnämnden och kommande sammanträden

Uppdaterad: