Länk till startsidan

Byggnadsnämnden – aktuella beslut oktober 2020

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden om inriktningen för mötesanläggning som planeras precis väster om Lunds centralstation. Man gav också klartecken till bostadsprojekt i Lund och Veberöd och tog ställning till ett tillsynsärende i Flyinge.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår, finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Ramarna satta för mötesforum väster om stationen

För att bygga en konferens- och hotellanläggning på den västra sidan om centralstationen, där den gamla tingsrätten ligger, behövs en ny detaljplan. Byggnadsnämnden beslutade om ramarna för planarbetet och slog fast bland annat att platsen ska planeras med stor hänsyn till mötet med Klosterkyrkan och medeltida stadskärnan. Det behöver också utredas ytterligare hur tingsrättens äldre del kan integreras med den nya byggnaden. Det senare blir en viktig del i det parallella arkitektuppdrag som kommer att arrangeras under nästa år och där de olika förslagen kommer att ställas ut.

Åtminstone en del av den nya byggnaden bör tillåtas vara i samma höjd som flera av de andra institutionsbyggnaderna som på senare tid vuxit fram på väster. Nämnden kom också fram till hur många parkeringsplatser det ska finnas plats för, och att in- och utfarten till garaget ska placeras i den norra delen av kvarteret.

Två nya bostadskvarter på Klostergården

En parkering och en outnyttjad asfaltsyta ska omvandlas till bostadskvarter, det är tanken med en ny detaljplan på Klostergården i sydvästra Lund. Det planförslag som nu går ut på samråd gör det möjligt att bygga drygt 200 lägenheter och lokaler i bottenvåningen som kan ge plats för till exempel en kvartersbutik. Garage byggs under husen.

Enligt planförslaget kommer också delar av Stattenavägen, Nordanvägen och Östanväg att byggas om så att gatorna blir genare, tryggare och trivsammare för gång- och cykeltrafikanter. Cykelöverfarter höjs upp och kommer att bidra till att hastigheten för bilarna blir lägre förbi området. 22 december är sista dag att lämna synpunkter på planförslaget.

Inget ingripande mot markutfyllnad i Flyinge

Byggnadsnämnden beslutade att inte ingripa mot en markutfyllnad för att bygga en ridanläggning som sker på en fastighet i Flyinge. De blivande ägarna har sökt och beviljats ett marklov, men närboende har lämnat in en anmälan om tillsyn då de menar att det pågår en olovlig dumpning av jordmassor inom området, och att det strider mot de gällande områdesbestämmelserna.

Byggnadsnämnden motiverar sitt beslut bland annat med att områdesbestämmelserna inte gäller ytan då den inte räknas som ”tomt” enlig plan- och bygglagen. Nämnden menar också att tillsynen visar att det inte gjorts något som strider mot plan- och bygglagens bestämmelser, och då finns det ingen anledning att ingripa.

Förslag på fler bostadsformer i Veberöd

Byggnadsnämnden beslutade om samråd för en detaljplan i centrala Veberöd på fastigheterna Gåsen 4, 7 och 11, som bland annat innehåller drygt 30 seniorbostäder. I dag finns parkering, butik och andra verksamheter inom området, men nu föreslås tre nya hus på två till fyra våningar. Husen är placerade så att det bildas en innergård med en mindre byggnad avsedd för gemensamhetslokal och gästlägenhet. Utöver förslag på de nya bostäderna innebär detaljplanen också rivningsförbud och andra varsamhetsbestämmelser för ett befintligt bostadshus på Gåsen 7, som ses som extra värdefull och är utpekat i kommunens bevaringsprogram.

Under november och början av december kan du lämna synpunkter på förslaget.

Här finns fler handlingar från byggnadsnämndens möte

Uppdaterad: