Länk till startsidan

Tekniska nämnden – aktuella beslut i oktober 2020

Nämnden hanterade två Lundaförslag den 14 oktober, tog beslut om att inleda en ny upphandling för färdtjänsten och gav klartecken för att bygga eller projektera i några olika områden. Beslut togs även om vilken typ av åtgärder som ska prioriteras inom trafiksäkerhetsarbetet under det närmaste året. Nämndens inriktningsbeslut för naturreservatsbildning i området vid Höje å lämnas vidare till kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här hittar du alla sammanträdeshandlingar

Lundaförslag om att riva upp beslut om tunnel under järnvägen vid Höje å

Ett Lundaförslag har inkommit om att riva upp beslutet om den så kallade Sunnanvägförbindelsen, en tunnel för gång, cykel och buss under järnvägen vid Höje å. Tekniska nämnden föreslår till kommunstyrelsen att förslaget avslås eftersom tunneln anses nödvändig för att bygga ut Källby och södra Lund. Betydelsen av en förbindelse under järnvägen har dokumenterats av ett flertal utredningar, handlingar och beslut från såväl Lunds kommun som Trafikverket och Skånetrafiken.

Lundaförslag om ny busshållplats på Kobjer

Tekniska nämnden beslutade att anta Lundaförslaget om att flytta en hållplats för stadsbusslinje 5. Den tillfälliga hållplatsen på Slåttervägen har använts sedan linje 5 fick en annan sträckning i december 2019, och precis som förslagsställaren skriver behövs en annan permanent placering. Tillsammans med Skånetrafiken har tekniska förvaltningen tittat på olika lägen och beslutat att flytta hållplatsen till Kobjersvägen, mellan Slåtterbacken och korsningen mot Slåttervägen.

Färdtjänst – beslut om ny upphandling

Nämnden beslutade att förlänga det nuvarande avtalet med Sverigetaxi till och med 30 september 2021 och att genomföra en upphandling med avsikt att teckna ett nytt avtal som gäller från och med 1 oktober 2021. Upphandlingen ska resultera i ett avtal med en entreprenör som precis som i dag får ansvar för både beställningscentral och trafik. Kraven på entreprenören höjs inom flera områden och det ska bland annat bli möjligt att boka sin resa digitalt – inte enbart med telefon, som i dag.

Igångsättningstillstånd för entreprenad och projektering

Nämnden tog flera beslut om så kallade igångsättningstillstånd:

  • Science Village Scandinavia, Brunnshög: Science Village Scandinavia (SVS) har i uppdrag att utveckla en forskarpark i anslutning till ESS och MAX IV med bland annat kontor, forskningsinstitut, tillfälliga forskarbostäder och besökscentrum. Nämnden gav tillstånd för upphandling av en entreprenad som ska bygga infrastruktur i form av ledningar och gator inför kommande bebyggelse. Entreprenaden omfattar även en ombyggnad av Odarslövsvägen mellan MAX IV och ESS.
  • Lund, Södra Råbylund III, norra delen: Utbyggnaden av Södra Råbylund fortsätter och nämnden gav klartecken för upphandling av en entreprenad som ska anlägga gator, gång- och cykelvägar samt ledningssystem. Entreprenaden omfattar även en tunnel för gång- och cykeltrafik under Dalbyvägen.
  • Veberöd: Idalafältet, etapp II: Området ska förberedas för bygget av nya bostäder och anläggning av gång- och cykelvägar. Nämnden tog beslut om att inleda projektering, vilket bland annat innebär att planera för hur området ska se ut och hur dagvatten ska hanteras.

Åtgärder inom trafiksäkerhetsarbetet 2020–2021

Trafiksäkerhetsprogrammet handlar om kommunens arbete för att minska antalet olyckor och förbättra folkhälsan. Programmet är en del av LundaMaTs, kommunens strategi för ett hållbart transportsystem. Nämndens beslut handlar om vilka övergripande åtgärder som ska prioriteras 2020–2021. Åtgärderna kan till exempel vara att skapa fler cykelöverfarter, att uppmuntra skolor att ta in mer trafikfrågor i undervisningen eller göra en kampanj för att fler ska använda reflex.

Inriktningsbeslut för bildandet av naturreservat Höjeådalen

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 att ett naturreservat ska inrättas i Höjeådalen. Tekniska förvaltningen har ställt samman ett antal aspekter som är viktiga för det fortsatta arbetet, och tekniska nämnden skickar nu dessa vidare till kommunstyrelsen för beslut. Slutligt beslut tas av kommunfullmäktige. Ett naturreservat i Höjeådalen innebär att kommunen kan säkra och utveckla ett stort friluftsområde nära tätorten och utbyggnadsområdet Källby, men reservatsbildning bidrar också till att bevara biologisk mångfald i området. Storleken på det planerade naturreservatet påverkas bland annat av framtiden för Källby reningsverk och reningsdammarna.

Här kan du se kommande möten och ledamöter i tekniska nämnden

Uppdaterad: