Länk till startsidan

Socialnämnden – aktuella beslut oktober 2020

Resultatet av årets feriepraktik, kunskapsprov inom samhällsorienteringen och senaste månadens nyckeltal inom socialtjänsten var ett par av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 14 oktober. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Resultat av årets feriepraktik

För att ge ungdomar en meningsfull sysselsättning under sommaren ordnas feriepraktik. Syftet är att bidra till en ökad självkänsla och att ge en introduktion till arbetslivet. Under sommaren 2020 hade 377 ungdomar kommunal feriepraktik eller subventionerat feriearbete genom Lunds kommun. 284 ungdomar hade kommunal feriepraktik och 93 subventionerat feriearbete.

Covid-19 påverkade hela kommunen och även feriepraktikverksamheten. Inom kommunen genomfördes många kreativa lösningar på kort tid som resulterade i nya feriepraktikplatser. Ett pilotprojekt genomfördes kring subventionerat feriearbete och utvärderingen visar på goda resultat.

Socialnämnden beslutade att utifrån erfarenheterna från denna sommar förbereda ett upplägg inför 2021 med ett större antal subventionerade feriearbeten samt att undersöka vad kostnaden skulle bli om kommunen satsar på att göra det möjligt för fler ungdomar att få en plats.

Kunskapsprov införs i samhällsorienteringen

Socialförvaltningen har sedan tidigare fått i uppdrag av socialnämnden att utreda och verka för att ett kunskapsprov införs inom samhällsorienteringen för nyanlända i Lunds kommun. Utredningen presenterades vid dagens socialnämnd och föreslår att ett nytt individuellt kunskapsprov utformas inom ramen för samhällsorienteringens 100 timmar samt bygger vidare på den struktur och de resurser som redan finns. Införandet av ett kunskapsprov skulle därmed innebära en kvalitetssäkring av den befintliga verksamheten.

Vid mötet beslutade socialnämnden att förvaltningen ska införa ett kunskapsprov. Provet ska utformas utifrån deltagarnas språkliga förutsättningar och utbildningsnivå. Upplägget ska innehålla en plan för vad som händer om en deltagare inte klarar provet och ska även titta på om fler kommuner inom Knutpunkt Lund är intresserade av att vara med i arbetet med att ta fram ett prov. Nämnden beslutade även om att förvaltningen ska ge en redovisning om hur införandet har gått vid socialnämnden i januari 2021.

Nyckeltal får ett tydligt fokus på barn och unga

Socialnämnden fick vid mötet en redovisning av månadsstatistiken i ett nytt format. I månadsrapporteringen presenteras ett antal statistiska nyckeltal för socialförvaltningens verksamhet. Några nyckeltal beskriver inflödet genom antal telefonsamtal, nya anmälningar och påbörjade utredningar inom utvalda områden, flera av dem har ett tydligt fokus på barn och unga. Några nyckeltal beskriver det beviljade biståndet inom valda områden som kan sägas spegla ett behov hos Lundaborna. Alla siffror redovisas för föregående månad med jämförelse ett år bakåt i tiden.

Det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.

Kommande möten och ledamöter i socialnämnden.

Uppdaterad: