Länk till startsidan

Kommunstyrelsen – aktuella beslut i oktober 2020

Stödfinansiering till Lundaspelen, etablering av Europa Direkt och delårsrapport för Lunds kommun. Ja, det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på sitt sammanträde i oktober 2020.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Tillägg investeringsram Stadshallen

Stadshallen byggdes 1968 vid Stortorget i centrala Lund. Byggnaden har under åren använts för möten och kulturverksamhet. Stadshallen har ett stort behov av renovering, modernisering och uppfräschning och ska därför rustas upp. Kommunstyrelsen har beslutat att inriktningen för utvecklingen av stadshallen ska vara att den ”ska vara del i en levande demokratisk mötesplats i en attraktiv stadskärna med kultur i fokus och vara värdeskapande i Lunds tillväxt”.

Ombyggnaden har sedan tidigare beviljats 155 miljoner kronor i investeringsbudget i enlighet med konceptet ”Från finrum till vardagsrum”. Under arbetets gång har en del ökade kostnader uppkommit. Det handlar bland annat om installationer, brandskydd och teknik.

Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2020 att föreslå för kommunfullmäktige att bevilja servicenämnden utökad investeringsram om 54 miljoner kronor, att driftskostnaderna beaktas i EVP 2021–2023, att merkostnaderna för en gradäng i fullmäktigesalen utgår och att merkostnaderna för installationer särredovisas då de är väldigt omfattande.

När kommunfullmäktige behandlade frågan beslutade fullmäktige att, genom en så kallad minoritetsåterremiss, återremittera ärendet för att utreda vad en mindre renovering, en så kallad en 1/1-renovering, skulle kosta.

Detta har nu gjorts. Utredningen visar att de flesta åtgärder som finns beskrivna i konceptet ”Från finrum till vardagsrum” krävs även för en så kallad 1/1-renovering. Åtgärderna behövs för att få huset i skick så att det svarar mot krav som gäller brand, tillgänglighet och arbetsmiljö. I utredningen av 1/1-renoveringen skulle kosta har kostnaden för kafé och restaurang tagits bort. Då landar totalsumman för renoveringen på 191 miljoner kronor. Konceptet ”Från finrum till vardagsrum” hamnar på 204 miljoner kronor då kostnaden för en gradänglösning i sessionssalen tagits bort.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att bevilja servicenämnden utökad investeringsram om 49 miljoner kronor, totalt 204 miljoner kronor, för ombyggnad av Stadshallen inklusive inventarier och att driftskostnaderna beaktas i EVP 2021–2023. Kommunstyrelsen har också beslutat att förslaget till ombyggnad av Stadshallen ska belysas utifrån de synpunkter som redovisats från det kommunala funktionshinderrådet.

Lund ansöker om att få EU-kontor

Under kommunstyrelsens sammanträde i onsdags beslutades att kommunen ska ansöka om ett så kallat Europa Direkt-kontor i Lund. Ett sådant kontor fungerar som en informationskanal för EU-kommissionen från och till lokal nivå. Europa Direkt-kontoret ansvarar bland annat för att arrangerar event, debatter och informationsaktiviteter om europeiska framtidsfrågor. I aktiviteterna kommer Europa Direkt Lund att samarbeta med Lunds universitet, kommuner i sydvästra Skåne och andra relevanta organisationer. Finansiering av Europa Direkt-kontoren kommer dels från EU, dels från de sökande. Kommunstyrelsen beslutade under sitt sammanträde att avsätta 400 000 kronor om året för Europa Direkt Lund. Ansökan gäller för perioden 2021 till och med 2025.

Pressmeddelande - Lund ansöker om att få ett EU-kontor

Delårsrapport per den 31 augusti för Lunds kommun

Den pågående coronapandemin och de omställningar som behövts har på ett genomgripande sätt påverkat Lunds kommuns verksamheter och ekonomi. Det är också något som är tydligt i den delårsrapport för Lunds kommun fram till den 31 augusti som presenterades för kommunstyrelsen under sammanträdet. I delårsrapporten framgår att det prognostiserade resultatet för 2020 uppgår till 348 miljoner kronor, vilket är 206 miljoner kronor högre än förväntat. Det högre resultatet beror främst på att skatteintäkterna inte har minskat i den befarade omfattningen, samtidigt som kommunen har fått statliga medel för hanteringen av följderna kopplade till covid-19. Resultatet visar att kommunens nämnder, med justering för tillfälliga kostnader till följd av covid-19, klarar av att hålla sig inom de ramar som kommunfullmäktige har beslutat om.

I delårsrapporten finns också uppgifter om hur kommunen når de mål som kommunfullmäktige satt upp för vår verksamhet och redovisning av sjukfrånvaron. Delårsrapporten visar att Lunds kommuns samlade verksamhet håller god kvalitet trots påfrestningarna som pandemin inneburit och fortsatt innebär för verksamheterna. Den totala sjukfrånvaron för perioden är cirka 1 procent högre än året tidigare och uppgick till 7,8 %. Detta bedöms till största del bero på coronapandemin, med nationella direktiv att medarbetare ska stanna hemma även vid minsta förkylningssymtom. Kommunstyrelsen beslutade under sammanträdet att föreslå för kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti.

Kommunstyrelsen beslutade också att ge kommunkontoret i uppdrag att skyndsamt ta fram ett förslag på personalbonus med anledning av insatserna under coronapandemin.

Upp till två miljoner i stödfinansiering till Lundaspelen

Lundaspelen i handboll och basket är två av Sveriges största idrottsevenemang för barn- och ungdomar. Lundaspelen, som spelas i mellandagarna och efter nyår varje år, arrangeras av Lugi Handboll och IK EOS. Förra året deltog över 700 lag i Lundaspelen för handboll från ett stort antal länder. På grund av coronapandemin och covid-19 är det osäkert på vilket sätt Lundaspelen kommer att kunna arrangeras i år, samt hur många lag som kommer att kunna delta.

Eftersom Lundaspelen är en stor och viktig inkomst för idrottsföreningarna som arrangerar och antalet lag som anmäler sig avgör hur stor inkomsten blir, har kommunstyrelsen beslutat att avsätta upp till två miljoner kronor som ett engångsbelopp som stöd till Lundaspelen. Visit Lund ska följa utvecklingen inför spelen och betala ut maximalt 75 procent av stödet i förtid, samt efter att evenemangen genomförts se till att stödet fördelas proportionerligt mellan föreningarna.

Stöd till idrottsrörelsen

Coronapandemin har påverkat stora delar av vårt samhälle och för många idrottsföreningar har pandemin bland annat inneburit försämrad ekonomi. Styrelsen i Lugi Handboll har ansökt om ekonomiskt stöd från Lunds kommun med anledning av covid-19. Anledningen är de minskade intäkterna för publik, sponsoravtal och osäkerheten kring Lundaspelen i handboll 2020.

Kommunstyrelsen beslutade på mötet att avslå ansökan från Lugi Handboll utifrån en likabehandlingsprincip, och mot bakgrund av kommunkontorets yttrande och istället bevilja 3,5 miljoner kronor ur kommunstyrelsens reserverade medel till kultur- och fritidsnämnden för tillfälligt ökat föreningsbidrag till idrottsrörelsen till följd av covid-19-pandemin. Kommunstyrelsen har också beslutat att uppmana Arenastiftelsen att föra en dialog med berörda föreningar om hallhyror.

Medel till Miljöbron Skåne

Miljöbron Skåne förmedlar och koordinerar projekt som ökar samverkan mellan näringsliv och universitet. Projekten genomförs av studenter under deras utbildningstid och den gemensamma nämnaren för alla projekt är miljö och hållbar utveckling. Miljöbron Skåne har genomfört ett trettiotal uppdrag i Lunds kommun sedan 2018 och flera projekt är pågående. Lunds kommun har varit med och finansierat Miljöbron Skåne sedan starten 2011. I slutet av det här året går nuvarande samarbetsavtal ut. Kommunstyrelsen har därför beslutat att bevilja 115 000 kronor per år som medfinansiering av Miljöbron Skåne under åren 2021–2023.

Samverkan och samfinansiering avseende innovationssystem och mötesplats vid Medicon Village i Lund

Verksamheten på Medicon Village har sedan start kommit att bli en viktig komponent i såväl Lunds näringsliv och som del i Lunds innovations- och entreprenörsstödjande system. Flera olika parter är involverade i Medicon Village och sedan 2018 har samverkan fördjupats mellan Mats Paulssons stiftelse för forskning och innovation och samhällsbyggande, Lunds kommun, Lunds universitet och Region Skåne. Kommunstyrelsen har nu beslutat att fortsätta denna samverkan och finansiering kring Medicon Village. Kommunstyrelsen har beslutat att avsätta en miljon kronor årligen mellan 2021 och 2023, samt att utse en till två styrelseledamöter till Medicon Village Innovation AB. Kommunstyrelsen har också beslutat att stödja SmiLe Incubator AB med 2 miljoner kronor per år för perioden 2021–2023.

Effektiviseringspolitiska rådet

Kommunfullmäktige beslutade i samband med beslut om EVP:n för 2019–2021 att Lunds kommun ska ha ett effektiviseringspolitiskt råd. Rådets uppgift är att inspirera, rådgöra och utvärdera hur kommunens samlade politik är förenlig med de effektiviseringsbehov och finansiella mål som Lunds kommun har. Rådets ledamöter ska analysera utvecklingen, utvärdera aktuella insatser och ge kommunstyrelsen rekommendationer för hur arbetet kan utvecklas vidare. Kommunstyrelsen har nu fattat beslut om att utse ledamöter till rådet. De första medlemmarna att ta plats i rådet är Per Törnvall, Mats Alvesson och Annika Hellberg. De sitter fram till utgången av år 2022. Kommunstyrelsen har också beslutat att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att utse ytterligare tre till fem ledamöter, samt att bland ledamöterna utse en ordförande och en vice ordförande.

Lokalanpassningar Fäladsgårdens skola

Prästängsskolan i Stångby har sedan 2018 högstadieklasser. Enligt beslut i barn- och skolnämnden kommer Prästängsskolans högstadiedel från och med hösten 2020 att avvecklas. Ett nytt skolspår är fastställt från Prästängsskolans årskurs 6 till Fäladsgårdens årskurs 7. Det nya skolspåret ökar behovet av högstadieplatser inom området och Fäladsgårdens skola behöver därför utöka sin kapacitet. Högstadieskolan Fäladsgården har i dag en kapacitet på 390 platser. Genom att anpassa omklädningsrum och matsal kan skolan uppnå en kapacitet på 540 platser. Lokalanpassningen innebär en investering på 11 miljoner kronor och en utökad internhyra på 875 000 kronor per år. Investeringen finns med i den beslutade investeringsplanen och ersättning för ökad internhyra finansieras genom kommunstyrelsens reserverade medel.

Detaljplaner Ladugårdsmarken 4:14, Loke 4 och Klostergården 2:9 med flera (Växthuset)

Tre detaljplaner behandlades under kommunstyrelsens sammanträde. En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen, exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även reglera placering, utformning och utförande. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå för kommunfullmäktige att anta tre stycken detaljplaner. Det rör sig om detaljplan för del av Ladugårdsmarken 4:14, detaljplan för Loke 4 och Klostergården 2:9 med flera (Växthuset). Antagandet av detaljplanerna kommer nu att avgöras i kommunfullmäktige.

Yttrande över revisionsrapport – Granskning av upphandlingsprocessen

Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har valt att granska om barn- och skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden följer lagen om offentlig upphandling och kommunens upphandlingspolicy. Granskningen, som bland annat genomförts genom stickprovskontroller, visar att det skett en viss positiv förändring i hur tjänstepersoner och förtroendevalda förhåller sig till regler och förordningar gällande upphandling. Granskningen visar dock att det finns bättringar att göra inom nämnderna när det gäller att följa lagen om offentlig upphandling och hur våra interna styrdokument är utformade.

Efter granskningen rekommenderar kommunrevisionen att nämnderna säkerställer att de personer som genomför inköp, direktupphandlingar och upphandlingar har den kompetens som krävs och tillgång till de hjälpmedel och system som de behöver. Kommunrevisionen rekommenderar också att nämnderna säkerställer att dokumentation upprättas för samtliga upphandlingar och avrop, och att de arbetar fram tydliga rutiner för bevakning av avtal och avtalsuppföljning. När det gäller hela Lunds kommun rekommenderar kommunrevisionen att kommunstyrelsen ser till att rutiner fungerar för bevakning av avtalsförlängning.

Kommunstyrelsen har nu beslutat om ett yttrande till kommunrevisionen som gäller granskningen. I yttrandet står det bland annat att kommunkontoret sedan februari 2020 arbetar med en utredning av en central inköps- och upphandlingsorganisation i Lunds kommun. Denna organisation ska vara färdig under våren 2021. Kommunens ledningsgrupp har också satt igång ett projekt för en central avtalsdatabas, som ska ge överblick över kommunens samtliga avtal och möjliggöra kontroll och uppföljning. Databasen ska vara implementerad under 2020.

Ledamöter i Kommunstyrelsen och kommande sammanträden

Uppdaterad: