Länk till startsidan

Vård- och omsorgsnämnden – aktuella beslut i september 2020

Vård- och omsorgsförvaltningens information till nämnden, genomförande av stöd- och serviceplan 2020–2031 och delårsrapport var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 16 september. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på lund.se

Det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Vård- och omsorgsförvaltningens information till nämnden

Vård- och omsorgsförvaltningen informerade nämnden bland annat om hur digitaliseringsarbetet fortskrider och SKR:s utnämnande av Lunds kommun som en av tio modellkommuner inom digitalisering i Sverige. Nämnden fick även en redogörelse om införandet av heltid som norm för medarbetare, delade turer och hälsosamma scheman samt arbetet med covid-19.

Stöd- och serviceplan 2020–2031

I september 2019 fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om en inriktning som innebär hur särskilda boenden och korttidsboenden ska omstruktureras och utvecklas för att möta kommande behov. Förvaltningen presenterade en genomförandeplan som godkändes av nämnden, med tillägget att antalet planerade lägenheter i Brunnshög ska ses över samt att antalet platser ska utökas i Stångby.

Delårsrapport

De åtgärder som vidtogs inför 2020 för att få en budget i balans har fortgått under året. Vissa åtgärder ger effekt på kort sikt, medan andra handlar om ett långsiktigt arbete och kräver längre tid för implementering.

Det är svårt att överblicka utvecklingen och de effekter som kan komma att påverka verksamhet, kostnader och intäkter under 2020 och framåt under hösten. Vård- och omsorgsförvaltningen har sökt statsbidrag på totalt 38 miljoner kronor för perioden februari till 30 juli. Om ansökan godkänns av Socialstyrelsen kommer det starkt att påverka årets resultat positivt.

Utfall efter åtta månader är ett överskott på cirka 17,7 miljoner kronor. Prognosen vid årets slut är ett underskott på cirka 17,6 miljoner kronor. I underskottet ingår merkostnader på grund av covid-19 med 59,5 miljoner kronor.

Samtliga sammanträdeshandlingar från tidigare sammanträden kan du läsa här

Uppdaterad: