Länk till startsidan

Renhållningsstyrelsen – aktuella beslut i september 2020

På renhållningsstyrelsens sammanträde togs bland annat upp en planerad återvinningskampanj samt delårsbokslutet för augusti.

Beslutsunderlag i alla ärenden från sammanträdet finns att ta del av här

Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat.

Informationskampanj

Lunds renhållningsverk planerar en återvinningsskampanj under hösten 2020. När Lundabornas avfall analyseras syns det att två tredjedelar av restavfallet hade kunnat källsorterats och därmed återvinnas. Det är förpackningar och matavfall som utgör den största delen av felsorterat avfall. Med kampanjen vill renhållningsverket tacka dem som redan i dag källsorterar och få fler att göra det. Återvinning är en viktig fråga för att minska belastningen på klimat och miljö. Kampanjen kommer bland annat att gå genom kanalerna renhållningsfordon, sociala medier och direktdistribution till villahushåll.

Delårsbokslut och uppföljning för augusti 2020

Renhållningsstyrelsens verksamhet har under 2020 haft ett starkt utvecklingsfokus. Några av de områden som fokuserats på är ledarskapsutveckling, effektivare arbetsmoment och projekt för att minska avfall. Byggandet av sopsugssystemet på Brunnshög fortsätter. Samtidigt utreds en avfallslösning för det nya bostadsområdet Västerbro. Coronapandemin gav under våren och sommaren ett fokus på en smittfri arbetsmiljö. I viss mån har det medfört att andra planerade aktiviteter har skjutits fram till hösten. En kvalitetsmätning som genomförts visar att verksamheten har en låg nivå på reklamationer av tjänster. Reklamationsnivån under årets första åtta månader låg på 0,007 %. Det ekonomiska utfallet per sista augusti uppgår till ett negativt resultat om 3,1 miljoner kronor, medan helårsprognosen beräknas till positivt resultat på 0,14 miljoner kronor.

Samtliga sammanträdeshandlingar från tidigare sammanträden kan du läsa här

Uppdaterad: