Länk till startsidan

Servicenämnden – aktuella beslut i september 2020

Servicenämnden behandlade den 16 september bland annat den interna delegationsordningen, förlikning med byggentreprenör avseende garantifel på Tunaskolan samt årets andra delårsrapport.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns tillgängliga på webben via lund.se/handlingar.

Här hittar du alla handlingar

Beslut om att komplettera delegationsordningen

Servicenämnden fattade den 18 september 2019 beslut om ny delegationsordning för servicenämnden. Därefter har förvaltningen uppmärksammat ett behov av att komplettera delegationsordningen, varpå förslag till komplettering tagits fram gällande överlåtelse av lös egendom, ersättningsberättigade förrättningar och rätt att vidaredelegera. Kompletteringarna är viktiga dels för att tydliggöra nämndens respektive förvaltningens ansvarsområden, och dels för att kunna skapa en effektiv förvaltning där beslut fattas av lämplig funktion inom förvaltningen.

Förlikning gällande garantifel

Efter slutbesiktning 2014–2015 av entreprenaden för Tunaskolan påtalade Lunds kommun ett antal så kallade garantifel avseende delar av entreprenaden. Efter omfattande diskussioner är det nu parternas önskemål att nå en överenskommelse i godo. Entreprenören har erbjudit sig att betala en viss summa avseende dessa åtgärdskostnader, vilket förvaltningen utifrån rådande omständigheter bedömer vara en rimligt belopp. Nämnden beslöt att delegera till servicedirektören att ingå förlikning med entreprenören.

Delårsrapport för servicenämnden per 2020-08-31

Servicenämndens prognos visar på ett årsresultat om 62,9 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse om 10,2 miljoner kronor. I rapporten redovisas även att sjukfrånvaron ökat till 6,2 procent, vilket är en ökning med 15 procent jämfört med samma period 2019.

Nämnden beslutade att överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen, att avropa 10,8 miljoner från kommunstyrelsens reserverade medel för flyktingbostäder för nyanlända samt att begära att kommunstyrelsen, i samband med beslut om ny internhyresmodell, ser över och reglerar servicenämndens resultatkrav avseende Mobilitetsservice på 6 miljoner kronor.

Fotnoter

Mobilitetsservice är den enhet inom serviceförvaltningen som ansvar för kommunens cirka 450 fordon.

Kommunstyrelsens reserverade medel för flyktingbostäder för nyanlända är avsedda för att bland annat täcka kostnader som uppstår när möjlig hyresintäkt understiger hyreskostnaden. Servicenämnden bedömer att hela beloppet om 10,8 miljoner kronor kommer att förbrukas under 2020. Därtill har förvaltningens bostadsorganisation fått ett utökat uppdrag av kommunfullmäktige, som inte kompenserats i budgeten för detta år.

Uppdaterad: