Länk till startsidan

Barn- och skolnämnden – aktuella beslut i september 2020

Delårsrapport per augusti, granskning av nämndens upphandlingsprocess samt uppföljningar av verksamheten under föregående läsår. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 17 september.

Beslutsunderlag i alla ärenden från sammanträdet finns att ta del av här

Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat. Här följer kort information om ett urval av ärendena från nämndens sammanträde.

Delårsrapport per 31 augusti för barn- och skolnämnden

Alla kommunens nämnder och styrelser ska göra en fördjupad analys av verksamheten och resultatet i en delårsrapport per augusti månad. I rapporten redovisas bland annat viktiga händelser för perioden, måluppfyllelse samt det ekonomiska resultatet med prognos för helåret.

Barn- och skolnämnden redovisar ett positivt ekonomiskt resultat på +41 mnkr per den 31 augusti 2020. För helåret prognostiserar barn- och skolnämnden en positiv budgetavvikelse på +24 mnkr i jämförelse med tilldelad budgetram om 2 737 mnkr. Nämndens utvecklingsmål har följts upp kopplat till kommunfullmäktiges fokusområden. Bland annat redogörs här för marginellt förbättrade meritvärden och behörighet till yrkesprogram på gymnasiet i förhållande till föregående läsår.

Nämnden beslutade att godkänna delårsrapporten med en mindre justering i texten och ett uppföljande uppdrag till kommande nämndsmöte.

Remiss: Granskning av upphandlingsprocessen inom barn- och skolnämnden

Kommunrevisionen har granskat barn- och skolnämndens samt kultur- och fritidsnämndens upphandlingsprocesser. Efter granskningen har revisionen gett tre rekommendationer till barn- och skolnämnden gällande bland annat säkerställande av kompetens, dokumentation och rutiner för bevakning av avtal.

Barn- och skolförvaltningen har skrivit ett yttrande, där det konstateras att flera av de brister som identifierats ligger i linje med vad förvaltningen arbetar med att åtgärda och förbättra. Utöver att begränsa antalet tjänstepersoner som har rätt att direktupphandla planeras bland annat även riktade utbildningsinsatser under hösten.

Nämnden beslutade att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag.

Uppföljningar för läsåret 2019/2020 gällande resultat, kränkande behandling och problematisk frånvaro

Som huvudman för förskola och skola är nämnden ytterst ansvarig för verksamheten och dess kvalitet. Till sammanträdet i september ska nämnden få del av föregående läsårs resultat i form av meritpoäng, betygsfördelning och behörighet, liksom uppföljningar av arbetet med kränkande behandling och problematisk frånvaro.

Nämnden beslutade att godkänna uppföljningarna som presenterades. Nämnden uppdrog också till förvaltningen att återkomma närmare kring hur skolpsykologen kan konsulteras i större utsträckning vid utredning av frånvaro.

Samtliga sammanträdeshandlingar som kallelser, beslutsunderlag och protokoll till barn- och skolnämndens möten, samt sammanträdestider för året, finns tillgängliga via barn- och skolnämndens webbsida.

Protokollet från sammanträdet publiceras så snart det är justerat.

Kontaktuppgifter till politiker i barn- och skolnämnden finns på nämndens webbsida.

Uppdaterad: