Länk till startsidan

Socialnämnden – aktuella beslut i korthet september 2020

Strategiska vägval inom arbetsmarknadsområdet samt delårsrapporten var ett par av de ärenden som socialnämnden fattade beslut om på sammanträdet den 16 september. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Strategiska vägval inom arbetsmarknadsområdet

Socialnämnden fick vid sammanträdet en rapport som beskriver nuläget inom arbetsmarknadsområdet i Lund samt en beskrivning av möjliga vägar framåt för Lunds kommun. Målet är att kommunen som helhet tar en aktivare roll inom arbetsmarknadspolitiken jämfört med tidigare. I Lunds kommun finns kompetens för att möta en ökad arbetslöshet genom sin roll som en stor arbetsgivare, utförare av arbetsmarknadsinsatser till medborgare samt som samarbetspart till civilsamhälle och lokalt näringsliv.

Socialnämnden beslutade att fyra frågor ska utredas vidare, innan beslut tas kring hur arbetsmarknadsfrågorna ska drivas framöver. En kartläggning ska göras för att se hur nuvarande resurser används och ge ett förslag på vilka resurser som behövs framöver, för att nå resultat inom arbetsmarknadsfrågorna på lång och kort sikt. Det ska utredas hur samarbetet mellan civilsamhället och andra aktörer kan utvecklas samt tas fram förslag till en finansierings- och uppföljningsmodell. Det ska även tas fram ett förslag till nytt utvecklingsmål för nämnden som styr mot ett fokus på att fler Lundabor ska bli självförsörjande.

Ett fortsatt högt inflöde och ekonomi i balans visar delårsrapporten

Socialnämnden beslutade att godkänna delårsrapporten som visar att inflödet till socialförvaltningen är fortsatt högt. Antalet aktualiseringar har ökat med 10 procent jämfört med samma period 2019 och antalet inledda utredningar har under året ökat med 22 procent jämfört med föregående år. Antalet hushåll med försörjningsstöd ökar kraftigt jämfört med samma period 2019. Ökningen motsvarar närmare 200 hushåll i genomsnitt per månad vilket är en ökning med cirka 20 procent. Ökningen beror på en försämrad konjunktur som gör det svårare för personer med svag ställning på arbetsmarknaden att få ett arbete. Det ökade inflödet innebär en hög arbetsbelastning inom förvaltningens myndighetsdelar.

Socialnämndens ekonomi är i balans med undantag för försörjningsstödet som förväntas ge ett underskott på -30 mnkr, inklusive effekter av covid-19 på 5 mnkr.

Det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.

Kommande möten och ledamöter i socialnämnden.

Uppdaterad: