Länk till startsidan

Kommunstyrelsen – aktuella beslut i korthet i september 2020

Ny förskolebyggnad i Genarp, yttrande över tågstrategi och rapport om våldsbejakande extremism. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om den 2 september. Här kan du läsa ett urval av sammanträdets beslut.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Yttrande Region Skånes tågstrategi

Tågtrafiken är en viktig del av kollektivtrafiken i Skåne och en motor för den regionala utvecklingen. Region Skåne har skickat ut ”Tågstrategi, strategi för utveckling av den regionala tågtrafiken i Skåne” på remiss till Lunds kommun. Tågstrategin syftar till att visa en tydlig bild av hur tågtrafiken behöver utvecklas för att fortsatt kunna bidra till Skånes utveckling. Strategin redovisar den tågtrafik som behövs för att kunna möta förväntad efterfrågan, och för att nå de marknadsandelar för kollektivtrafiken som Region Skåne har som mål. Strategin är ett underlag i upphandlingar av trafik och fordon, samt för prioriteringar i den Regionala Transportinfrastrukturplanen (RTI). Den är också ett viktigt underlag i dialogen med Trafikverket och regeringen om vilka satsningar som behövs i nationell plan för utökad kapacitet i järnvägsnätet.

Kommunstyrelsen har nu beslutat om ett yttrande från Lunds kommun. I yttrandet lyfts flera saker fram som viktiga för Lunds kommun i den fortsatta utvecklingen av kollektivtrafiken. Det handlar till exempel om insatser i stationsmiljöerna. Särskilt de större stationerna, inte minst Lund, måste byggas om och byggas ut för att hantera och attrahera ett flerdubblat resande. Strategin saknar också resonemang kring hur ett kraftigt ökat tågresande påverkar anslutningsresorna till tågen. Det är också nödvändigt att en framtida Öresundsmetro och dess effekter lyfts in i strategin. De många vinster som finns med en Öresundsmetro genom minskade pendlingstider och möjlighet till fler fjärr- och godståg på Öresundsbron behöver belysas och tas i beaktande. Lunds kommun skriver också att man vid ny- och reinvesteringar i järnvägsinfrastruktur bör optimera investeringarna för att maximera resenärsnyttan av det samlade utbudet av regional och nationell tågtrafik.

I yttrandet vill Lunds kommun också framhålla vikten av att tågfordon för regional trafik måste vara väl anpassade för att inrymma exempelvis barnvagnar, cyklar och hjälpmedel. Detta uppnås delvis genom att tillräcklig yta avsätts för detta ändamål, men också genom att tågens interiör är utformade på ett för resenären rationellt sätt. Risken är annars att reseupplevelsen påverkas negativt och att det i sin tur minskar tågresandets attraktionskraft.

Markanvisningsavtal inom Solhällan med Arne Paulssons Byggnads AB

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna ett markavisningsavtal med Arne Paulssons Byggnads AB. Avtalet gäller området kallat Solhällan, som utgörs av en del av fastigheten Mårtens Fälad 1:15. Av planprogrammet för Solhällan framgår att området i första hand ska utvecklas för bostäder, där det befintliga koloniområdet i allt väsentligt bevaras. Redan 2014 anvisade området till Arne Paulssons Byggnads AB, men det nu godkända avtalet ersätter det gamla. Det nya avtalet definierar markanvisningens omfattning ytterligare och markanvisningsområdet fastställs inom detaljplanen. Regleringen av upplåtelseform ändras från att enbart medge hyresrätt till att även andra upplåtelseformer är möjliga. Justeringen kommer att medföra att Solhällan får en mix av upplåtelseformer.

Revidering av interkommunal ersättning 2020

Lunds kommun har under 2020 fått del av de statliga så kallade välfärdspengarna. Av dessa har 22,7 miljoner kronor enligt ett beslut i kommunfullmäktige fördelats till barn- och skolnämnden. Av dessa har nämnden beslutat att använda 16,4 miljoner kronor för att öka det här årets skolpeng till förskola och grundskola. När skolpengen påverkas så påverkas också den interkommunala ersättningen för 2020.

Om elever från Lunds kommun går i skolan i en annan kommun ersätter Lunds kommun den mottagande kommunen med en summa pengar. Det kallas för interkommunala ersättningar och kommunstyrelsen fattar varje år beslut om hur stor den summan ska vara. De skånska kommunerna har kommit överens om att ersättningarna från och med år 2011 ska beräknas utifrån gemensamma principer, vilka i sin tur utgår från lagstiftningen gällande bidrag på lika villkor. Principerna för den interkommunala ersättningen innebär att i normalfallet tar ett barn/elev med sig samma ”peng” oavsett huvudman och i vilken kommun verksamheten bedrivs.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att revidera interkommunala ersättningar 2020 och att ge utbildningsnämnden i uppdrag att utbetalningar till enskilda huvudmän och kommuner med barn och elever från Lunds kommun korrigeras retroaktivt från 1 januari 2020.

Nya riktlinjer personuppgiftsbehandling

EU:s dataskyddsförordning, även känd som GDPR, trädde i kraft den 25 maj 2018. För att kunna uppfylla lagstiftningens krav behövs tydliga styrdokument som visar hur organisationen ska arbeta för att uppfylla de krav som ställs i förordningen.

I Lunds kommun finns det sedan tidigare riktlinjer för personuppgiftsbehandling. Dessa riktlinjer gäller för samtliga nämnder och revisionen. I och med att dataskyddsförordningen trädde i kraft är nuvarande riktlinjer i behov av uppdatering, framförallt eftersom de hänvisar till den numera upphävda personuppgiftslagen. Kommunstyrelsen har därför beslutat att anta nya kommungemensamma riktlinjer för personuppgiftsbehandling. De nya riktlinjerna utgör tolkning av vilka åtgärder som är nödvändiga för att kraven i dataskyddsförordningen ska kunna uppfyllas. Riktlinjerna ska tillämpas i alla situationer då personuppgifter behandlas i Lunds kommun. Lunds kommun ska värna och skydda den personliga integriteten för de personer vars uppgifter är föremål för behandling. I arbetet med personuppgiftsbehandling ska kommunen vara en bra part som arbetar förebyggande och proaktivt för att stödja verksamhetens behov med hänsyn tagen till gällande lagstiftning. All behandling av personuppgifter i Lunds kommun ska ske med respekt för den enskildes personliga integritet och rättigheter.

Rapport om arbetet mot våldsbejakande extremism i Lunds kommun

Lunds kommun har sedan år 2016 en handlingsplan mot våldsbejakande extremism som beskriver hur läget ser ut i kommen gällande detta och hur arbetet som görs i kommunen ser ut. En rapport har nu tagits fram som gäller åren 2017–2019. I den framgår att antal ärenden som rör personer med våldsbejakande tendenser är ytterst få i Lund. Lunds kommun följer de lagar och riktlinjer som finns och hanterar ärenden som rör våldsbejakande extremism inom ramen för ordinarie verksamheter, samt utifrån arbetsmetoden Social Insatsgrupp. Sedan flera år finns en god och upparbetad samverkan mellan kommunen, lokalpolisområde Lund och Säkerhetspolisen när det gäller dessa frågor. Lunds kommun och lokalpolisområde Lund omvärldsbevakar, deltar i andras utbildningar, arrangerar egna utbildningar, sprider information till berörda aktörer inom det geografiska området, samt samverkar med Center för våldsbejakande extremism.

Lunds kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism antogs i kommunstyrelsen i februari 2016. Den är i behov av uppdatering då lägesbilden och målgrupperna förändrats. Kommunstyrelsen har nu beslutat att godkänna den rapport för åren 2017–2019 som har tagits fram. Kommunstyrelsen har också beslutat att ge kommunkontoret i uppdrag att aktualisera Lunds kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Ny förskolebyggnad Enestugan i Genarp

Enestugan i Genarp ska få en ny förskolebyggnad. Det beslutade kommunstyrelsen under sammanträdet. Förskolan beräknas kosta 45 miljoner kronor och ska ersätta den förskola som finns där i dag. Enestugan består i dag av två sammanlänkade byggnader med byggår 1969 och 1973. Dessa ska rivas för att ge plats till den nya byggnaden. Den nya förskolan kommer att innehålla sex förskoleavdelningar med sammanlagt 100 platser, vilket är 15 fler platser än i dag. Den nya förskolan ska enligt planeringen stå färdig 2022. Kommunstyrelsen beslutade också att uppmana barn- och skolnämnden att utvärdera modellen ”Körsbärets förskola” innan man återanvänder den för nybyggnation.

Uppdaterad: