Länk till startsidan

Kommunfullmäktige – aktuella beslut i augusti 2020

Policy för hållbar utveckling och program för social hållbarhet var två av ärendena som kommunfullmäktige fattade beslut om på sitt sammanträde i augusti 2020.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Tillägg till investeringsram för ombyggnad av Stadshallen

Stadshallen byggdes 1968 vid Stortorget i centrala Lund. Byggnaden har under åren använts för möten och kulturverksamhet. Stadshallen har ett stort behov av renovering, modernisering och uppfräschning och ska därför rustas upp. Kommunstyrelsen har beslutat att inriktningen för utvecklingen av stadshallen ska vara att den ”ska vara del i en levande demokratisk mötesplats i en attraktiv stadskärna med kultur i fokus och vara värdeskapande i Lunds tillväxt”.

Ombyggnaden har sedan tidigare beviljats 155 miljoner kronor i investeringsbudget. Under arbetets gång har en del ökade kostnader uppkommit. Det handlar bland annat om installationer, brandskydd och teknik.

Kommunstyrelsen beslutade i augusti att föreslå för kommunfullmäktige att bevilja servicenämnden utökad investeringsram om 54 miljoner kronor, att driftskostnaderna beaktas i EVP 2021–2023, att merkostnaderna för en gradäng i fullmäktigesalen utgår och att merkostnaderna för installationer särredovisas då de är väldigt omfattande.

Kommunstyrelsen beslutade också att föreslå för kommunfullmäktige att ge servicenämnden i uppdrag att inom ramen för den reviderade budgeten disponera användningen av de bägge källarplanen på ett sådant sätt att en framtida användning av dessa våningsplan för verksamhet i allt väsentligt i enlighet med det vinnande arkitektförslaget inte omöjliggörs.

När kommunfullmäktige behandlade frågan beslutade fullmäktige att genom en så kallad minoritetsåterremiss återremittera ärendet för att utreda vad en mindre renovering, en så kallad en 1/1-renovering, skulle kosta.

Vänskapens hus

Vänskapens hus ligger på Bredgatan 19–21 i Lund. Byggnaderna är sedan 1995 skyddade som byggnadsminnen. Föreningen Vänskapens hus har under lång tid bedrivit verksamhet i lokalerna och har enligt avtal med kommunen inte betalat någon hyra, men har varit skyldiga att ansvara för skötsel och drift av fastigheten, underhåll av fastighetens byggnader, uppvärmning samt fastighetsskatt. Fastigheten är i mycket dåligt skick och behöver renoveras. Bland annat behöver insatser göras av brandskyddsskäl för att lokalerna ska kunna nyttjas fullt ut.

Frågan om Vänskapens hus handlar dels om hur lokalerna ska renoveras och dels om föreningens verksamhet. Sedan föreningen sades upp i december 2019 har ärendet hanterats i flera nämnder i Lunds kommun och frågan har nu avgjorts av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade vid mötet att ge servicenämnden i uppdrag att i dialog med Vänskapens hus erbjuda acceptabla lokaler till föreningen och vidta de åtgärder som är motiverade av brandsäkerhetsskäl i fastigheten Sankt Peter 39, Bredgatan 19 och 21, så att alla tidigare utnyttjade ytor återigen kan disponeras av Vänskapens hus. Åtgärderna ska vara kostnadseffektiva och inte överstiga 3 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslutade också att ge servicenämnden i uppdrag att erbjuda ett nytt hyreskontrakt avseende hela fastigheten Sankt Peter 39, med adress Bredgatan 19 och 21, till dess att Vänskapens hus erbjuds acceptabla lokaler och ett långsiktigt hyreskontrakt och stöd till den socialt motiverade verksamheten i Vänskapens hus formuleras enligt samma och likvärdiga principer som gäller för kommunens hantering av Fontänhuset.

Kommunfullmäktige gav också servicenämnden i uppdrag att till dess att nytt kontrakt enligt ovan tecknats erbjuda Vänskapens hus samma hyresvillkor avseende fastigheten på Bredgatan 19–21 som de ursprungliga kontraktsvillkoren.

Policy för hållbar utveckling

FN:s generalförsamling antog 2015 resolutionen Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Kommuner har en central roll i förverkligandet av Agenda 2030 och i Lunds kommun finns ett behov av en övergripande policy för hållbar utveckling. Policyn som kommunfullmäktige nu har antagit syftar till att uppnå ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling i Lund. Policyn ger en gemensam riktning för hållbarhetsarbetet i hela kommunkoncernen. Policyn möjliggör synergieffekter och identifierar gemensamma utmaningar i hållbarhetsarbetet. Policyn är en vägledning i förverkligandet av kommunens vision ”Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet”. Policyn tydliggör kommunkoncernens förhållningssätt till Agenda 2030 och de globala målen samt definierar Lunds principer för hållbar utveckling.

Program för social hållbarhet

Arbetet med mänskliga rättigheter och folkhälsa går hand i hand för den socialt hållbara utvecklingen i ett samhälle. I Lunds första program för social hållbarhet som kommunfullmäktige nu har antagit vävs dessa perspektiv samman. Programmet syftar till att skapa jämlika livsvillkor och förverkliga mänskliga rättigheter för alla som bor och verkar i Lund – ett Lund för alla. Syftet ska uppnås genom att engagera medborgare, förtroendevalda och medarbetare i Lunds kommun samt andra aktörer i samhället – såsom lärosäten, näringslivet och civilsamhället – till samverkan, dialog och innovation för ett socialt hållbart Lund. Sex områden är prioriterade i programmet. Det handlar om demokrati, utbildning och lärande, levnadsvanor, arbete och sysselsättning, boende och närmiljö samt jämställdhet. Kommunfullmäktige har också beslutat att Program för social hållbarhet ersätter policy för folkhälsoarbete samt Integrationspolitiskt program om internationalisering och mänskliga rättigheter med handlingsplan.

Uppdaterad: