Länk till startsidan

Tekniska nämnden – aktuella beslut i augusti 2020

Den 19 augusti tog nämnden beslut om flera exploateringsavtal som utöver nya bostäder även innebär satsningar på fotgängare och cyklister. Två ärenden går vidare till kommunstyrelsen: ett markbyte på Brunnshög och ett exploateringsavtal med LKF.

Här finns samtliga sammanträdeshandlingar tillgängliga

Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Exploateringsavtal ger säkrare cykelväg på Sankt Lars-området

Nämndens beslut om ett exploateringsavtal med Hemsö Öresund KB på Sankt Lars-området kommer att göra det enklare och säkrare att gå och cykla längs Sankt Lars väg.

Hemsö Öresund KB planerar att bygga nya bostäder och lokaler på den gamla centralkökstomten, Klostergården 2:9, på Sankt Lars-området. Exploateringsavtalet reglerar fastighetsägarens del av kostnaden när kommunen anlägger en ny gång- och cykelbana längs den del av Sankt Lars väg som i dag bara har cykelbana på en sida. Exploateringsavtalet innebär även att fastighetsägaren bidrar med en fast summa till en framtida bro över Höje å för gång- och cykeltrafik.

Detaljplaner Klostergården 2:9 Sankt Lars väg

Exploateringsavtal med LKF i Södra Sandby och Lund

LKF planerar 250 nya lägenheter samt gruppbostäder på fastigheten Sandby 50:2 i Södra Sandby. Det beslutade exploateringsavtalet innebär att LKF anlägger gång-och cykelbanor i området, som Lunds kommun sedan åtar sig att sköta.

Detaljplaner Sandby 50:2

Nämnden beslutade även att föreslå kommunstyrelsen att godkänna ett exploateringsavtal med LKF på Väster i Lund. LKF planerar bostäder, underjordiskt garage och kommersiella lokaler på de egna fastigheterna Lövsångaren 5 och 6, samt Väster 7:1 som ägs av Lunds kommun. Bland de åtgärder som bedöms nödvändiga på allmän mark inom området finns en ombyggnad av gång- och cykelvägen längs med Örnvägen, säkrare korsning Örnvägen/Tärnvägen och utveckling av lekplats och bollplan i parken Papegojelyckan. Exploateringsavtalet blir aktuellt först när detaljplanen vinner laga kraft.

Markbyte på Brunnshög

Nämnden föreslår att kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige godkänner ett avtal om markbyte mellan Lunds kommun och Castellum AB inom kvarteret Höjdpunkten på Brunnshög, ett område nära cirkulationsplats Lund Norra. I nuläget äger Lunds kommun mark både i den västra och östra delen av kvarteret, på vardera sida om Castellums mark. Om avtalet godkänns samlar Lunds kommun sitt markinnehav i den västra delen av kvarteret, där nya detaljplaner ska tas fram för bland annat Axis. Bytet innebär även att Castellum tar över ett mindre markområde i södra Brunnhög, inom det blivande kvarteret Aftonen.

Mer om tekniska nämnden

Uppdaterad: