Länk till startsidan

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i juni 2020

Ett förslag för hur kvarteret Galten vid Mårtenstorget och Bankgatan ska utvecklas är redo för samråd. Klartecken för ny skola i Dalby, ett samrådsförslag med nya bostäder vid LTH och Ideon, två nya gatunamn och möjlighet för fler arbetsplatser vid gamla stadshuset är några andra av ärendena som byggnadsnämnden fattade beslut om på sammanträdet i juni. Här kan du läsa ett urval av dem.

Här hittar du alla handlingar

Kvarteret Galten får fler bostäder, mer folkliv i stadskärnan och färre bilar på Mårtenstorget

Under tisdagen beslutade byggnadsnämnden att planförslaget för kvarteret är redo för samråd. Ungefär 130 nya bostäder beräknas det bli, och dessutom nya lokaler för handel, kultur och restauranger. Det högsta huset, ”Carlsson”, kommer att vända sig mot Mårtenstorget och Lunds handelsstråk i nordväst. En möjlig biograf vid Bankgatan bedöms ha dragkraft nog för att ge gatan mer liv och stadskaraktär, och även ge en tryggare miljö än i dag för den som väntar på busstorget.

Mitt i kvarteret blir det en mindre torgyta. Den stora platan som redan finns på platsen ska bevaras och bidra till en lummig samlingsplats, naturlig för uteservering. Samrådet kommer att starta först i slutet av sommaren.

Kvarteret Galten

Nya bostäder mellan LTH och Ideon

Två nya bostadskvarter med ett diagonalt stråk som kopplar universitetet till verksamheterna på Ideon. Detaljplanen innebär att befintlig markparkering och rivningsklara studentbostäder ersätts med två bostadskvarter. Husen, som varierar i höjd från tre till nio våningar, kommer att kunna erbjuda bostäder i olika former och storlekar till cirka 650 studenter och forskare. Kvarterens innergårdar planeras bli gröna lugna oaser för de boende. I kontrast till de lugna innergårdarna är ambitionen att skapa aktivitet längs det diagonala stråket. Studielokaler och exempelvis butiker och restauranger planeras i bottenvåningarna för att bidra med mer liv och rörelse. Stråket kommer även att ha soltrappor och andra mötesplatser för studiepauser och annat umgänge. Samrådsperioden, då allmänheten har möjlighet att tycka till och bidra med sina synpunkter, börjar efter sommaren.

Ideon och Medicon Village

Klartecken för ny skola i Dalby

Byggnadsnämnden beslutade att anta en detaljplan som gör det möjligt att bygga en ny skola i södra Dalby, en lämplig placering när Dalby fortsätter att byggas ut. Tanken är skolan ska ha elever i årskurs F–6 och en utbyggnad i två etapper kan totalt sett ge plats för 600 barn.

Till skolan kommer det att finnas en idrottshall och i norra delen av planområdet blir det en park, som även har som uppgift att ta hand om dagvatten. Den riskanalys som gjordes under planarbetet uppmärksammade en ammoniaktank på grannfastigheten. Tanken är nu inbyggd och bedöms inte längre vara en stor risk.

Fler arbetsplatser vid gamla stadshuset

Ett förslag till ny detaljplan ska tas fram för den tomt mellan Klostergatan och Kyrkogatan där bland annat Lunds kommun huserat fram till 2018. Syftet är att se om det är möjligt med nya arbetsplatser genom att flera kontorshus byggs där det nu är parkeringsyta. Skisserna som är underlag för beslutet visar bland annat hur det kan bli ett högre hus en bit in i kvarteret och två trevåningshus precis vid Klostergatan. Preliminärt kan en ny detaljplan vara antagen någon gång under 2022.

Nya gatunamn för att kunna sätta adresser

För att enklare sätta adresser har byggnadsnämnden beslutat om två nya gatunamn i södra Brunnshög. Den ena gatan sträcker sig genom kvarteret Gryningen och kopplar ihop Programmeraregatan och Telefonistgatan. Den andra gatan löper in i kvarteret Skymningen från Telefonistgatan. För att knyta an till det befintliga namntemat beslutades namnen Kodslingan och Ringtonsgränden.

Här hittar du möteshandlingar till alla nämnder

Uppdaterad: