Länk till startsidan

Kommunfullmäktige – aktuella beslut i korthet juni 2020

Kommunfullmäktige på distans och plan för genomförande av delaktighet. Ja, det var två av ärendena som kommunfullmäktige fattade beslut om på sitt sammanträde i juni 2020.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Lundaförslaget återremitteras till kommunstyrelsen

Förslag om trafik, parker, miljöfrågor och fritidsaktiviteter. Ja, förslagen som kommit in till Lunds kommun inom ramen för det så kallade Lundaförslaget har berört många av kommunens områden. Lundaförslaget infördes i maj 2017 efter att kommunfullmäktige beslutat att ersätta det tidigare medborgarförslaget. Syftet med Lundaförslaget är att möjliggöra för Lundabor att på ett enkelt sätt vara med och påverka. Om förslaget får mer än 100 röster tas förslaget upp i den nämnd som frågan berör. Kommunfullmäktige beslutade också i samband med införandet att Lundaförslagets skulle utvärderas efter två år, vilket nu har gjorts. Utvärderingen visar att trots att Lundaförslaget inte har marknadsförts så har antalet Lundaförslag som lämnats in legat på 12–13 per månad. Bedömningen är att Lundaförslaget har fungerat som en kanal för medborgarna att lämna idéer och förslag på utvecklingen av Lunds kommun. Det är också ett verktyg som gör att kommunens förtroendevalda får kännedom om vilka frågor som är angelägna för kommuninvånarna.

Utvärderingen har också identifierat vissa problem med Lundaförslagets process. Det har i vissa ärenden varit svårt både för medborgaren och kommunen att bedöma om ett Lundaförslag är en synpunkt, en felanmälan eller ett Lundaförslag. Handläggningen har också i vissa fall varit alltför lång. För att komma till rätta med problemen har ett förslag till uppdaterat regelverk för Lundaförslaget tagits fram.

Lundaförslaget debatterades under kommunfullmäktiges möte. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att säkerställa att Lundaförslag avgörs av den instans i kommunen som har mandat att avgöra frågan.

Deltagande i fullmäktigesammanträde på distans

På grund av den rådande situationen med spridningen av covid-19 har flera justeringar gjorts beträffande hur sammanträden genomförs i Lunds kommun. I mars 2020 beslutade kommunfullmäktige att nämnder och styrelser i Lunds kommun får sammanträda med ledamöter närvarande på distans i enlighet med reglerna i kommunallagen, och att överlåta åt nämnderna och styrelserna att närmare bestämma i vilka situationer deltagande på distans får ske, vad som ska gälla och att tillägg görs i nämndernas reglementen med anledning av detta.

Kommunfullmäktige beslutade också att ge kommunstyrelsen i uppdrag att säkra tillgången till den tekniska utrustning som krävs för medverkan på distans vid sammanträden, och att kommunstyrelsen skyndsamt skulle utreda om och hur kommunfullmäktige ska kunna genomföra sammanträden där deltagande sker på distans.

Kommunfullmäktige har nu beslutat att även fullmäktigesammanträden kan få genomföras med deltagande på distans. Kommunfullmäktige beslutade att ordföranden, efter samråd med vice ordförandena, får besluta om att ett sammanträde ska genomföras med deltagande på distans. Ett sådant deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i kommunallagen, 5 kap. 16 §. Det innebär att deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Den som önskar delta på distans ska anmäla det till kommunkontoret senast vid den tidpunkt som anges i kallelsen. Om sammanträdet genomförs med deltagande på distans ska detta anges i kallelsen.

Plan för genomförande om delaktighet för alla 2020–2022

Sedan sex år tillbaka finns en plan för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar i Lunds kommun. Nu har en ny handlingsplan, som varit på remiss för yttrande hos både nämnder, styrelser, funktionshinderrådet och pensionärsrådet i kommunen, antagits av kommunfullmäktige.

Planen syftar till att göra Lunds kommun till en lättillgänglig kommun för kommuninvånare och besökare med funktionsnedsättningar. Insatser och anpassningar som underlättar för personer med funktionsnedsättning är gynnsamma för alla kommuninvånare. Kommunfullmäktige beslutade under mötet att anta handlingsplanen för genomförande av ”Delaktighet för alla 2020–2022”.

Uppdaterad: