Länk till startsidan

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i juni 2020

Läsårets sista möte för utbildningsnämnden tog bland annat upp fastställande av elevplatser årskurs 1 i gymnasieskolan läsåret 2020/21 och kvalitetsanalysen av vuxenutbildningen. Även modersmålsundervisning för elever i förskoleklass i fristående skolor och hur de generella stadsbidragen ska fördelas var på agendan.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns tillgängliga på webben via lund.se/handlingar.

Här hittar du alla handlingar

https://www.lund.se/handlingar

Gymnasieplatser läsåret 2020/21

Utbildningsnämnden fastställde antal elevplatser i årskurs 1 på nationella program i gymnasieskolan i Lund läsåret 2020/21. Den samlade bilden av antal sökande till de nationella programmen på Lunds kommunala skolor efter omvalet är att det fortsatt är en hög fyllnadsgrad på i stort sett alla program. Under omvalsperioden har det tillkommit 89 sökanden men inga stora rörelser mellan programmen kan observeras. Det är högt söktryck till de högskoleförberedande utbildningarna.

Totalt har Lunds kommuns gymnasieskolor 2657 förstahandssökande vilket är 162 fler än förra året. Utbildningsnämnden fattade beslut om 2390 gymnasieplatser på nationella program för läsåret 2020/21 vilket är 263 platser färre än förstahandssökande elever.

Kvalitetsanalys för vuxenutbildningen 2019

Vuxenutbildningens kvalitetsanalys godkändes av utbildningsnämnden på nämndsammanträdet. Kvalitetsanalys för 2019 ger en beskrivning av verksamheten, det systematiska kvalitetsarbete som har bedrivits under året samt resultat och utvecklingsområden. Kvalitetsanalysen omfattar vuxenutbildning både i egen regi och utförd av upphandlade externa utbildningsanordnare.

Dokumentationen ska ge en samlad bild av verksamhetens kvalitet och resultat, och vara ett underlag för analys och beslut på om prioriteringar av utvecklingsinsatser. Kvalitetsanalysen utgör ett underlag för den kvalitetsdialog som utbildningsnämnden håller med Vuxenutbildningens ledningsgrupp årligen. Vid kvalitetsdialogen följer nämnden upp verksamheten utifrån de nationella och kommunala målen.

Kostnadsfri modersmålsundervisning för elever i förskoleklass i fristående skolor upphör från hösten 2020

Utbildningsnämnden fattade beslut om att från höstterminen 2020 inte längre erbjuda kostnadsfritt modersmålsundervisning till elever i förskoleklass i fristående skolor. De fristående skolorna i Lunds kommun kommer dock kunna köpa in modersmålsundervisning till förskoleklasserna.

Bakgrunden till beslutet är att från och med höstterminen 2019 upphörde barn- och skolförvaltningen att erbjuda modersmålsundervisning till elever i förskoleklass i de kommunala skolorna i Lunds kommun. Eleverna ges numera i stället endast det lagstadgade modersmålsstödet. För att kunna upprätthålla likställighetsprincipen blir en konsekvens av detta att utbildningsförvaltningen inte kan erbjuda kostnadsfri modersmålsundervisning till elever i förskoleklass i de fristående skolorna i Lunds kommun.

Modersmålsstöd och modersmålsundervisning är två olika former av insatser till att barn och elever med annat modersmål än svenska för att ge dem möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Modersmålsundervisning är ett ämne som kan läsas i årskurs 1–9 och i gymnasiet. Modersmålsstöd ges i förskola och förskoleklass.

Så här ska de generella stadsbidragen användas under 2020

Den 26 mars beslutade Lunds kommunfullmäktige att fördela 7,86 mkr till utbildningsnämnden utifrån det generella statsbidrag som tillkommit under våren 2020 (välfärdsmiljarderna). Utbildningsnämnden beslutade att dessa medel ska användas till tre utredningsuppdrag samt som tillfällig reserv för att kunna möta ökande behov inom SFI och vuxenutbildning under hösten.

Utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att:

  • utreda och föreslå hur Lunds kommuns utbildningsverksamheter ska kunna följa elevernas studiegång över olika stadier och skolformer.
  • utreda en hållbar finansieringsmodell för vuxenutbildningen och Sfi. Verksamheten behöver en beräkningsmodell som tar hänsyn till volymförändringar.
  • att kartlägga och utvärdera de resultatbaserade ersättningsmodellerna som finns i andra kommuner i syfte att presentera förslag på en resultatbaserad ersättningsmodell för Lunds kommun som i högre utsträckning styr utbildningen mot att förbereda och slussa vidare eleverna för arbete eller högre studier.

Här finns fler handlingar från utbildningsnämndens möte

Kommande möten och ledamöter i utbildningsnämnden

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du möteshandlingar: https://www.lund.se/handlingar

Uppdaterad: