Länk till startsidan

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut i juni 2020

Lokalförändring gällande Nyvångs förskola, fördelning av statsbidrag, förslag till ny internhyresmodell och en motion med förslag om fler S:t Hansgårdar i kommunen. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 11 juni.

Beslutsunderlag i alla ärenden från sammanträdet

Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat. Här följer kort information om ett urval av ärendena från nämndens sammanträde:

Lokalförändring gällande Nyvångs förskola

Barn- och skolnämnden har i lokalplanen 2020-2025 identifierat att antalet förskoleavdelningar behöver minskas i Dalby. Barn- och skolförvaltningen har berett ett ärende för beslut i nämnden gällande avveckling av Nyvångs förskola. Beslutsnderlaget har uppdaterats med anledning av att ärendet återremitterades på nämndens möte i maj.

Nämnden beslutade att avveckla Nyvångs förskola samt att erbjuda barnen som idag finns i verksamheten plats på andra förskolor i Dalby.

Fördelning av tillkommande generellt statsbidrag 2020 - välfärdsmiljarder

Barn- och skolnämnden har för innevarande år fått en budgetförstärkning med 22,7 miljoner kronor enligt beslut i kommunfullmäktige. Budgetförstärkningen är en del av det generella statsbidraget 2020, de s.k. välfärdsmiljarderna, som Lunds kommun får ta del av. Barn- och skolförvaltningen har tagit fram ett förslag till fördelning av denna budgetförstärkning. Förslaget återremitterades av nämnden i maj efter att central förhandling begärts i ärendet. Förhandlingen har nu genomförts och ärendet därefter lagts fram för ny behandling i nämnden.

Nämnden beslutade att fördela tillkommande statsbidrag enligt förslaget som skickats ut med ändringen att de medel som förslagits till lärarassistenter istället läggs till elevpengen.

Förslag till ny internhyresmodell

Kommunkontoret har arbetat fram förslag till ny internhyresmodell som samtliga nämnder ska lämna ett remissvar på.

Barn- och skolnämnden beslutade lämna ett yttrande av vilket det framgår att nämnden i huvudsak är positiv till förslaget om ny internhyresmodell då den justerar för flera av de brister som finns i nuvarande modell. Nämnden ser även ett antal positiva effekter som den föreslagna modellen skulle föra med sig men det finns också behov av ett antal förtydliganden.

Motion: Lund behöver fler S:t Hansgårdar

Kommunfullmäktige har skickat en motion till barn- och skolnämnden för yttrande. I motionen föreslås att fler fritidsverksamheter likt den som bedrivs på S:t Hansgården ska inrättas samt att kvaliteten på den befintliga verksamheten ska säkerställas. S:t Hansgården är en kombinerad verksamhet med fritidshem och en öppen verksamhet för allmänheten.

Barn- och skolnämnden beslutade lämna ett yttrande av vilket det framgår att nämnden bedömer att förslaget behöver utredas vidare innan beslut om att inrätta fler verksamheter eventuellt kan fattas. Utredningen bör bland annat innefatta kartläggning av ungdomars upplevda behov samt ansvarsfördelning för verksamheten inom kommunen.

Samtliga sammanträdeshandlingar som kallelser, beslutsunderlag och protokoll till barn- och skolnämndens möten, samt sammanträdestider för året

Protokollet från sammanträdet publiceras så snart det är justerat.

Kontaktuppgifter till politiker i barn- och skolnämnden

Uppdaterad: