Länk till startsidan

Kommunstyrelsen – aktuella beslut i korthet juni 2020

Lund ska bli en bättre studentstad, hyresnedsättningar för föreningar och delårsrapport. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om den 10 juni. Här kan du läsa ett urval av sammanträdets beslut.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Delårsrapport för KS, KF och Lunds kommun

Delårsrapporten för Lunds kommun fram till den 30 april presenterades för kommunstyrelsen under sammanträdet. I delårsrapporten framgår det att det prognostiserade resultatet för 2020 uppgår till 97 miljoner kronor, vilket är 45 miljoner kronor lägre än förväntat. Det förklaras huvudsakligen av att nämndernas nettokostnader förväntas bli högre än budgeterat. En hel del av avvikelserna kan förklaras av ökade kostnader för att hantera coronapandemin och effekterna av covid-19. Kostnaderna till följd av coronapandemin förväntas uppgå till närmare 34 miljoner kronor under 2020. 2019 var sjukfrånvaron 8,0 procent.

I delårsrapporten finns också uppgifter om hur kommunen når de mål som kommunfullmäktige satt upp för vår verksamhet och redovisning av sjukfrånvaron. Delårsrapporten visar att Lunds kommuns samlade verksamhet håller god kvalitet. Den totala sjukfrånvaron för perioden januari till mars uppgår till 8,8 procent, vilket är något högre än motsvarande period 2019 och till stor del kan förklaras utifrån coronapandemin.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna delårsrapporten per den 30 april för Lunds kommun och anmäla den för kännedom till kommunfullmäktige.

Översiktsplan för Malmö – samråd

Malmö och Lund är två nyckelkommuner i Skåne med gemensamt ansvar för en större omgivande region, där samarbetet MalmöLundregionen är en viktig länk. Saker som pågår i Malmö påverkar Lund och vice versa. Malmö stad håller på att ta fram en ny översiktsplan och har sänt över ett samrådsförslag till Lund för yttrande. I Lunds kommuns svar till Malmö stad fokuseras på de delar av Malmös översiktsplan som har bäring mot Lund. Det handlar bland annat om järnvägsreservat och Sjölundaverket.

I yttrandet skriver Lunds kommun bland annat att särskild förtätning i kollektivtrafiknära lägen bidrar till såväl hushållning med jordbruksmark som ett hållbart resande. Det är också viktigt att Malmö stad bibehåller infartsledernas flödeskapacitet för att klara av en ökande pendling i arbetsmarknadsregionen. Att samrådsförslaget inkluderar framtida spår för en yttre godsbana längs med yttre ringvägen i Malmö kan ge oss flexibilitet att möta framtida transportutmaningar.

På samma sätt är det positivt att samrådsförslaget beskriver hur Malmö stad ska underlätta utbyggnaden eller omlokaliseringen som Sjölunda avloppsreningsverk kan behöva göra när det i framtiden också kan behandla avloppsvatten från Lund.

Lund växer – direktiv för framtagande av bostadspolitiskt program, utbyggnadsplan och markpolicy för Lunds kommun

Lunds kommun växer och allt fler personer och företag flyttar hit. För att Lund ska kunna växa på ett hållbart krävs en revidering av Utbyggnads- och boendestrategin 2025 som antogs av kommunfullmäktige 2016. Kommunstyrelsen har därför beslutat om nya direktiv för framtagande av bostadspolitiskt program, utbyggnadsplan och markpolicy för Lunds kommun. Dessa tre dokument ska tillsammans utgöra en uppdatering av Utbyggnads- och boendestrategin.

För att arbetet med revideringen ska samspela med Lunds kommuns vision och nya översiktsplan har kommunstyrelsen beslutat om direktiv för framtagandet.

Dessa är:

 • Hållbarhet i fokus
 • Trivsamma miljöer
 • Möta efterfrågan
 • Mångfald i utbudet
 • Bygg färdigt
 • Lokala och regionala hänsyn

Framtagandet av de nya dokumenten ska ske i dialog med bland annat byggaktörer och bostadsbolag och andra intressentgrupper. När detta arbete är färdigt kommer Bostadspolitiskt program och Markpolicy att beslutas av kommunfullmäktige och Utbyggnadsplanen 2030 av kommunstyrelsen.

Hyresnedsättning för föreningar

Den pågående coronapandemin har påverkat många föreningars ekonomi i Lunds kommun. Under våren har företag i kommunen fått möjlighet till en tillfällig hyresreduktion för dem som verkar i utsatta branscher och som hyr lokaler av kommunen. Nu har kommunstyrelsen beslutat att detta även ska omfatta ideella föreningar. Enligt beslutet ges kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att under en tremånadersperiod, efter en individuell prövning, ge ideella föreningar som har en konstaterad nedgång i sin verksamhet och sina intäkter med mer än 30 procent och som hyr lokaler av kommunen en hyressänkning med 50 procent. Kostnaden ska finansieras med de medel som kommunstyrelsen reserverat för coronapandemin.

Handlingsplan för studentsamverkan – Lund ska bli ännu bättre för studenterna

Lund ska bli en ännu bättre studentstad. Det är bakgrunden till den handlingsplan för studentsamverkan som kommunstyrelsen nu har beslutat om. Syftet med handlingsplanen är att förverkliga avsiktsförklaringen mellan Lunds kommun och studentorganisationerna och att kommunen och studentlivet tillsammans identifierar och arbetar mot gemensamma mål. Den övergripande målsättningen är att utveckla Lund till en attraktiv studentstad. Handlingsplanen bygger på ett gemensamt arbete där studentorganisationerna AF/KK/LUS planerar och genomför aktiviteter tillsammans med kommunen.

Handlingsplanen berör fem områden:

 • Studenternas delaktighet i Lunds kommun
 • Studentliv
 • Studentbostäder/bostäder för unga
 • Studenters trivsel och välmående
 • Arbetslivssamverkan och entreprenörskap

Uppdaterad: