Länk till startsidan

Tekniska nämnden - aktuella beslut i juni 2020

Tekniska nämndens sista möte före sommaruppehållet tog bland annat upp förslag på Friluftsplan, ärenden om detaljplan och markanvisningstävling på Brunnshög, en markförsäljning i Södra Sandby samt förberedelser inför bygget av fler bostäder på Södra Råbylund och kontorslokaler i centrala Lund.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på lund.se/handlingar

Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Tyck till om förslag på Friluftsplan 22 juni – 30 september

Arbetet med kommunens första friluftsplan har nått fram till samråd vilket innebär att allmänheten och olika remissinstanser kan lämna synpunkter på förslaget 22 juni – 30 september.

Syftet med en friluftsplan är att formulera mål, strategi och en handlingsplan för att bevara och utveckla kommunens värden utifrån natur och friluftsliv. Planen fokuserar på det rörliga friluftslivet, det vill säga platser utan särskilda anläggningar, och som kan utövas i både naturområden och stora parker. Kommunen arbetar bland annat med att säkra tillgången till mark, skydda naturen, informera medborgare om olika möjligheter och att samarbeta med markägare, föreningar och näringsliv. Planen publiceras på kommunens hemsida 22 juni – 30 september.

Beställning av ny detaljplan på Brunnshög

Tekniska förvaltningen ska beställa en ny detaljplan för två fastigheter på Brunnshög efter önskemål om etablering från bland annat Axis som vill utöka sin verksamhet. Fastigheterna Östra Torn 27:2 och Höjdpunkten 2 ingår sedan tidigare i en detaljplan från 2003 som anger att området ska användas för verksamhet kopplad till framförallt forskning och utveckling. Eftersom genomförandetiden för den gamla detaljplanen har gått ut behöver en ny behöver plan tas fram utifrån aktuella förutsättningar. Läget intill E22:an, Odarslövsvägen och Solbjersvägen gör området lämpligt för kontor och verksamheter.

Markanvisningstävling ska ge fler bostäder på Brunnshög

Kommunens Brunnshögsprojekt får i uppdrag att anordna en markanvisningstävling som ska leda till fler bostäder i centrala Brunnshög, nära Nobelparken och spårvägen. Byggaktörer som vill lämna anbud föreslås bedömas utifrån kriterierna innovation, hållbarhet och pris. De tävlande ska till exempel beskriva samarbeten med innovationsföretag som ska leda till att nya produkter eller metoder kan testas i byggprojekten.

Försäljning av kombitomt i Södra Sandby

Nämndens klartecken för försäljning av fastigheten Borren 6 och del av fastigheten Sandby 67:2 i Södra Sandby betyder att köparen Östra Mölla Fastighets AB kan bygga både bostadshus och lokaler för sin verksamhet på en så kallad kombitomt. Enligt gällande rutin ska köparen arrendera området fram till att grundläggande konstruktionsarbete har gjorts, och först därefter kan köpet bli klart.

Detaljprojektering - Södra Råbylund etapp III södra

Stadsdelen Södra Råbylund byggs ut i etapper. Dagens beslut innebar klartecken för detaljprojektering inom den södra delen av etapp III. Detaljprojektering innebär konkret planering och framtagning av ritningar för att vi i nästa steg ska kunna handla upp en entreprenad för det som ska byggas på kommunal mark, bland annat gator, gång-och cykelbanor, grönytor och ledningssystem. I området planeras även en öppen dagvattenkanal som ska ersätta en tidigare kulvert. Detaljprojekteringen beräknas vara klar september 2021.

Södra Råbylund

Exploateringsavtal för fastighet på Sockerbruksområdet

Tekniska nämnden har beslutat att teckna ett exploateringsavtal med Wihlborgs Fastigheter i samband med en planändring för fastigheten Posthornet 1 på Sockerbruksområdet i Lund. Exploateringsavtalet reglerar fastighetsägarens ansvar för kostnader som behöver göras på allmän plats i samband med bygget av deras nya kontorslokaler, vilket i det här fallet betyder att angränsande gator färdigställs och att ett nytt staket sätts upp längs med järnvägen.

Här ser du ledamöter och kommande sammanträden i tekniska nämnden

Uppdaterad: