Länk till startsidan

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut i maj

Ny högstadieplanering i Stångby, lokalförändring gällande Nyvångs förskola, delårsrapport samt fördelning av tillkommande stadsbidrag för innevarande år. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 26 maj.

Beslutsunderlag i alla ärenden från sammanträdet finns att ta del av här. Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat.

Här följer kort information om ett urval av ärendena från nämndens sammanträde:

Ny planering avseende högstadieskola i Stångby

Barn- och skolnämnden har genom lokalplanen för 2020-2025 förändrat sin långsiktiga planering vad gäller högstadieskola i Stångby på så sätt att byggnationen av en ny skola senarelagts och att ett nytt skolspår föreslås till Fäladsgården.

Barn- och skolnämnden har berett ett ärende för beslut i nämnden gällande befintligt högstadium i Stångby på Prästängskolan.

Nämnden beslutade att avveckla högstadieverksamheten på skolan från höstterminen 2020, samt att eleverna i första hand ska erbjudas plats i enlighet med nytt skolspår till Fäladsgården.

Lokalförändring gällande Nyvångs förskola

Barn- och skolnämnden har i lokalplanen 2020-2025 identifierat att antalet förskoleavdelningar behöver minskas i Dalby.

Barn- och skolförvaltningen har berett ett ärende för beslut i nämnden gällande avveckling av Nyvångs förskola. Nämnden beslutade att återremittera ärendet med uppdrag att följa beslutad process för lokalförändringar inom barn- och skolförvaltningen.

Delårsrapport per april 2020 för barn- och skolnämndens verksamheter

Alla kommunens nämnder och styrelser ska göra en fördjupad analys av verksamheten och resultatet i en delårsrapport per april månad. I rapporten redovisas bland annat händelser av väsentlig betydelse, måluppfyllelse och det ekonomiska resultatet med prognos för helåret.

Barn- och skolnämnden redovisar ett positivt ekonomiskt resultat på cirka 21,9 mnkr för perioden. För helåret prognostiserar barn- och skolnämnden en positiv budgetavvikelse på 14,1 mnkr i jämförelse med tilldelad budgetram om 2 729,3 mnkr.

Barn- och skolnämnden beslutade att godkänna det utskickade förslaget till delårsrapport.

Fördelning av tillkommande generellt statsbidrag 2020 - välfärdsmiljarder

Barn- och skolnämnden har för innevarande år fått en budgetförstärkning med 22,7 miljoner kronor enligt beslut i kommunfullmäktige. Budgetförstärkningen är en del av det generella statsbidraget 2020, de så kallade välfärdsmiljarderna, som Lunds kommun får ta del av. Barn- och skolförvaltningen hade inför mötet tagit fram ett förslag till fördelning av denna budgetförstärkning.

Ärendet återremitterades för att invänta resultat av central facklig förhandling.

Uppdaterad: